Chwilio'r wefan
English
Water drop

Cyngor ar lifogydd

Gwybodaeth ddefnyddiol os yw eich cartref dan fygythiad llifogydd, neu os bydd llifogydd.

Gallwch ffonio llinell llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0345 988 1188 unrhyw bryd, dydd neu nos, i gael rhybuddion a chyngor ynghylch llifogydd, gan gynnwys cofrestru ar gyfer y Gwasanaethau Rhybuddio am Lifogydd. Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer y Gwasanaethau Rhybuddio am Lifogydd ar-lein.

Ewch i wefan Cyfoeth Naturiol CymruYn agor mewn ffenest newydd

 

Cyngor ar ddiogelwch: llifogydd

Drwy baratoi ar gyfer llifogydd, gallwch leihau'r difrod a'r drafferth a achosir yn sylweddol - yn enwedig os ydych yn byw mewn ardal lle mae perygl uchel o lifogydd, neu os ydych wedi cael llifogydd yn y gorffennol.

Bydd Cyngor Abertawe, y gwasanaethau brys a Chyfoeth Naturiol Cymru yn helpu lle bynnag y gallant, ond chi sy'n gyfrifol am ddiogelu eich eiddo eich hun yn bennaf. Pan fydd llifogydd yn gyffredin, nid yw'n bosib ymateb i bob galwad am gymorth ar unwaith, a'n blaenoriaeth ni yw achub bywydau.

Os bydd perygl i fywyd, ffoniwch 999.

Am wybodaeth am lifogydd yn eich ardal, ffoniwch linell llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0345 988 1188 neu ewch i wefan Cyfoeth Naturiol CymruYn agor mewn ffenest newydd i weld ei fap byw am rybuddion o lifogydd. 

 

Paratoi ar gyfer llifogydd

Dylech

 • Gadw rhestr o rifau ffôn defnyddiol wrth law e.e. eich cwmni yswiriant, rhif llinell llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru, rhifau ffôn cyswllt mewn argyfwng ar gyfer ffrindiau a theulu.
 • Gwiriwch gyda'r llinell llifogydd os oes unrhyw rybuddion penodol am lifogydd yn eich ardal.
 • Dewch o hyd i sachau tywod neu fodd arall o ddiogelu rhag llifogydd er mwyn blocio drysau a briciau awyru (gan sicrhau bod awyriad digonol) - gweler isod). *Sylwer nad yw Cyngor Abertawe'n darparu sachau tywod*
 • Crëwch becyn llifogydd. Cadwch dortsh, ffôn a gwefrwr, radio â batri, rhifau mewn argyfwng, papur ysgrifennu, pinnau a'ch polisi yswiriant mewn lle diogel.
 • Byddwch yn ymwybodol o leoliad eich switshis ar gyfer eich cyflenwad trydan a nwy.

Ni ddylech

 • Danbrisio'r difrod y gall llifogydd ei achosi. Cysylltu â'ch cwmni yswiriant i sicrhau bod gennych yswiriant llifogydd digonol.
 • Tybio bob pawb yn gwybod yr hyn i'w wneud. Creu cynllun llifogydd ar gyfer teulu.
 • Aros i'r llifogydd ddigwydd. Gall llifogydd ddigwydd yn gyflym iawn. Paratowch nawr.

 

Yn ystod llifogydd

Dylech

 • Gofio y bydd y gwasanaethau brys yn brysur iawn yn ystod llifogydd helaeth. Ffonio am gymorth yn syth os oes perygl i fywyd yn unig.
 • Cadw llygad ar adroddiadau tywydd lleol ar y teledu neu ar sianeli newyddion ar y radio. Peidiwch â theithio yn ystod stormydd glaw trwm oni bai fod gwir angen.
 • Edrychwch ar ôl eich cymdogion, yn enwedig y rhai sy'n ddiamddiffyn. 

Ni ddylech

 • Geisio gyrru drwy ffyrdd neu rydau dan lifogydd. Yn aml, mae'r dŵr yn ddyfnach nag y mae'n ymddangos a gall fod yn llifo'n gyflym. Gall eich cerbyd gael ei ysgubo i ffwrdd neu fynd yn sownd.
 • Cerdded drwy ardaloedd dan lifogydd. Gall hyd yn oed dŵr bas eich ysgubo oddi ar eich traed a gall fod peryglon eraill na allwch eu gweld megis draeniau sydd ar agor, wynebau ffyrdd wedi'u difrodi, malurion wedi suddo neu sianeli dwfn: gallant achosi anaf difrifol neu farwolaeth hyd yn oed.
 • Cerdded ar hyd afonydd neu gamlesi - mae'n beryg dros ben pan fydd llifogydd.
 • Caniatáu i blant chwarae mewn dŵr llifogydd - gall dŵr llifogydd fod wedi'i lygru gan garthion a chemegau.
 • Peidiwch â smygu, bwyta nac yfed pan fyddwch mewn cysylltiad â dŵr llifogydd, a golchwch eich dwylo'n dda ar ôl.

 

Os bydd llifogydd yn eich cartref

Dylech

 • Ddiffodd y cyflenwad trydan wrth y prif gyflenwad, os gallwch wneud hynny'n ddiogel.
 • Dod allan o'r dŵr - symudwch eich teulu, anifeiliaid anwes ac eitemau sentimental i fyny'r grisiau neu i dir uwch.
 • Sicrhau bod yr holl gylchedau trydan wedi'u sychu'n llawn ac wedi'u gwirio gan beiriannydd trydanol ar ôl y llifogydd cyn eu cynnau.
 • Os oes difrod i'ch cartref neu'ch eiddo, cysylltwch â'ch cwmni yswiriant. Gofyn am ei farn cyn dechrau glanhau.
 • Mae gan wefan y Fforwm Llifogydd CenedlaetholYn agor mewn ffenest newydd amrywiaeth o gyngor defnyddiol a gwybodaeth bellach am yr hyn i'w wneud os effeithir arnoch gan lifogydd. 

Ni ddylech

 • Geisio diffodd y cyflenwad trydan wrth sefyll mewn dŵr.

 

Cyngor ar Ddiogelwch Llifogydd

 • Peidiwch â dychwelyd i adeiladau a wacawyd oni bai eich bod yn derbyn cyfarwyddyd i wneud hynny.
 • Osgowch ffynonellau trydan a pheidiwch â difodd y cyflenwad trydan wrth sefyll mewn dŵr.
 • Gofynnwch i beiriannydd gwasanaeth cymeradwy i wirio cyfleustodau eich eiddo (nwy, trydan a dŵr) cyn troi'r trydan ymlaen unwaith eto er mwyn sicrhau bod yr holl gylchedau trydan wedi'u sychu'n gyfan gwbl.
 • Byddwch yn ymwybodol o ddŵr halogedig a gwrthrychau miniog sy'n gorwedd yn nŵr y llifogydd.
 • Sicrhewch fod gennych larymau tân sy'n gweithio am fod perygl cynyddol o dân oherwydd offer trydanol gwlyb. Bydd y Gwasanaeth Tân yn darparu gwiriad diogelwch tân mewn cartrefi am ddimYn agor mewn ffenest newydd os oes angen (0800 169 1234).
 • Byddwch yn ofalus wrth ddefnyddio canhwyllau a thannau agored.

Ardal perygl llifogydd Cwm Tawe Isaf

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth i breswylwyr a busnesau yng Nghwm Tawe Isaf sydd mewn perygl llifogydd o afon Tawe, Nant-y-Fendrod a Nant Bran.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM