Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am y Gwasanaeth Rheoli Argyfyngau

Mae gennym ddyletswydd statudol o dan Ddeddf Argyfyngau Sifil 2004 a deddfwriaeth arall i ddarparu gwybodaeth i'r cyhoedd.

Rydym yn cydweithio â phartneriaid proffesiynol sefydledig a ddynodwyd fel ymatebwyr categori 1 a 2 (e.e. y gwasanaethau brys, adrannau'r llywodraeth ac awdurdodau lleol eraill) a sefydliadau eraill a nodwyd yn y Ddeddf er mwyn mynd i'r afael â phob agwedd ar y polisi mewn perthynas â'r canlynol:

 • asesiad risg cymunedol
 • cynllunio ar gyfer argyfyngau
 • ymateb i argyfyngau
 • rheoli parhad busnes (gan gynnwys hyrwyddo cyngor am reoli parhad busnes i fusnesau lleol a'r sector gwirfoddol)
 • gwybodaeth i'r cyhoedd am asesiadau risg a chynlluniau
 • rhoi trefniadau mewn lle i rybuddio a rhoi gwybod i'r cyngor

Mae ein gwaith hefyd yn cynnwys profi cynlluniau rheoli argyfyngau er mwyn sicrhau eu bod yn addas at y diben. Rydym yn cymryd rhan mewn ymarferion byw ac ymarferion wyneb bwrdd, ac yn eu trefnu, sy'n dilyn sefyllfaoedd posib a allai effeithio ar Abertawe, ei chymunedau a darparu gwasanaethau'r cyngor.

Rydym yn gweithio gyda llawer o bartneriaid, gan gynnwys:

 • Heddlu De Cymru
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru
 • Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru
 • Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau
 • Y Swyddfa Dywydd
 • Y Groes Goch Brydeinig
 • cwmnïau cyfleustodau

Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth galw allan brys 24 awr.

Deddfwriaeth

Er mwyn caniatáu i ni gynnal ein dyletswyddau'n unol â deddfwriaeth statudol, rydym yn gweithio'n agos gyda'n partneriaid er mwyn sicrhau bod y gweithdrefnau ar waith a'u bod wedi'u profi yn yr achos bod y peth gwaethaf yn digwydd.

Isod ceir y pedwar rheoliad statudol penodol sy'n disgrifio'r dyletswyddau y mae'n rhaid i ni lynu wrthynt:

 1. Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004
 2. Rheoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr 2015 (COMAH)
 3. Rheoliadau Diogelwch Piblinellau 1996
 4. Rheoliadau Ymbelydredd (Parodrwydd am Argyfwng a Gwybodaeth i'r Cyhoedd) 2001 (REPPIR)