Chwilio'r wefan
English
Pencil in a box

Cofrestrwch eich busnes bwyd

Mae'n rhaid i bob busnes bwyd gael ei gofrestru cyn dechrau unrhyw weithrediadau bwyd.

Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i holl weithredwyr busnesau bwyd gofrestru eu heiddo (h.y. pob uned ar wahân o'u busnesau bwyd sy'n ymwneud â chamau cynhyrchu, prosesu a dosbarthu bwyd) gyda'r awdurdod lleol priodol o leiaf 28 niwrnod cyn dechrau gweithrediadau bwyd. Gwelir y gofyniad cyfreithiol i gofrestru yn Erthygl 6(2) Rheoliad (EC) Rhif 852/2004 ar hylendid bwyd.

Mae adeiladau bwyd yn cynnwys bwytai, gwestai, caffis, siopau, archfarchnadoedd, ffreuturiau staff, ceginau mewn swyddfeydd, ystordai, gwestai bach, cerbydau dosbarthu, cerbydau bwffe ar drenau, stondinau marchnadoedd a stondinau eraill, faniau cŵn poeth a hufen iâ, etc.

Os ydych yn gweithredu sefydliadau busnes bwyd mewn mwy nag un ardal Awdurdod Lleol, rhaid i chi gofrestru pob sefydliad gyda phob awdurdod ar wahân. Dylai gweithredwyr busnesau bwyd teithiol megis faniau hufen iâ, faniau byrgers etc. gofrestru'r cerbyd gyda'r Awdurdod Lleol y cedwir y cerbyd yn ei ardal fel arfer.

In partnership with EUGO : This link opens in a new window A oes unrhyw eithriadau?

Mae rhai gweithgareddau bwyd wedi'u heithrio rhag cofrestru, oherwydd nad yw Rheoliadau'r UE yn berthnasol iddynt. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Tyfu neu gynhyrchu bwyd at ddefnydd domestig preifat, er enghraifft cadw ieir i gyflenwi wyau i'ch teulu eich hunan.
  • Paratoi, trin neu storio bwyd domestig at ddefnydd domestig preifat.

Os ydych yn ansicr a ddylech gofrestru ai peidio, cysylltwch â'r tîm diogelwch bwyd.

Sut mae gwneud cais

Apply online welsh button
Cofrestrwch eich busnes bwyd

Rhaid cwblhau'r ffurflen gais yn llawn.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Pan fyddwn yn derbyn eich cofrestriad, byddwn yn cysylltu â chi gyda chyngor ar gyfer busnesau newydd. Cynhelir archwiliad dirybudd o'ch mangre maes o law.

Beth sy'n digwydd os rwy'n cau'r busnes bwyd neu'n newid sut mae'r busnes yn gweithredu?

Mae'n rhaid i chi sicrhau bod yr wybodaeth ddiweddaraf am eich sefydliadau busnes bwyd gennym ar bob adeg a dylech roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau gweithredu sylweddol, neu os yw busnes yn cau. Dylid cyflwyno hysbysiadau o'r fath, yn ysgrifenedig fyddai orau a chyn gweithredu'r newid, a ddim hwyrach na 28 niwrnod ar ôl gweithredu'r newid.

Dylai'r gweithredwr busnes newydd roi gwybod am newid gweithredwr sefydliad busnes bwyd.

Beth sy'n digwydd i'r wybodaeth a roddir ar y ffurflen?

Bydd yr wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen yn cael ei chadw ar gronfa ddata'n unol â'r Ddeddf Diogelu Data.

Mae'n ofynnol ein bod yn cadw rhestr o'r holl sefydliadau busnes bwyd sydd wedi cofrestru â ni. Mae'r rhestr ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd ar amserau rhesymol. Mae'r rhestr yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf am bob busnes bwyd:

  • Enw'r busnes bwyd
  • Cyfeiriad y sefydliad busnes bwyd
  • Manylion a natur y busnes bwyd

Gallwn hefyd roi neu anfon copi o'n rhestr neu unrhyw sefydliad arni i unrhyw un sy'n gwneud cais am y fath wybodaeth.

 

Os oes gennych unrhyw broblemau gyda'ch cais, neu os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, ffoniwch ni ar 01792 635600 neu e-bostiwch bwydadiogelwch@abertawe.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM