Chwilio'r wefan
English
viewpoint

Band eang

Gwybodaeth am gysylltedd band eang a chynlluniau taleb ar gyfer busnesau yn Abertawe.

Allwedd Band Eang Cymru

Fel rhan o'r gwaith o osod rhyngrwyd band eang cyflym iawn, mae Access Cymru yn cynnig grantiau i gyllido (neu gyllido'n rhannol) costau gosod cysylltiadau band eang ar gyfer cartrefi a busnesau yng Nghymru. Mae'n rhaid i gysylltiadau newydd trwy'r cynllun hwn newid y cyflymder yn sylweddol: o leiaf dyblu eich cyflymder lawrlwytho presennol e.e. mae'n rhaid i gysylltiad 10Mbps presennol wella i o leiaf 20Mbps.

Mae cyfanswm y cyllid a gewch yn dibynnu ar gyflymder y cysylltiad newydd. Gallwch gael £400 am 10Mbps ac uwch, neu £800 am 30Mbps ac uwch.

https://llyw.cymru/cyflumu/rhowch-hwb-ich-band-eang

 

Cynllun Talebau Band Eang Gigabid

Mae Cynllun Talebau Band Eang Gigabid Llywodraeth y DU yn rhan o'i gweledigaeth ar gyfer Prydain a fydd â gwasanaeth band eang ffibr llawn. Gall busnesau bach a'r cymunedau o'u cwmpas ddefnyddio'r talebau gigabid i gyfrannu tuag at y gost o osod cysylltiad band eang sy'n gallu delio â gigabid. Mae busnesau a thrigolion yng Nghymru yn gymwys i gael arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru tuag at y costau hyn.

Drwy'r cynllun gall busnesau hawlio hyd at £2,500 ar hyn o bryd tuag at gost cysylltiad sy'n gallu delio â gigabid, un ai'n unigol neu fel rhan o brosiect grŵp. Gall trigolion hawlio taleb gwerth £500 fel rhan o brosiect grŵp gyda busnes.

I brosiectau grŵp, bydd Llywodraeth Cymru yn talu hyd at £3,000 ychwanegol fesul busnes bach i ganolig ei faint ynghyd â £300 ychwanegol fesul eiddo preswyl. Mae hyn yn golygu bod hyd at £5,500 ar gael i brosiectau grŵp yng Nghymru fesul busnes, a bod hyd at £800 ar gael fesul eiddo preswyl.

https://gigabitvoucher.culture.gov.uk/cymru/

 

Cynllun Taleb Cysylltedd Gigabit Gwledig

Fel rhan o raglen Cysylltedd Gigabit Gwledig Llywodraeth y DU, mae busnesau a phreswylwyr yn rhai o ardaloedd anosaf eu cyrraedd y DU yn gymwys am gyllid ychwanegol tuag at y gost o osod band eang gigabit ar eu safleoedd, pan fydd yn rhan o brosiect grŵp.

Gall safleoedd gwledig, sydd â chyflymdra dan 30 megadid yr eiliad (Mbps),  fod yn gymwys am hyd at £3,500 ar gyfer busnesau bach a chanolog (BBaCh) a hyd at £1,500 y preswylydd i gefnogi cost sefydlu cysylltiadau gigabit newydd (yn amodol ar reolau cynhwysedd).

Ystyr prosiect grŵp yw pan fydd dau breswylydd neu fwy a/neu BBaCh yn dod at ei gilydd i gyfuno'u talebau a'u cyfrannu at y gost o osod y band eang. Nid yw cysylltiadau unigol yn gymwys am gyllid ychwanegol. Manylir ar yr amlinelliad o'r broses isod.

https://gigabitvoucher.culture.gov.uk/rural/

 

Superfast Cymru

Bydd preswylwyr a busnesau ym Mwrdeistref Merthyr Tudful ymhlith y cyntaf yng Nghymru i elwa ar y rhaglen arloesol gwerth miliynau o bunnoedd Superfast Cymru, sy'n dod â band eang ffibr ledled y wlad i Gymru.

Band eang ffibr yw'r genhedlaeth nesaf o fand eang - mae llawer yn gyflymach, yn fwy dibynadwy ac mae'n defnyddio technoleg wahanol. Caiff band eang traddodiadol ei gludo trwy linellau ffôn copr, ond mae band eang ffibr yn defnyddio ceblau ffibr optig. Bydd grym gan hyn i drawsffurfio bywyd, gwaith a chwarae dinasyddion Bwrdeistref Merthyr Tudful. Yn ogystal, bydd band eang uwchgyflym yn rhoi hwb i'r economi leol gan alluogi busnesau i weithio'n fwy effeithiol mewn ffyrdd newydd a chyrraedd cwsmeriaid newydd.

 

Raglen 'Ffeibr yn Gyntaf' Openreach

Bydd miloedd o gartrefi a busnesau yn Abertawe'n elwa o fuddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd gan Openreach. Bydd technoleg a fydd yn briodol ar gyfer y dyfodol yn darparu dibynadwyedd i ddefnyddwyr cartref a busnes gan sicrhau cysylltedd am ddegawdau i ddod

Mae rhwydwaith ffôn a band eang mwyaf y DU yn sicrhau bod technoleg newydd, fwy dibynadwy a chadarn ar gael i ddegau ar filoedd o gartrefi a busnesau ar draws y ddinas. Yr ardaloedd cyntaf i elwa fydd y rhai â chodau post SA1, SA2 ac SA5.

Yn ogystal â gwella dibynadwyedd a chadernid y rhwydwaith, sy'n golygu y bydd y cysylltiad yn llai debygol o ollwng, bydd FTTP yn cynnig cysylltiad o un gigadid yr eiliad (1Gbps), sydd oddeutu 24 gwaith yn gyflymach na chyfartaledd y DU, sef 46Mbps.

Mae technoleg ffibr yn darparu mwy o allu ar gyfer dyfeisiau lluosog, y defnydd o declynnau clyfar a galwadau fideo di-dor. Bydd y cysylltiad ffibr yn diogelu dyfodol cartrefi a busnesau Abertawe  am ddegawdau i ddod, ac yn sicrhau bod y ddinas yn parhau i fod yn gystadleuol ar lwyfan genedlaethol ac ar lwyfan byd-eang. 

https://www.openreach.com/fibre-broadband/fibre-first

Wedi'i bweru gan GOSS iCM