Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Hunanasesu a gwella yng Nghyngor Abertawe

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021yn rhoi dyletswydd ar Gyngor Abertawe i barhau i adolygu ei berfformiad. Un ffordd o wneud hwn yw trwy ymgynghori â phobl leol, undebau, staff a busnesau bob blwyddyn.

Mae gan Gyngor Abertawe ddyletswydd gyfrifol i barhau i adolygu ei 'ofynion perfformiad', hynny yw, i ba raddau y mae'n gwneud y canlynol:

  • arfer ei swyddogaethau'n effeithiol;
  • defnyddio ei adnoddau'n economaidd, yn effeithlon ac yn effeithiol;
  • sicrhau bod ei lywodraethu'n effeithiol ar gyfer sicrhau'r uchod.

Rydym yn gwneud hyn drwy broses o hunanasesu barhaus sy'n cynnwys gwrando ar arbenigedd ein cyfoedion a phrofiadau bywyd pobl sy'n defnyddio ac yn darparu ein gwasanaethau a'r rheini yr effeithir arnynt gan ein gwasanaethau.

Gallwch ddarllen ein hadroddiad diweddaraf yma Annual review of performance

Panel Dinasyddion Digidol

Mae'r prosiect peilot hwn yn cynnig cyfle ar-lein i ddinasyddion rannu sut maent yn teimlo bod y llywodraeth leol yn gweithio a sut y gall weithio'n well.

Bydd trafodaeth yn canolbwyntio ar y canlynol: Ydy Cyngor Abertawe'n gwneud gwaith da? Ydy'r cyngor yn gwario'i arian yn ddoeth? Ydy'r cyngor yn cael ei redeg yn dda? 

Os hoffech ymuno â sesiwn, e-bostiwch improvement@swansea.gov.uk i gadw lle neu i gael rhagor o wybodaeth.

Sgyrsiau wyneb yn wyneb

Mae'r tîm gwella hefyd yn mynd i amrywiaeth o ddigwyddiadau Cyngor Abertawe. Ymunwch â ni'n bersonol i rannu eich barn am yr hyn sy'n gweithio a'r hyn gellid ei wella mewn lleoliad anffurfiol.

Cysylltwch â ni i gael manylion am ddigwyddiadau sydd i ddod.

E-bostiwch ni

Fel arall, gallwch rannu eich barn a'ch sylwadau drwy e-bostio improvements@swansea.gov.uk

Close Dewis iaith