Chwilio'r wefan
English

Y Cyfrifiad nesaf - paratoi ar gyfer 2021

Cefndir y Rhaglen Drawsnewid Cyfrifiad, y datblygiadau diweddaraf ar Gyfrifiad 2021, a dolenni i fwy o wybodaeth.

Ers dros 200 o flynyddoedd, bu'n rhaid i bob aelwyd yng Nghymru a Lloegr ymateb i'r cyfrifiad bob 10 mlynedd. Fel o'r blaen, mae Cyfrifiad 2011 wedi rhoi llu o ystadegau poblogaeth i ni a fydd yn cael eu defnyddio am y degawd nesaf yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

Mae'r boblogaeth yn newid yn gyflym, yn genedlaethol ac yn lleol, o ran niferoedd a nodweddion. Bydd yr angen i ddefnyddwyr ystadegau ddeall y newidiadau hyn yn parhau.

Ym mis Ebrill 2011, lluniwyd y rhaglen ymgynghori ac ymchwil Y Tu Hwnt i 2011 gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) i adolygu'r anghenion hyn, a sut gallant gael eu diwallu orau yn y dyfodol.  Wrth adolygu'r dulliau hyn, cafodd materion cost, manteision, ansawdd ystadegol a derbynioldeb y cyhoedd eu hystyried, yn ogystal â'r cyfleoedd a ddarperir drwy welliannau technolegol a ffynonellau data'r llywodraeth.

Yn hydref 2013, roedd ymgynghoriad cyhoeddus ar ddarparu ystadegau poblogaeth y dyfodol yng Nghymru a Lloegr yn ystyried dau ddull posib i gwblhau'r cyfrifiad yn y dyfodol:

  • Cyfrifiad unwaith y degawd, fel yr un a gynhaliwyd yn 2011, ond ar-lein yn bennaf
  • Cyfrifiad sy'n defnyddio data presennol y llywodraeth ac arolygon blynyddol gorfodol.

Ar ddiwedd y rhaglen Y Tu Hwnt i 2011,argymhellodd y SYG ac Awdurdod Ystadegau'r DU gael cyfrifiad ar-lein yn bennaf yn 2021 ynghyd â defnydd pellach o ddata gweinyddol ac arolygon; derbyniwyd yr argymhelliad hwn gan Lywodraeth y DU ym mis Gorffennaf 2014.

Y Rhaglen Drawsnewid Cyfrifiad

Crëwyd y Rhaglen Drawsnewid Cyfrifiad gan y SYG i wneud y defnydd gorau o'r holl ddata sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr i wella'r ddarpariaeth o ystadegau poblogaeth.  Mae datblygu ystadegau sy'n seiliedig ar weinyddiaeth yn flaenoriaeth i SYG wrth gynnal cyfrifiad 2021 a galluogi newid ar ôl 2021. Cyflawnir y rhaglen drwy dri llinyn o weithgaredd.

1.  Rhoi'r cyfrifiad ar waith 2021: gweithio tuag at gyfrifiad ar-lein o bob cartref a sefydliad cymunedol yng Nghymru a Lloegr yn 2021. Bydd hyn yn ystyried sut rheolir y broses o gasglu data a'r arolwg (gan gynnwys y gofrestr cyfeiriadau, saff maes, casglu data ar-lein/papur, cyhoeddusrwydd ac ymgysylltu).  Ar ôl i'r data gael ei gasglu, mae cyfres gymhleth o brosesau yn cychwyn er mwyn trawsnewid ymatebion i ystadegau.

2.  Allbynnau ystadegau poblogaethau integredig: mae'r llinyn hwn yn cynrychioli ymchwil y SYG i a ellir defnyddio data gweinyddol ac arolygon i lunio ystadegau poblogaeth a chyfrifiad yn y dyfodol. Bydd yn ystyried integreiddio'r cyfrifiad, ffynonellau data gweinyddol ac arolygon a dulliau ar gyfer cynhyrchu a lledaenu allbynnau, gan gynnwys ystadegau rhyng-gyfrifiadol o ran maint a nodweddion y boblogaeth, tai a theuluoedd.

3.  Y Tu Hwnt i 2021: bydd y llinyn hwn o'r rhaglen yn pennu sut bydd yr ystadegau hyn yn cael eu darparu ar ôl Cyfrifiad 2021, gan adeiladu ar ddulliau ac ymchwil yr ail linyn i asesu'r defnydd posib o ddata gweinyddol ac arolygon i ddarparu gwybodaeth a ddarperir gan gyfrifiad ar hyn o bryd. Erbyn 2023 bydd argymhelliad am natur y cyfrifiad yn y dyfodol a dulliau o gynhyrchu ystadegau poblogaethau, ac a oes digon o dystiolaeth i symud i ffwrdd o'r ymagwedd cyfrifiad bob deng mlynedd.

Mae mwy o wybodaeth am y rhaglen ar gael ar wedudalennau'r SYG:

cy.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme


Newyddion ac Ymgynghoriadau Diweddaraf

Gellir dod o hyd i wybodaeth am Ymgynghoriadau Rhaglen Drawsnewid Cyfrifiad SYG (ar agor ac ar gau) yma.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM