Toglo gwelededd dewislen symudol

Adolygu cais Rhyddid Gwybodaeth a Gwybodaeth Amgylcheddol

Mae gan bawb sy'n gofyn am adolygiad hawl i gwyno os ydynt yn anhapus gyda'r ffordd yr ymdriniwyd â'r cais am wybodaeth o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (RhGA).

Gallai hyn fod oherwydd:

  • yr oedd eithriad ar waith, sy'n golygu y gwrthodwyd y cais (neu ran ohono);
  • ni fodlonwyd y dyddiad cau 20 diwrnod gwaith;
  • ni ddarparwyd ymateb llawn; neu
  • nid ymdriniwyd â'r cais yn gywir.

Gwneud cais am adolygiad mewnol

Os nad ydych yn hapus gyda'r ymateb rydych wedi'i dderbyn o dan y DdRhG neu'r RhGA, gallwch ofyn am adolygiad mewnol o'r broses drwy lenwi'r ffurflen ar-lein o fewn 40 diwrnod gwaith i'r ymateb cyntaf. Caiff ceisiadau a dderbynnir ar ôl y cyfnod hwn eu prosesu yn ôl ein disgresiwn.

Yn y lle cyntaf, gwneir ymdrech i ymateb i'ch cwyn(ion) yn brydlon ac yn anffurfiol. Os nad yw hyn yn bosib, cynhelir adolygiad mewnol llawn. Nid oes angen i chi nodi eich rhesymau dros ofyn am adolygiad mewnol, ond gall hyn ein helpu i sicrhau yr eir i'r afael â'ch pryderon yn llawn os ydych chi'n gwneud hyn.

Amserlen

Byddwn yn cynnal adolygiad ac yn ymateb i'ch llythyr o fewn 40 diwrnod gwaith i dderbyn cais am adolygiad. Er gwaetha'r cyfnod 40 diwrnod (sydd ar gyfer achosion sy'n arbennig o gymhleth), anelwn at ddarparu ymateb llawn o fewn 20 diwrnod gwaith.

Gweithdrefn

Cynhelir yr adolygiad gan swyddog RhG/RhGA profiadol sy'n annibynnol ar y broses benderfynu wreiddiol. Bydd yr adolygydd yn ailwerthuso'r achos yn llawn, gan ystyried y materion a godwyd wrth ymchwilio i'r gŵyn.

Fel rhan o'r adolygiad, bydd yr adolygydd yn ystyried y canlynol:

  • a ymdriniwyd â'r ymateb a ddarparwyd yn gywir dan delerau'r DRhG/RhGA?
  • a gafwyd unrhyw ddatblygiadau ers yr ymateb cyntaf?
  • a oedd yr wybodaeth a nodwyd yn yr ymateb yn gywir ac yn wir ar y dyddiad ymateb?
  • dylid darparu unrhyw wybodaeth bellach 
  • a oes unrhyw wersi ar gyfer ymdrin â cheisiadau yn y dyfodol?

Ar ôl i'r adolygiad gael ei gynnal, cewch wybod yn ysgrifenedig a yw'r penderfyniad gwreiddiol wedi'i gadarnhau (neu fel arall), ynghyd â'r canlyniadau sy'n llywio'r penderfyniad.

Gwneud cais am adolygiad mewnol (Cais Rhyddid Gwybodaeth / Rheoliad Gwybodaeth Amgylcheddol) Gwneud cais am adolygiad mewnol (Cais Rhyddid Gwybodaeth / Rheoliad Gwybodaeth Amgylcheddol)

Os nad ydych chi'n hapus gyda phenderfyniad yr adolygiad cychwynnol

Os ydych chi'n anfodlon o hyd ar y penderfyniad ynghylch yr adolygiad mewnol, mae gennych chi hawl i wneud cais i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Gwneud cais am adolygiad mewnol (Cais Rhyddid Gwybodaeth / Rheoliad Gwybodaeth Amgylcheddol)

Llenwch y ffurflen hon os hoffech wneud cais am adolygiad mewnol i ymchwilio i sut yr ymdriniwyd â'ch cais Rhyddid Gwybodaeth neu Reoliad Gwybodaeth Amgylcheddol.
Close Dewis iaith