Toglo gwelededd dewislen symudol

Ceisiadau adolygu gwybodaeth

Mae gan bawb sy'n gofyn am adolygiad hawl i gwyno os ydynt yn anhapus gyda'r ffordd yr ymdriniwyd â'r cais am wybodaeth o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016 (cais am fynediad at ddata gan y testun (SAR)), Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (RhGA).

Gallai hyn fod oherwydd:

  • yr oedd eithriad ar waith, sy'n golygu y gwrthodwyd y cais (neu ran ohono);
  • ni fodlonwyd y dyddiad cau 20 diwrnod gwaith;
  • ni ddarparwyd ymateb llawn; neu
  • nid ymdriniwyd â'r cais yn gywir.

Gwneud cais am adolygiad mewnol

Os nad ydych yn hapus gyda'r ymateb rydych wedi'i dderbyn, gallwch ofyn am adolygiad mewnol o'r broses drwy lenwi'r ffurflen ar-lein o fewn 40 diwrnod gwaith i'r ymateb cyntaf. Caiff ceisiadau a dderbynnir ar ôl y cyfnod hwn eu prosesu yn ôl ein disgresiwn.

Yn y lle cyntaf, gwneir ymdrech i ymateb i'ch cwyn(ion) yn brydlon ac yn anffurfiol. Os nad yw hyn yn bosib, cynhelir adolygiad mewnol llawn. Nid oes angen i chi nodi eich rhesymau dros ofyn am adolygiad mewnol, ond gall hyn ein helpu i sicrhau yr eir i'r afael â'ch pryderon yn llawn os ydych chi'n gwneud hyn.

Amserlen

Byddwn yn cynnal adolygiad ac yn ymateb i'ch llythyr o fewn 40 diwrnod gwaith i dderbyn cais am adolygiad. Er gwaetha'r cyfnod 40 diwrnod (sydd ar gyfer achosion sy'n arbennig o gymhleth), anelwn at ddarparu ymateb llawn o fewn 20 diwrnod gwaith.

Gweithdrefn

Cynhelir yr adolygiad gan swyddog profiadol sy'n annibynnol ar y broses benderfynu wreiddiol. Bydd yr adolygydd yn ailwerthuso'r achos yn llawn, gan ystyried y materion a godwyd wrth ymchwilio i'r gŵyn.

Fel rhan o'r adolygiad, bydd yr adolygydd yn ystyried y canlynol:

  • a ymdriniwyd â'r ymateb a ddarparwyd yn gywir dan delerau'r DRhG / RhGA / SAR?
  • a gafwyd unrhyw ddatblygiadau ers yr ymateb cyntaf?
  • a oedd yr wybodaeth a nodwyd yn yr ymateb yn gywir ac yn wir ar y dyddiad ymateb?
  • dylid darparu unrhyw wybodaeth bellach 
  • a oes unrhyw wersi ar gyfer ymdrin â cheisiadau yn y dyfodol?

Ar ôl i'r adolygiad gael ei gynnal, cewch wybod yn ysgrifenedig a yw'r penderfyniad gwreiddiol wedi'i gadarnhau (neu fel arall), ynghyd â'r canlyniadau sy'n llywio'r penderfyniad.

Gwneud cais am adolygiad mewnol Gwneud cais am adolygiad mewnol

Os nad ydych chi'n hapus gyda phenderfyniad yr adolygiad cychwynnol

Os ydych chi'n anfodlon o hyd ar y penderfyniad ynghylch yr adolygiad mewnol, mae gennych chi hawl i wneud cais i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Gwneud cais am adolygiad mewnol

Llenwch y ffurflen hon os hoffech wneud cais am adolygiad mewnol i ymchwilio i sut yr ymdriniwyd â'ch cais Rhyddid Gwybodaeth, Gwybodaeth Amgylcheddol neu Gais am Fynediad at Ddata gan y Testun.
Close Dewis iaith