Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiad o Fwriad Cymhwysedd Hyblyg ECO4 Cyngor Abertawe

Datganiad o Fwriad ar gyfer ECO4.

Enw'r awdurdod lleol: Cyngor Abertawe

Dyddiad cyhoeddi: 20/06/23

Rhif y fersiwn gyfredol: F.2

Fersiynau wedi'u disodli / tynnu'n ôl
Datganiad o Fwriad Cymhwysedd Hyblyg ECO4 Cyngor Abertawe F1 (tnnwyd yn ôl 19/06/23) (Word doc) [57KB]

Cyhoeddiad ar y wefan: ECO Flex

Mae'r datganiad hwn yn amlinellu meini prawf cymhwysedd hyblyg Cyngor Dinas a Sir Abertawe ar gyfer y cynllun Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO4) o fis Ebrill 2022 tan fis Mawrth 2026.  

Bydd y cynllun ECO4 yn canolbwyntio ar gefnogi aelwydydd incwm isel ac agored i niwed. Bydd y cynllun yn gwella'r cartrefi lleiaf ynni-effeithlon gan eu helpu i gyflawni ymrwymiadau tlodi tanwydd a sero net y Llywodraeth.  

Cyfeirir at yr ymagwedd hyblyg y gall Awdurdodau Lleol (ALlau) ei dilyn i nodi aelwydydd sy'n agored i niwed ac sy'n dlawd o ran tanwydd, a all elwa o fesurau arbed gwres ac ynni, fel "ECO4 FLEX".  

Mae'r cyngor yn croesawu cyflwyno'r llwybrau cymhwysedd ECO4 Flex gan fod hyn yn helpu'r cyngor i gyflawni'i gynlluniau i wella cartrefi'r rheini sydd mewn tlodi tanwydd neu y gall yr oerfel effeithio'n andwyol arnynt.  

Mae [Tîm ECO/Ynni} Cyngor Abertawe'n rheoli fframwaith o osodwyr ECO4 cymeradwy, sy'n caniatáu i osodwyr wneud atgyfeiriadau uniongyrchol i'r cynllun ar gyfer gwiriadau cymhwysedd a llofnodi datganiadau (lle bo pobl yn gymwys). Nid yw'r tîm yn derbyn atgyfeiriadau gan ysgogwyr arweiniol na thrydydd partïon nad ydynt wedi'u hachredu i ymgymryd â gwaith ECO4 eu hunain. 

Mae'r cyngor yn cyhoeddi'r Datganiad o Fwriad hwn ar 10 10 2022 i gadarnhau y bydd pob un o'r aelwydydd a ddatganwyd yn cadw at o leiaf un o'r pedwar llwybr a amlinellir isod:  

Llwybr 1: Aelwydydd bandiau D-G y Weithdrefn Asesu Safonol â pherchennog preswyl ac aelwydydd E-G y sector rhentu preifat gydag incwm sy'n llai na £31,000. Mae'r terfyn hwn yn gymwys ni waeth beth yw maint, cyfansoddiad neu ardal yr eiddo.

Llwybr 2:  Aelwydydd bandiau E-G y Weithdrefn Asesu Safonol sy'n bodloni dau o'r procsis canlynol:

Procsi 1) Cartrefi yn narpariaeth Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is 1-3 Cymru ar Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 20191

Procsi 2) Deiliaid tai sy'n derbyn ad-daliad treth y cyngor (ad-daliadau yn seiliedig ar incwm isel yn unig, ac eithrio ad-daliad ar gyfer person sengl.)

Procsi 3) Deiliaid tai sy'n agored i niwed o ganlyniad i fyw mewn cartref oer, fel a nodwyd yn Arweiniad y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE). Dim ond un procsi o'r rhestr y gellir ei ddefnyddio, ac eithrio'r procsi 'incwm isel'.  

Procsi 4) Deiliad tŷ sy'n derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd incwm isel.

Procsi 5) Deiliad tŷ a gefnogir gan gynllun a gynhelir gan yr ALl, sydd wedi'i enwi a'i ddisgrifio gan yr ALl fel cynllun sy'n cefnogi aelwydydd incwm isel ac agored i niwed at ddibenion Arweiniad NICE (ddim ar waith ar hyn o bryd).

Procsi 6) Aelwyd a atgyfeiriwyd i'r ALl am gymorth gan ei chyflenwr ynni neu Gyngor ar Bopeth oherwydd y nodwyd ei bod yn cael trafferth talu biliau trydan a nwy.

*Sylwer nid oes modd defnyddio procsis 1 a 3 gyda'i gilydd.  

Llwybr 3: Aelwydydd bandiau D-G y Weithdrefn Asesu Safonol â pherchennog preswyl ac aelwydydd E-G y sector rhentu preifat y nodwyd gan berson a gofrestrwyd ar y Gofrestr Meddygon Teulu, Bwrdd Iechyd yr Alban, Bwrdd Iechyd Cymru, Ymddiriedolaeth Sefydledig y GIG neu Ymddiriedolaeth y GIG eu bod yn ddiamddiffyn, gyda phreswylydd y gall parhau i fyw mewn cartref oer gael effaith ar ei gyflyrau iechyd. Gall y cyflyrau iechyd hyn fod yn gardiofasgwlaidd, yn anadlol, yn imiwnoataliedig neu'n gysylltiedig â symudedd cyfyngedig.

Llwybr 4: Aelwydydd bandiau D-G y Weithdrefn Asesu Safonol â pherchennog preswyl ac aelwydydd E-G y sector rhentu preifat a atgyfeiriwyd dan Lwybr 4: Targedu Pwrpasol. Gall cyflenwyr ac ALlau gyflwyno cais i ESNZ os ydynt wedi nodi aelwyd incwm isel a diamddiffyn, nad yw eisoes yn gymwys dan y llwybrau presennol (ddim ar waith ar hyn o bryd).

Mae hyn oherwydd mae'r cyngor wedi nodi cydberthynas gadarnhaol rhwng aelwydydd incwm isel sy'n dioddef o gyflyrau iechyd tymor hir, a byw mewn aelwydydd sydd wedi'u hinsiwleiddio'n wael.  

English indices of deprivation 2019 (gov.uk) (Yn agor ffenestr newydd)

Welsh Index of Multiple Deprivation (gov.wales) (Yn agor ffenestr newydd)

Scottish Index of Multiple Deprivation 2020 (gov.scot) (Yn agor ffenestr newydd) 

Datganiad a chadarnhad o wiriad tystiolaeth

Dylai'r holl aelwydydd y gallant fod yn gymwys wneud cais drwy Ddinas a Sir Abertawe neu un o'u gosodwyr ECO cymeradwy i sicrhau y gallant naill ai elwa o'r cynllun neu gael eu hasesu ar gyfer cymhwystra dan unrhyw raglen berthnasol arall. 

Y swyddog isod fydd yn gyfrifol am wirio a dilysu datganiadau a thystiolaeth ategol a gyflwynir ar ran yr awdurdod lleol:  

Enw: Julia Owens
Teitl y swydd: Galluogi Swyddog Cymorth
Rhif ffôn: 01792 635047
E-bost: julia.owens@abertawe.gov.uk

Llofnod gorfodol y Prif Swyddog Gweithredol neu'r person cyfrifol dynodedig

Bydd Cyngor Abertawe'n gweinyddu'r cynllun yn unol â Gorchymyn Trydan a Nwy (Rhwymedigaeth Cwmni Ynni) 2022 (Gorchymyn ECO4) a bydd yn nodi aelwydydd cymwys drwy broses ymgeisio Ofgem. Bydd Prif Swyddog Gweithredol y cyngor yn goruchwylio'r broses o nodi aelwydydd cymwys dan ECO Flex.

Caiff yr wybodaeth gymhwystra ei storio'n ddiogel yn unol â pholisi diogelu data'r cyngor, Côd Rhannu Data Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ac arweiniad BEIS.

Llofnod: Carol Morgan, Pennaeth Adran Tai a Iechyd Y Cyhoedd

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol mewn perthynas â'r Datganiad o Fwriad hwn, e-bostiwch julia.owens@abertawe.gov.uk

Close Dewis iaith