Chwilio'r wefan
English

Tocynnau bws consesiynol

Cludiant am ddim ar wasanaethau bws lleol yng Nghymru i bobl dros 60 oed neu bobl sydd ag anableddau penodol.

Rhaid i'r ymgeiswyr fyw yn Ninas a Sir Abertawe'n barhaol a bodloni un o'r meini prawf a restrir isod:

  • Pobl 60 oed ac yn hŷn
  • Nam difrifol ar y golwg, nam ar y golwg
  • Pobl hollol fyddar neu ddifrifol fyddar
  • Pobl heb freichiau neu bobl nad ydynt yn gallu defnyddio'u breichiau yn y tymor hir
  • Pobl ag anabledd dysgu neu nam gwybyddol
  • Pobl ag anableddau neu sy'n dioddef anaf sydd ag effaith tymor hir sylweddol andwyol ar eu gallu i gerdded

Sut rydw i'n gwneud cais am docyn bws? 

Apply online welsh button

Rhaid i bob person sy'n gwneud cais ar sail oedran (60 oed ac yn hŷn) lenwi ffurflen gais ar gyfer tocyn bws consesiynol. Mae'r rhain ar gael mewn rhai Swyddfeydd Post neu siopau sydd â'r cyfleuster Swyddfa Bost. Maen nhw hefyd ar gael o'r Ganolfan Ddinesig ar Heol Ystumllwynarth neu gallwch chi lawrlwytho copi o'r ffurflen isod.

PDF Document Ffurflen gais ar gyfer tocyn bws consesiynol (PDF, 455KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae'r swyddfeydd post canlynol yn Ninas a Sir Abertawe yn prosesu'r holl ffurflenni cais am Gardiau Teithio Rhatach Cymru Gyfan ar ran y cyngor:

PDF Document Swyddfeydd Post (PDF, 61KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Rhaid dychwelyd y ffurflen wedi'i chwblhau i'r Swyddfa Bost neu'r Ganolfan Ddinesig lle mae'n rhaid i ymgeiswyr ddarparu:

  • Un ddogfen swyddogol o'r rhestr uchod sy'n cadarnhau ei fod yn byw yn Abertawe'n barhaol
  • Un ddogfen swyddogol o'r rhestr uchod sy'n cadarnhau eich dyddiad geni neu brawf o hawl awtomatig mewn achos o anabledd
  • Un ffotograff lliw diweddar maint pasbort.

Sut rydw i'n cael tocyn bws newydd os ydyw ar goll, wedi'i ddifrodi neu wedi'i ddwyn?

Os yw eich tocyn bws ar goll, wedi'i ddifrodi neu wedi'i ddwyn, rhaid talu £5.00 cyn y gallwn gyflwyno un newydd.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am gymhwysedd, tocyn bws cydymaith a sut i ddefnyddio'ch tocyn bws ar ein tudalen Cwestiynau cyffredin ynglŷn â thocynnau bws consesiynol.

Newid manylion personol ac amgylchiadau

Mae Dinas a Sir Abertawe yn parhau i ddiweddaru ei gofnodion Cerdyn Teithio Consesiynol. Er mwyn atal gohebiaeth ddiangen, byddem yn gwerthfawrogi cael gwybod gan aelodau teulu am ddeiliaid Cerdyn Teithio Consesiynol sydd wedi marw, neu'r rhai nad ydynt yn gallu defnyddio'u cerdyn bws mwyach oherwydd salwch tymor hir neu am eu bod wedi symud allan o Abertawe i ardal awdurdod arall.

*PWYSIG* CYSYLLTWCH Ȃ'R TÎM CLUDIANT

Os ydych yn newid cyfeiriad yn Ninas a Sir Abertawe, ffoniwch y Tîm Trafnidiaeth ar 01792 636377 fel y gallwn ddiweddaru'ch cofnod.

Os ydych wedi symud allan o Abertawe, ffoniwch y Tîm Trafnidiaeth ar 01792 636377. Bydd rhaid i ni ddileu eich cofnod, ac os bydd hi'n bosib, drosglwyddo'ch manylion i'r awdurdod perthnasol lle'r ydych wedi symud, os yw'r awdurdod hwnnw yng Nghymru o hyd.

Os nad oes angen cerdyn teithio arnoch chi neu ar aelod o'ch teulu mwyach oherwydd salwch tymor hir neu brofedigaeth, ffoniwch y Tîm Trafnidiaeth ar 01792 636377.

Gwasanaethau TrawsCymru

O ddydd Sadwrn 8 Gorffennaf 2017 tan o leiaf fis Mai 2018, gellir teithio ar fysys TrawsCymru dros y penwythnos am ddim.

Mae'r teithio am ddim hwn yn amodol ar argaeledd ddydd Sadwrn a dydd Sul yn unig. Nid yw'n gymwys ar wyliau'r banc am na cheir y rhain ar benwythnosau. Gweler y map isod am fanylion gwasanaethau TrawsCymru.

PDF Document TrawsCymru (PDF, 236KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM