Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Sêr rygbi'n ymuno â swyddogion iechyd i annog pobl i gael eu brechu wrth i nifer yr achosion COVID yn Abertawe gyrraedd y lefel uchaf erioed

Mae nifer yr achosion COVID yn Abertawe wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed - ac maent yn parhau i godi yn ôl ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Rugby stars support vaccination drive

Rugby stars support vaccination drive

Mae 700 o achosion fesul 100,000 o bobl yn y ddinas ar hyn o bryd, sy'n uwch nag yn ystod unrhyw adeg yn ystod y pandemig.

Mae swyddogion iechyd yn annog pobl i sicrhau eu bod yn cael y ddau frechiad cyn gynted â phosib i helpu i leihau ymlediad y feirws.

Mae tîm rygbi'r Gweilch wedi ymuno yn yr ymgyrch i gynyddu nifer y bobl sy'n cael eu brechu.

A gallwn oll gymryd camau pellach drwy wisgo mygydau wyneb, cadw'n pellter ac osgoi cwrdd mewn grwpiau mawr.

Dywedodd chwaraewr rhyngwladol Cymru, Owen Watkin, 24: "Rydyn ni i gyd yn cefnogi'r ymgyrch' Roll Up Your Sleeves 'ac rydyn ni'n annog dynion nad ydyn nhw eto wedi cael eu brechlyn cyntaf i'w gyflawni cyn gynted â phosib.

"Rydyn ni i gyd eisiau mynd yn ôl at y pethau rydyn ni'n eu caru mewn diogelwch a gyda hyder - mae hyn yn cynnwys ein hoff ddigwyddiadau chwaraeon.

"Mae'r pandemig parhaus yn effeithio ar bob rhan o'n bywydau, gan gynnwys ein gallu i gadw'n heini, i wneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol ac i dreulio amser yn rhydd gyda'n ffrindiau.

"Y brechlyn yw'r ffordd orau allan ohono felly gadewch i ni dorchi ein llewys nawr a chyflawni hyn!"

Dywedodd Dr Keith Reid, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe: "Mae'r ymgyrch Roll Up Your Sleeves yn ein hatgoffa'n bwysig i unrhyw un nad yw wedi cael brechlyn eto, ac yn enwedig dynion yn y grŵp 18 i 40 oed, ei fod yn hanfodol iddynt wneud hynny.

"Nid wyf yn poeni pam nad ydych wedi cael y brechlyn eto ac nid yw fy nghydweithwyr ychwaith, ond rydym yn poeni eich bod yn ei gael nawr.

"Does ond angen i chi fynd i sesiwn galw heibio neu'r Immbulance, ein huned brechu symudol.

"Mae'r brechlyn wedi bod trwy'r un gwiriadau diogelwch â'r holl frechlynnau eraill, wedi'i gymeradwyo gan yr MHRA ac mae bellach wedi'i weinyddu'n ddiogel i ddegau o filiynau o bobl yn y DU a hyd yn oed yn fwy ledled y byd. Hyd yn oed os ydych chi'n ifanc ac yn iach,

gallwch ddal i fynd yn ddifrifol wael gyda'r firws.

"Trwy gael eich brechu eich hun, rydych chi'n amddiffyn eich hun ac eraill o'ch cwmpas.

"Ni allwch gael Covid-19 o'r brechlyn ond mae'n gweithio orau os oes gennych ddau ddos - atal mynd i'r ysbyty a marwolaeth mewn mwy na 90 y cant o bobl.

"Hefyd, argymhellir bod y brechiad yn amddiffyniad rhag sgîl-effeithiau COVID hir a all gynnwys camweithrediad erectile mewn dynion.

"Rydyn ni'n gwybod bod pawb yn awyddus i ddychwelyd i ryw fath o normalrwydd cyn gynted ag sy'n bosibl yn ddiogel a brechu dos dwbl eang yw'r ffordd gyflymaf o ganiatáu i ni i gyd wneud hyn."

Ewch yma i gael manylion y sesiynau brechu galw heibio diweddaraf: https://sbuhb.nhs.wales/go/pfizer-covid-19-vaccine-drop-in-sessions-for-adults-age-16/