Toglo gwelededd dewislen symudol

Canu yn y stryd yng nghanol y ddinas

Does dim byd fel sŵn cerddoriaeth fyw neu weld perfformwyr stryd yn diddanu'r cyhoedd er mwyn ychwanegu at yr awyrgylch wrth fynd o siop i siop yng nghanol y ddinas.

Ar hyn o bryd nid oes angen trwydded i berfformio yng nghanol y ddinas, ond gofynnwn yn garedig i berfformwyr ddilyn y Côd Canu ar y Stryd (isod) a defnyddio'r safleoedd dynodedig yn unig.

Os ydych yn berfformiwr stryd proffesiynol, yn adroddwr straeon, yn ddawnsiwr, yn gerddor brwd neu'n fyfyriwr drama, mae ein cynllun canu yn y stryd ac adloniant stryd canol y ddinas, Canu'r Dydd a Chanu'r Nos, yn llwyfan diogel a hygyrch wedi'i reoleiddio i berfformwyr er mwyn iddynt gael profiad amhrisiadwy o ddiddanu'r cyhoedd ynghyd ag ychydig o incwm drwy berfformio yn y stryd.

Mae'r cynllun hefyd, sydd wedi bod ar waith ers 2009, yn sicrhau bod gweithgareddau'n cael eu cydlynu, eu hyrwyddo a'u cefnogi gan gerddorion stryd a masnachwyr canol y ddinas.

Lleoliadau perfformio

Mae lleoliadau perfformio swyddogol ar gael yng nghanol y ddinas yn yr ardaloedd gyda llawer o ymwelwyr sy'n darparu cyfleoedd yn ystod y dydd a min nos.

Gitâr / coch = man canu yn y stryd 
Nodyn cerddorol / glas tywyll = man canu yn y stryd mewn tywydd gwael mewn lleoliad cysgodol    

 1. Pen uchaf Stryd Rhydychen/mynedfa Sgwâr y Castell
 2. Cyffordd Stryd Rhydychen a Stryd Portland
 3. Stryd Rhydychen Isaf - y tu allan i hen siop Poundland
 4. Cyffordd Sgwâr y Santes Fair/Whitewalls
 5. Stryd yr Undeb - gyferbyn â mynedfa'r farchnad
 6. Y tu allan i Orsaf Drenau Abertawe
 7. Blaengwrt Castell Abertawe
 8. Cyffordd Gwaelod Stryd y Gwynt/Stryd y Gwynt Fach
 9. Gorsaf Fysus Abertawe*
 10. Stryd Rhydychen - o dan y canopi rhwng River Island a hen siop Sports Direct*
 11. Cyffordd Stryd Rhydychen/Whitewalls - o dan y canopi ger hen siop Topshop*
 12. Sgwâr y Santes Fair - o dan y canopi ger New Look*

* lleiniau tywydd gwlyb mewn lleoliadau cysgodol

Côd Canu ar y Stryd

 • Mae safleoedd ar gael ar sail y cyntaf i'r felin, a chânt eu cylchdroi bob 2 awr os oes angen.
 • Defnyddiwch gynhwysydd i gasglu rhoddion; peidiwch â mynd ati i gasglu arian neu gardota.
 • Caniateir defnyddio system sain, fodd bynnag bydd angen ystyried nad yw'r sain yn rhy uchel ac yn achosi niwsans i adeiladau gerllaw.
 • Mae'r Ceidwaid yna i'ch helpu! Gwrandewch ar eu cyngor gan weithio gyda nhw i gydymffurfio â'r rheolau yng nghanol y ddinas.
 • Byddwch yn ymwybodol o risgiau a sicrhewch fod eich perfformiad yn ddiogel! Peidiwch â rhoi'ch hunan nac eraill mewn perygl.
 • Y perfformwyr mwyaf llwyddiannus yw'r rheiny sy'n gyfeillgar ac yn broffesiynol - gwisgwch ac ymatebwch yn briodol ar bob adeg.
 • Peidiwch â pherfformio dan ddylanwad neu os oes gennych gyffuriau neu alcohol.
 • Mae angen trwydded masnachu ar y stryd i werthu CDs neu nwyddau wrth ganu ar y stryd, ac os hoffech wybod mwy am hyn. Bydd ffi weinyddol flynyddol yn berthnasol, yn ogystal â'n Hamodau a Thelerau, e-bostiwch citycentremanagement@abertawe.gov.uk ragor o wybodaeth.

Cefnogaeth

Mae ceidwaid canol y ddinas yn goruchwylio'r cynllun ar y safle ac yn helpu i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu faterion a allai godi.