Toglo gwelededd dewislen symudol

Unedau masnachol a diwydiannol y Cyngor

Mae gennym nifer o unedau masnachol a diwydiannol ar gael i'w rhentu. Ceir 6 safle gweithdy gyda thua 75 o unedau ym Mharc Menter Abertawe a lleoliadau eraill.

Mae'r unedau'n amrywio o ran maint, o 46 metr sgwâr (495 troedfedd sgwâr) i 232 metr sgwâr (2,497 troedfedd sgwâr), sy'n addas ar gyfer gweithgynhyrchu ysgafn. Fodd bynnag, o dan reoliadau cynllunio, ni chaniateir eu defnyddio ar gyfer manwerthu.

Pwy all wneud cais?

Darperir yr unedau diwydiannol i gynorthwyo busnesau ac, felly, economi leol yr ardal gyfagos. O ganlyniad, ni chaiff ceisiadau eu hystyried gan unigolion sydd am eu defnyddio at ddibenion preifat, er enghraifft storio eitemau cartref, garej preifat etc.

Yn gyntaf, argymhellwn i chi edrych ar y tu allan i'r eiddo i sicrhau y byddai'r lleoliad yn addas ar gyfer eich busnes. Cyn bod modd trefnu apwyntiad am weld y tu mewn i eiddo, mae angen i fusnesau newydd gyflwyno cynllun busnes o'u menter arfaethedig. Mae angen i fusnesau sefydledig gyflwyno llythyr sy'n nodi cymaint o wybodaeth am eu busnes â phosib, megis nifer y swyddi sydd eisoes yn bodoli neu a fydd yn cael eu creu, pa fath o brofiad sydd gennych, pa mor hir rydych wedi bod yn gweithio ym myd busnes etc.

Ffoniwch Josh Winder ar 07773 580510 neu e-bostiwch josh.winder@abertawe.gov.uk neu Simon Aspland ar 07866 896840 neu e-bostiwch simon.aspland@swansea.gov.uk

Bydd yn gymorth i ni os ydych yn cynnwys eich rhif cyswllt a'ch cyfeiriad post llawn yn eich e-bost. Os ydy eich ymholiad am eiddo penodol, nodwch y cyfeiriad post neu disgrifiwch yr eiddo mewn perthynas â'r eiddo drws nesaf iddo.

Yn achos ceisiadau i rentu eiddo, bydd angen i chi gyflwyno geirda banc a dau eirda masnachol neu gymeriad. Byddwn yn anfon ffurflenni cais a geirda atoch i'w cwblhau a'u dychwelyd. Byddwn hefyd yn cynnal gwiriad credyd gydag asiantaeth gredyd a bydd angen i chi dalu ffi o £40 na chaiff ei dychwelyd i dalu am ein costau.

Rhent

Byddwch yn gyfrifol am dalu rhent i'r cyngor am yr eiddo rydych yn ei ddefnyddio. Dylid talu pob taliad fel a nodir yn eich cytundeb prydles neu denantiaeth ac, fel arfer, dylid talu'r rhain fis ymlaen llaw. Defnyddir debyd uniongyrchol i wneud y taliadau hyn.

Byddwn hefyd yn gofyn am flaendal o 3 mis o rent. Caiff hyn ei gadw a'i ddychwelyd ar ôl cwblhau'r denantiaeth ar yr amod eich bod yn gadael yr uned mewn cyflwr boddhaol a bod eich cyfrif rhent yn glir.

Bydd eich prydles yn nodi pryd caiff y rhent ei adolygu. Fel arfer, mae hyn yn golygu y bydd y rhent yn cynyddu i adlewyrchu unrhyw gynnydd yn rhenti'r farchnad ar gyfer eiddo tebyg.

We expect our tenants to pay rent and other charges on time. If an account falls into arrears, we will charge interest in line with the terms of the lease. Legal proceedings may be started and bailiffs instructed to collect the amount owed and payment of their costs. If you are having problems paying on time, it is important that you tell us of the reasons as soon as possible.

Ar ôl llofnodi'r cytundeb tenantiaeth, rydych yn gyfreithiol rwym gan eich cytundeb penodol chi. Os ydych am ddiddymu eich cytundeb, bydd y ddogfen hon yn nodi hyd y cyfnod rhybudd sy'n angenrheidiol.

Y cyfnod rhentu lleiaf yw mis. Ar ôl hyn, bydd angen mis o rybudd ysgrifenedig gan y ddwy ochr i ddiddymu'r denantiaeth.

Ffioedd a thaliadau eraill

Fel tenant masnachol, byddwch yn gyfrifol am nifer o gostau sy'n ymwneud â llety sy'n ychwanegol i'r costau gweithredu pob dydd arferol.

Typically the following costs will usually apply:

  • Costau trydan (yn berthnasol i weithdai Heol y Capel yng Nghlydach, gweithdai Cwmbwrla, gweithdai Garngoch a Pharc Busnes Gorseinon)
  • Yswiriant - Rydym yn yswirio eiddo, ac yn codi'r tâl y premiwm ar y tenant. Fodd bynnag, eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod yr yswiriant yn ddigonol ar eich cyfer chi, a threfnu yswiriant ychwanegol, os bydd angen, ac yswiriant cynnwys.
  • Ffioedd Cyfreithiol a Syrfewyr - Bydd gofyn i chi dalu costau'r cyngor am baratoi eich prydles ac unrhyw ganiatâd neu drwyddedau y gallai fod eu hangen arnoch yn ystod eich tenantiaeth. Costau unwaith yn unig yw'r rhain a gaiff eu codi yn ôl yr angen. Hefyd, gallwch fod yn gyfrifol am dalu ffioedd cyfreithiol y cyngor os ydych yn torri amodau a thelerau'ch tenantiaeth sy'n peri i'r cyngor gymryd camau gweithredu. Bydd y ffioedd hyn yn cael eu heitemeiddio ar y datganiad o gyfrif y byddwch yn ei dderbyn pan fyddwch yn arwyddo eich prydles.

Newid defnydd yr eiddo

Os ydych eisoes yn denant, rhaid i chi wneud cais am ganiatâd ysgrifenedig gan y cyngor fel landlord a pherchennog ar gyfer newid arfaethedig i'r defnydd fel a nodwyd yn eich cytundeb prydles neu denantiaeth. Bydd rhaid i chi dalu'r costau am hyn a gwneud cais trwy e-bost neu lythyr i'r Is-adran Ystadau Strategol.

Hefyd, hwyrach y bydd gofyn i chi wneud cais am ganiatâd cynllunio i newid y defnydd a thalu'r ffi briodol. Bydd adran gynllunio'r cyngor yn eich cynghori a oes angen caniatâd cynllunio a faint yw'r ffi.

Mae tenantiaeth neu brydles y cyngor yn gofyn i denantiaid gydymffurfio â'r defnydd a nodir yn y denantiaeth neu'r brydles.

Cynnal a chadw'r eiddo

Unwaith eto, bydd hyn yn dibynnu ar y cymalau penodol yn eich cytundeb tenantiaeth. Ar y rhan fwyaf o ystadau, fodd bynnag, y tenant fydd yn gyfrifol am rannau mewnol y safle, gan gynnwys drws rholio'r fynedfa, y ffenestri a'r drysau eraill. Bydd y cyngor yn cynnal ffabrig allanol y safle a'r ardal o'i gwmpas gan gynnwys arwyddion yr ystâd.

Mae gan y rhan fwyaf o'r unedau gysylltiadau trydan a dŵr, ond dylai'r rhai â diddordeb wneud eu hymholiadau eu hunain ynghylch addasrwydd yr uned.

Storio y tu allan i'r eiddo

Mae gwaharddiad llym ym mhob un o'r ystadau yn erbyn storio eitemau y tu allan.

Os dymunwch osod sgip sbwriel ar dir sy'n perthyn i'r cyngor ac sy'n cael ei reoli ganddo, mae'n rhaid i chi gael caniatâd ysgrifenedig gan y cyngor. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, chi fydd yn gyfrifol am yr holl gostau sy'n ymwneud â hurio, gollwng sbwriel yn anghyfreithlon (yn y sgip a'r ardal gyfagos) ac unrhyw broblemau eraill sy'n ymwneud â'r sgip. Rhaid bod modd cloi pob sgip a'i wagio'n rheolaidd. Ni chaniateir mathau eraill o gynwysyddion storio allanol.

Bydd y cyngor yn gweithredu os bydd tenant yn methu â chydymffurfio â'r gofynion hyn.

Caniatâd cynllunio

Er mai'r cyngor yw'r landlord, mae hynny ar wahân ac yn annibynnol i'w rôl fel awdurdod cynllunio. Er y gall y landlord roi caniatâd i fasnach penodol, nid yw hyn yn golygu bod gennych ganiatâd cynllunio i ddechrau'r masnach hwnnw. Gofynnir i chi wneud eich ymholiadau eich hunain ynghylch addasrwydd eich busnes.

Diwedd y brydles

Mae hwn yn bwnc cymhleth a dylech geisio cyngor cyfreithiol arno. Gall hyd y brydles ymddangos yn glir. O dan brydles gweithdy wedi'i gontractio yn unol â Deddf Landlordiaid a Thenantiaid 1954, gall y naill ochr neu'r llall ddiddymu'r brydles trwy roi o leiaf mis o rybudd ysgrifenedig o'r bwriad hwn.

Fodd bynnag, ni ddylech ei gymryd yn ganiataol bod modd gadael yr eiddo ar ddiwedd y brydles, gan y byddwch yn gyfrifol am y rhent nes i chi roi rhybudd ysgrifenedig ffurfiol o'ch bwriad i adael.

Close Dewis iaith