Chwilio'r wefan
English
Rosette

Yr Arglwydd Faer

Y Cynghorydd Mark Child a Mrs Marian Child.

Councillor Mark Child and Mrs Marian ChildGaned Mark ym 1959 yn Rickmansworth, Hertfordshire, a symudodd ei rieni i Abertawe ym 1963 pan ddaeth ei dad i weithio fel peiriannydd i Gyngor Abertawe, ac arhoson nhw yma. Ef yw'r hynaf o dri o blant.

Mynychodd Ysgol Gynradd Mayals, Ysgol Gyfun Iau Ystumllwynarth ac Ysgol Gyfun Hŷn yr Esgob Gore. Cyflawnodd Mark amrywiaeth o swyddi ar ôl gadael yr ysgol cyn dechrau gweithio gyda Dŵr Cymru ar Ffordd y Brenin ym 1983. Hyfforddodd ym maes TG a bu'n gweithio i Dŵr Cymru tan 2001. Roedd hefyd yn gynrychiolydd Undeb yn ystod y cyfnod hwn, gan orffen fel ysgrifennydd cangen Unsain. Ar ôl ei gyfnod gyda Dŵr Cymru, bu'n gweithio ym maes TG gyda nifer o gyflogwyr yn ne Cymru tan 2013 pan benderfynodd ganolbwyntio ar ei rôl yng Nghabinet y Cyngor. Cyfarfu â Marian ym 1984 pan oedd yn gweithio gyda Dŵr Cymru a daethant yn gwpwl yn 1985.

Cafodd ei ethol dros y blaid Lafur i wasanaethu ward West Cross ar Gyngor Dinas a Sir Abertawe ym 1999, gan ennill y sedd o'r Democratiaid Rhyddfrydol. Cyn hynny, bu'n gwasanaethu am 4 blynedd ar Gyngor Cymuned y Mwmbwls rhwng 1995 ac 1999.

Mae'n aelod gweithredol o'r Blaid Lafur ac mae wedi cyflawni sawl swydd ar lefel y gangen a'r etholaeth. Mae hefyd wedi bod yn gynrychiolydd mewn cynadleddau yng Nghymru a'r DU, ac yn Asiant Etholiadol ar gyfer Tonia Antoniazzi, yr AS presennol.

Gofynnwyd i Mark gadeirio'r Pwyllgor Craffu Plant a Theuluoedd yn dilyn ymyriad  Llywodraeth Cymru i'r gwasanaeth hwnnw yn 2009, a chwaraeodd rôl arwyddocaol wrth gefnogi gwelliannau, i'r fath raddau y dyfarnwyd anrhydedd Craffu Cenedlaethol y DU i'r pwyllgor am ei waith. Mae Mark hefyd wedi gwasanaethu ar amryw fyrddau craffu eraill gan gynnwys bod yn Is-gadeirydd y Bwrdd Perfformiad. Ar ôl etholiad 2012 penodwyd Mark i'r Cabinet ac ers hynny mae wedi gwasanaethu mewn rolau amrywiol yn ymwneud â'r agenda Lles, Atal a Gofal Cymdeithasol. Cyflwynodd Gydlynu Ardaloedd Lleol i Abertawe a bu'n arwain aelodaeth Abertawe o'r Rhwydwaith Dinasoedd Iach Ewropeaidd.

Mae Mark hefyd wedi gwasanaethu ar fwrdd yr elusen digartrefedd, Caer Las, am 10 mlynedd ac mae'n aelod o fwrdd Pwll Cenedlaethol Cymru ar hyn o bryd. Mae e'n aelod o Fwrdd Ymgynghorol Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru ac, ers 2018, mae e' hefyd wedi bod yn Aelod Annibynnol ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae e' hefyd yn Gadeirydd y Llywodraethwyr yn Ysgol Gynradd Grange ac yn Is-gadeirydd corff llywodraethu Ysgol Gyfun yr Esgob Gore. Mae e' wedi bod ar eu byrddau llywodraethu am bron 20 mlynedd.

Yn ogystal â hyn mae Mark yn aelod o'r ymgyrch dros Ddiwygio Etholiadol a'r Mudiad Ewropeaidd.

Y tu allan i'r cyngor, mae Mark yn forwr brwd ac yn aelod o Glwb Hwylio'r Mwmbwls. Mae'n gefnogwr brwd o'r Gweilch, ac mae'n mwynhau gwylio rygbi ar bob lefel. Mae'n aelod o CAMRA, mae'n mynd i gyngherddau'n rheolaidd, mae'n aelod o Bwll Cenedlaethol Cymru lle mae'n nofio'n rheolaidd ac yn mwynhau cerdded ar Lwybr Arfordir Cymru.

Ganed Marian yn Scurlage ym 1961. Aeth i Ysgol Gyfun Tre-gŵyr a bu'n gweithio i Dŵr Cymru yn yr Adran Refeniw am 13 blynedd cyn cael dyrchafiad i fod yn Ddirprwy Prif Ariannwr cyn gadael i ofalu am eu 3 phlentyn Rebecca, Chloe a Steffan cyn iddyn nhw ddechrau ysgol. Am y 18 mlynedd diwethaf mae hi wedi bod yn gweithio fel Tywysydd yn Llysoedd y Goron yn Abertawe.

 

Cronfa Elusen yr Arglwydd Faer

Mae Mark a Marian wedi dewis cefnogi Goleudy - elusen digartrefedd sy'n mynd i'r afael â digartrefedd a'i achosion; a Musical Memories - elusen dementia sy'n helpu pobl i fyw gyda dementia trwy gerddoriaeth a chaneuon, fel yr elusennau ar gyfer 2020/2021.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM