Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Cwestiynau cyffredin am ailgylchu

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am ailgylchu.

Pam y mae angen i ni wahanu deunyddiau i'w hailgylchu i wahanol fagiau? Pam nad ydym ni'n gallu cael un bag ar gyfer yr holl ailgylchu?

Er mwyn dod o hyd i gwmnïau ailgylchu sy'n derbyn deunyddiau i'w hailgylchu, mae angen i ni sicrhau bod safon y deunydd yn dda. Dyma pam rydyn ni'n gofyn i breswylwyr ddefnyddio sach werdd ar gyfer papur/cerdyn, sach werdd ar gyfer tuniau/gwydr a sach/bag ar gyfer plastig.

Gall cymysgu'r deunyddiau hyn gynyddu lefelau halogiad sy'n golygu bod llai o ddeunyddiau'n cael eu hailgylchu. Hefyd, mae gwahanu deunyddiau i'w hailgylchu sy'n cael eu rhoi mewn un sach yn broses ddrud iawn.

Sut ydw i'n gallu cael sachau ailgylchu/bin gwastraff bwyd newydd?

Mae sachau ailgylchu a biniau gwastraff bwyd ar gael ym mhob Swyddfa Tai Rhanbarthol, Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref a'r mwyafrif o llyfrgelloedd.

Gweler rhestr lawn o fannau lle gallwch gael mwy ohonynt

Mae gan sachau ailgylchu gwyrdd a leinwyr gwastraff bwyd dag cofnodi. Rhowch y tag cofnodi hwn ar eich sach bin bwyd ar eich diwrnod casglu a bydd y criw yn rhoi sachau newydd i chi.

Sut bydd y cyngor yn gorfodi'r rheol newydd hon?

Ar ôl 25 Chwefror, bydd ein swyddogion ailgylchu'n dechrau chwilio am yr aelwydydd nad ydynt yn ailgylchu.

Ar gyfer y mwyafrif o achosion, byddai hyn yn cael ei wneud drwy wirio pwysau a siâp y sach, gan gynnal prawf 'clinc' hefyd, yn hytrach nag agor y sachau du.

Bydd swyddogion yn cofnodi'r cyfeiriadau lle ceir swm sylweddol o ddeunyddiau ailgylchadwy yn eu sachau, yn curo ar y drws i annog ailgylchu ac yn gadael llythyr sy'n esbonio nad yw deunyddiau ailgylchadwy penodol yn gallu mynd yn y sachau du.

Bydd y llythyr yn cynnwys ffyrdd o helpu a thaflen, ond bydd hefyd yn dweud y bydd ymweliadau pellach.

Yn y casgliad nesaf pythefnos yn ddiweddarach, byddai'r swyddogion yn gwirio'r cyfeiriadau y cysylltwyd â nhw'n flaenorol unwaith eto ac, os na chafwyd unrhyw welliannau, byddant yn rhoi hysbysiad o gosb benodol sy'n nodi'r deunyddiau na ddylid eu rhoi mewn sachau du eto ac yn dweud y gellid rhoi hysbysiad o gosb benodol os nad ydynt yn cydymffurfio.

Ar y diwrnod casglu nesaf, byddai llythyr rhybuddio terfynol yn cael ei roi os na chafwyd unrhyw welliannau.

Byddai hyn yn arwain at gyflwyno hysbysiad o gosb benodol yn ystod yr ymweliad nesaf, os na chafwyd unrhyw welliannau.

Yn ystod y broses hon, byddent yn diolch i'r preswylwyr sydd wedi newid eu hymddygiad.

Oes rhaid i breswylwyr ailgylchu?

Oes, mae Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 yn galluogi'r cyngor i benderfynu pa ddeunyddiau sy'n cael mynd mewn cynhwysyddion, gan gynnwys sachau du, neu beidio.  Pan gadarnheir y gofynion hyn drwy roi hysbysiad, gall peidio â chydymffurfio â'r hysbysiad arwain at ddirwy neu erlyniad, fodd bynnag, ateb olaf fyddai hyn yn unig i'r rheiny sy'n gwrthod ailgylchu.

Beth sy'n digwydd os bydd rhywun yn gadael eu sachau du y tu allan i fy eiddo?

Os yw hyn wedi digwydd, rhowch wybod i ni.

Ystyrir bod hyn yn dipio anghyfreithlon a gallai'r troseddwr wynebu camau gorfodi.

Pam nad oes gan Abertawe finiau gydag olwynion?

Oherwydd y math o dai yn Abertawe a thopograffi'r ardal, dim ond 30% o breswylwyr Abertawe sy'n gallu cael biniau gydag olwynion. Felly, yn hytrach na chael dau ddull casglu gwahanol, rydym yn casglu sachau rhydd o'r tu allan i aelwydydd yn unig.

Beth sy'n digwydd i'r deunyddiau sy'n cael eu gwahanu i'w hailgylchu?

Rydym yn gwneud ein gorau glas i ddod o hyd i farchnadoedd lleol ar gyfer y deunyddiau a gesglir. Er enghraifft, mae gwastraff bwyd yn mynd i gwmni ym Mhen-y-bont ar Ogwr lle mae'r gwastraff bwyd yn cael ei droi'n drydan a chompost. Mae papur yn cael ei droi'n bapur newydd neu gerdyn, mae gwydr yn cael ei ailgylchu'n ddeunyddiau gwydr newydd ac mae alwminiwm yn cael ei ddefnyddio yn y broses o greu dur. Dyma rai o'r enghreifftiau sy'n dangos bod ailgylchu'n fuddiol a gellir defnyddio'r deunyddiau sy'n cael eu gwahanu i greu cynnyrch newydd. Gellir defnyddio caniau dur tro ar ôl tro, heb golli ansawdd.

I ble mae'r arian rydych chi'n ei wneud trwy werthu'r deunyddiau wedi'u hailgylchu'n mynd?

Nid yw'r cyngor yn gwneud unrhyw elw drwy werthu deunyddiau wedi'u hailgylchu gan fod y gost o'u casglu'n fwy na'r incwm a dderbynnir ar gyfer y deunyddiau. Fodd bynnag, byddai'r dewis arall, sef anfon yr holl wastraff hwn i safle tirlenwi, yn llawer mwy costus. Yn 2017-18, gwariodd y cyngor £3.5 miliwn ar dreth safleoedd tirlenwi.

Pam nad ydych chi'n casglu plastigion meddal?

Ni fydd cwmnïau ailgylchu plastig yn derbyn eitemau plastig meddal bellach, gan gynnwys bagiau siopa, haenen lynu blastig neu ddeunydd lapio. Mae hyn oherwydd nid yw'n bosib ailgylchu nifer o eitemau plastig meddal yn hawdd, a phan gânt eu cymysgu ag eitemau anhyblyg fel poteli, tybiau a hambyrddau, maent yn anodd iawn i'w gwahanu, sy'n angenrheidiol er mwyn eu hailgylchu.

Beth dylwn i ei wneud gyda'm plastigion meddal?

Dylid rhoi plastigion meddal yn eich sachau du sy'n cael eu casglu wrth ymyl y ffordd. Gallwch barhau i ailgylchu rhai eitemau plastig meddal 'sy'n ymestyn' megis bagiau siopa a bagiau bara yn y safleoedd sydd ar gael mewn archfarchnadoedd mawr, os yw'n bosib mynd â nhw yna.

Beth am unigolion sy'n ei chael hi'n anodd cymryd rhan yn llawn yn y gwasanaeth ailgylchu oherwydd anabledd neu henoed? A fydd y bobl hyn yn cael dirwy?

Rydym yn deall efallai fod rhai preswylwyr yn ei chael hi'n anodd defnyddio'r gwasanaeth oherwydd amgylchiadau personol, a byddwn yn ystyried y rheiny sydd â rheswm go iawn dros beidio â chymryd rhan lawn yn y gwasanaeth ailgylchu. Byddwn yn asesu'r rhain ar sail achos i achos, ac yn ystyried hyn wrth roi'r cynllun ar waith. Gallwch anfon unrhyw ymholiadau ynghylch hyn i evh@abertawe.gov.uk.

Beth sy'n digwydd os ydw i'n rhoi eitem yn y sach ar ddamwain?

Ni fydd menter 'Na, Nid Fan Hyn' yn poeni am breswylwyr sy'n rhoi ambell eitem y gellir ei hailgylchu yn eu sachau du. Byddwn yn ceisio dod o hyd i'r preswylwyr hynny sy'n gwneud ychydig neu ddim ymdrech o gwbl i ailgylchu eu gwastraff ac sydd â sachau du gyda swm mawr o ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu ynddynt. Os ydych chi'n gwneud eich gorau i ailgylchu'r holl ddeunyddiau derbyniol, ni fyddwn yn cysylltu â chi ac ni fyddwch mewn perygl o gael dirwy.

Beth yn union gallwn ni ei roi mewn sachau du? 

Gellir ailgylchu'r rhan fwyaf o wastraff cartref, a chaiff ei gasglu yn un o'r bagiau, sachau neu finiau ailgylchu ymyl y ffordd a ddarperir. Fodd bynnag, mae nifer o eitemau gwastraff cartref nad oes modd eu hailgylchu'n hawdd, a dylid rhoi'r rhain yn eich sach ddu. Mae enghreifftiau'n cynnwys:

  • Plastigion meddal gan gynnwys bagiau siopa, haenen lynu blastig a deunydd lapio swigod
  • Pecynnau creision, bisgedi a phapurau losin
  • Papur cegin a hancesi papur
  • Cewynnau a deunyddiau mislif
  • Hancesi sychu
  • Gwastraff anifeiliaid anwes
  • Polystyren
  • Papur a cherdyn brwnt e.e. blychau pizza seimllyd
  • Papur lapio
  • Cardiau cyfarch â ffoil, pefr neu ddarnau eraill nad ydynt yn bapur

Caniateir i chi roi cewynnau tafladwy, cartonau diod a chwpanau papur yn eich sach ddu hefyd, ond gellir eu hailgylchu mewn canolfan ailgylchu.

Beth am gerdyn neu gardbord seimllyd neu gardiau cyfarch?

Nid oes modd ailgylchu'r eitemau hyn gan eu bod yn rhy frwnt neu'n cynnwys gormod o ddarnau nad ydynt yn bapur.

Sut ydw i'n mynd ati i ailgylchu?

Edrychwch ar yr holl wybodaeth ar-lein

Wedi'i bweru gan GOSS iCM