Toglo gwelededd dewislen symudol

Heriau ac Ymrwymiadau

Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol wedi nodi'r heriau canlynol fel y pethau pwysicaf i ganolbwyntio arnynt drwy ei Gynllun Un Abertawe er mwyn gwneud cynnydd at y canlyniadau poblogaeth.

Canlyniadau PoblogaethHeriau

A. Dechrau Da mewn Bywyd i Blant

 1. Pwysau Geni Isel
 2. Cam-drin yn y Cartref
 3. Parodrwydd i Ddechrau'r Ysgol

B.  Mae Pobl yn Dysgu'n Llwyddiannus

 1. Presenoldeb Ysgol
 2. Cyflawniad yn yr Ysgol
 3. Cymwysterau Oedolion

C.  Swyddi Da i Bobl Ifanc ac Oedolion

 1. Diweithdra Ieuenctid
 2. Anweithgarwch Economaidd
 3. Enillion Cyfartalog
 4. Perfformiad Economaidd

Ch.  Safonau Byw Da i Bobl

 1. Tlodi Plant
 2. Incwm Aelwydydd
 3. Dyled Bersonol

D. Mae Pobl yn Iach, yn Ddiogel ac yn Annibynnol

 1. Marwolaethau Cynnar y Gellir eu Hatal
 2. Disgwyliad Oes
 3. Annibyniaeth Pobl Hŷn
 4. Troseddu

Dd. Lleoedd Da i Bobl Fyw a Gweithio Ynddynt

 1. Cludiant Cyhoeddus
 2. Allyriadau Carbon
 3. Ansawdd Dŵr
 4. Ansawdd Tai

Ymrwymiadau Polisi

Mabwysiadodd y cyngor ei ymrwymiadau polisi yng nghyfarfod y cyngor ar 26 Gorffennaf 2012. Yr ymrwymiadau polisi yw'r addewidion polisi allweddol a nodwyd gan y cyngor i'w gwireddu yn ystod y cylch etholiadol hwn.

1. Gweithredu dros Gyllid Cryf yn y Cyngor

2. Gweithredu dros Ddemocratiaeth yn y Cyngor

 • Safonau ymddygiad cynrychiolwyr etholedig

3. Gweithredu dros Ddinas Dysg

 • Dinas Dysg
 • Uchelgeisiol dros Abertawe
 • Ysgolion sy'n Perfformio'n Dda
 • Dechrau Iach i'n Holl Blant
 • Dyfodol i'n Pobl Ifanc

4. Gweithredu dros Swyddi ac Adfywio

 • Dinas Gwyddoniaeth Greadigol
 • Canol Dinas Iach
 • Canolfannau Maestrefol
 • Adfywio a Gwrthdlodi
 • Sectorau Allweddol

5. Gweithredu dros Gysylltiadau Trafnidiaeth Cryf

 • Trafnidiaeth Gynaliadwy
 • Abertawe Iachach, a Gwyrddach
 • Cludiant Cyhoeddus
 • Canol Dinas Bywiog
 • Diogelwch Cymunedol

6. Gweithredu dros Wasanaethau Iechyd a Chymdeithasol o Safon

 • Atal, nid Methu
 • Gwasanaethau Lleol
 • Gweithio gyda'n Gilydd
 • Budd Cyhoeddus cyn Elw Preifat
 • Buddsoddi yn Ein Pobl

7. Gweithredu dros Dai Gwell

 • Tai Fforddiadwy
 • Rhoi Pobl yn Gyntaf
 • Gwella Ansawdd Tai
 • Eiddo Gwag
 • Adfywio Cymunedau

8. Gweithredu dros y Gorau ym myd y Celfyddydau, Diwylliant a Chwaraeon

 • Prifddinas Ddiwylliannol Cymru
 • Dinas Chwaraeon
 • Dinas Greadigol
 • Canmlwyddiant Dylan Thomas
 • Treftadaeth

9. Gweithredu dros Gymunedau Cryfach a Diogelach

 • Gweithredu yn y Gymuned
 • Dinasyddiaeth Ifanc
 • Dathlu Amrywiaeth
 • Hyrwyddo Diogelwch Cymunedol
 • Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

10. Gweithredu dros Amgylchedd Gwell a Chynllunio Gwell

 • Gwerthfawrogi ein Hamgylchedd
 • Abertawe Wyrddach a Chynaliadwy
 • Gwerthfawrogi ein Parciau a'n Mannau Agored
 • Gwneud ein Dinas yn Wyrddach
 • Cynnwys Dinasyddion a Chymunedau
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 17 Ebrill 2023