Chwilio'r wefan
English
Rosette

Yr Arglwydd Faer

Y Cynghorydd Peter Black a Mrs Angela Black.

Councillor Peter Black and Mrs Angela BlackGaned Peter ym 1960 yn Ysbyty Clatterbridge ac roedd yn byw yn Bebington, yng Nghilgwri (Wirral) am 18 mlynedd cyntaf ei fywyd. Peter yw'r hynaf o'r pedwar plentyn yn ei deulu.

Mynychodd Ysgol Ramadeg i Fechgyn Wirral cyn symud i Abertawe ym 1978 lle astudiodd ym Mhrifysgol Abertawe, gan ennill gradd mewn Saesneg a Hanes ym 1981. Gweithiodd Peter am ychydig yn hen Gyngor Sir Gorllewin Morgannwg fel cynorthwy-ydd ymchwil yn Adran y Gwasanaethau Cymdeithasol cyn cael swydd barhaol yng Nghofrestrfa Tir Abertawe ym 1983.

Cafodd ei ethol ar gyfer ward Cwmbwrla yng Nghyngor Dinas Abertawe ac yntau oedd unig aelod Rhyddfrydol y cyngor hwnnw ym 1984. Digwyddodd hyn cyn iddo briodi ei wraig gyntaf, Patricia Hopkin. Ysgaron nhw ym 1994. Cyfarfu Peter ag Angela, a oedd yn gweithio i S4C ar y pryd, mewn cynhadledd Democratiaid Rhyddfrydol ym 1997 a phriodon nhw ym mis Gorffennaf, 2000.

Mae Peter yn gyn-Arweinydd yr Wrthblaid yn Ninas a Sir Abertawe ac roedd yn Gadeirydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru. Ym 1999, cafodd ei ethol hefyd yn aelod Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yng Nghynulliad Cymru, fel aelod Gorllewin De Cymru.        Pan oedd yn Ddirprwy Weinidog dros Lywodraeth Leol yn ystod y weinyddiaeth glymblaid Llafur/Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn 2000-03, roedd yn gadeirydd y Pwyllgor Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, yna roedd yn aelod o'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol a'r Pwyllgor Cyllid. Roedd hefyd yn aelod o Gomisiwn y Cynulliad gyda chyfrifoldeb am TGCh a Chynaladwyedd.

Ym mis Tachwedd 2011 arweiniodd y ffordd gydag arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams, er mwyn dod i gytundeb gyda Llafur ar gyllideb Llywodraeth Cymru. O ganlyniad, cyflwynodd y Llywodraeth Grant Amddifadedd Disgyblion, a oedd yn sicrhau £450 ychwanegol ar gyfer pob disgybl sy'n derbyn prydau ysgol am ddim yn ysgolion Cymru.

Yn 2013 arweiniodd y Democratiaid Rhyddfrydol yn y trafodaethau am gyllideb y Cynulliad ynghyd â Phlaid Cymru, a sicrhaodd becyn gwerth £100 miliwn a oedd yn cynnwys dyblu'r Grant Amddifadedd Disgyblion i £918 i bob disgybl, cronfa gofal iechyd canolraddol gwerth £50m, buddsoddiad gwerth £9.5m mewn arloesedd yn y gwasanaeth iechyd a £5.5m i gyllidebau cefnogi pobl.

Llywiodd fil aelodau preifat cyntaf Cynulliad Cymru at y llyfr statud dan ei rym newydd. Cafodd y Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2003 Gydsyniad Brenhinol ym mis Tachwedd 2013, a oedd yn cyflwyno trefn trwyddedu fodern ar gyfer safleoedd Cartrefi mewn Parciau yng Nghymru.  Ar 10 Rhagfyr 2013 cafodd ei ddewis i fod yn Aelod Cynulliad y flwyddyn ym Mlwyddlyfr ITV Cymru. Ym mis Mai 2016 collodd Peter ei sedd yng Nghynulliad Cymru yn ystod Etholiad Cyffredinol Cymru. 

Cafodd ei benodi'n Gadlywydd Ymerodraeth Prydain yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2017.  Mae Peter newydd gyhoeddi ei nofel gyntaf.

Ganed Angela yng Nghwmbrân ym 1961. Mae hi'n raddedig o Brifysgol Aberystwyth a gweithiodd i S4C, Cymdeithas Tai Abertawe, Cofrestrfa Tir Abertawe a Chyngor Abertawe. Mae hi'n gweithio fel cyfieithydd ym Mhrifysgol Abertawe ar hyn o bryd.

 

Cronfa Elusen yr Arglwydd Faer

Mae Peter ac Angela wedi dewis cefnogi Unity in Diversity, Crisis a Llys Nini fel eu helusennau ar gyfer 2019/2020.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM