Chwilio'r wefan
English
contact card

Cardiau bws consesiynol

Mae rhai pobl yn gymwys i deithio am ddim neu deithio gostyngedig ar wasanaethau bysus lleol. Rhaid i bawb sy'n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru wisgo gorchudd wyneb o 27 Gorffennaf.

Cludiant am ddim ar wasanaethau bws lleol yng Nghymru i bobl dros 60 oed neu bobl sydd ag anableddau cymwys

Mae cerdyn teithio consesiynol newydd â brand Trafnidiaeth Cymru wedi disodli'r hen gardiau bws ar draws Cymru.

Ni ellir defnyddio'r hen gardiau gwyrdd mwyach, a bydd disgwyl i chi dalu costau bws os nad oes gennych chi gerdyn Trafnidiaeth Cymru newydd. Os ydych chi wedi derbyn eich cerdyn Trafnidiaeth Cymru newydd, torrwch eich hen gerdyn bws gwyrdd yn ddarnau a defnyddiwch eich cerdyn newydd yn unig. Os nad ydych wedi gallu adnewyddu'ch tocyn bws a'r gerdyn gwyrdd yn unig sydd gennych o hyd, ffoniwch 01792 636377 neu e-bostiwch TocynnauBws@abertawe.gov.uk.

Mae'n hawdd cyflwyno cais am gerdyn bws consesiynol. Ewch i www.trc.cymru/cy/cerdynteithio am ragor o wybodaeth am sut i gyflwyno cais am resymau oedran (60 neu'n hŷn) ac am resymau anabledd.

Os oes angen cymorth arnoch gan berson arall pan fyddwch yn teithio am bob taith neu rai ohonynt, gallwch wneud cais am gerdyn bws cydymaith. Bydd angen i ni asesu a ydych yn bodloni'r meini prawf, felly ffoniwch 01792 636377 neu e-bostiwch TocynnauBws@abertawe.gov.uk.

Gallwch fod yn gymwys am gerdyn bws cydymaith os oes gennych chi:

  • Ymddygiad heriol, ac y mae angen eich goruchwylio drwy'r amser
  • Namau gwybyddol a meddyliol dwys (gan gynnwys pobl nad oes ganddynt ymwybyddiaeth o risg a gallu cyfyngedig i gynllunio a dilyn taith)
  • Cyfuniad o golli golwg a chlyw neu golli golwg a lleferydd sy'n atal symudedd annibynnol, neu
  • Anhawster defnyddio cadair olwyn yn annibynnol

Sut rydw i'n cael cerdyn bws newydd yn lle un a gollwyd, sydd wedi'i ddifrodi neu wedi'i ddwyn?

Os ydych chi'n byw yn Abertawe, bydd angen i chi gysylltu â'r cyngor i gael cerdyn bws newydd os ydych wedi colli'ch cerdyn neu os yw wedi'i ddifrodi neu wedi'i ddwyn.  Bydd angen i chi dalu ffi o £10 cyn cael cerdyn bws newydd. 

Peidiwch ag anfon arian parod neu sieciau drwy'r post.

 

Cludiant rhatach i bobl ifanc rhwng 16 a 21 oed yng Nghymru

Os ydych chi rhwng 16 a 21 oed, gallwch dderbyn gostyngiad o 1/3 oddi ar gludiant ar fws gyda mytravelpass. Mae'r cerdyn am ddim.

I gael mwy o wybodaeth ac i wybod sut i wneud cais, ewch i'r wefan, Fy ngherdyn teithioYn agor mewn ffenest newydd.

Gwnewch gais am gerdyn bws consesiynol newydd

Os yw'ch tocyn bws ar goll, wedi'i ddwyn neu wedi'i ddifrodi, codir tâl o £10.00 cyn rhoi tocyn bws newydd.

Cwestiynau cyffredin am ailgyflwyno cardiau bws consesiynol

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am ailgyflwyno cardiau bws consesiynol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM