Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllun cyhoeddi

Mae ein cynllun cyhoeddi yn ei wneud yn haws i ganfod gwybodaeth heb orfod gwneud cais ffurfiol o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud

Gwybodaeth am strwythur y cyngor a sut y mae'n gweithredu.

Yr hyn rydym yn ei wario a sut

Gwybodaeth am gyllid a'r gyllideb sy'n cynnwys cytundebau, caffael a thendro.

Ein blaenoriaethau a sut rydym yn datblygu

Strategaeth a gwybodaeth am berfformiad, yn cynnwys cynlluniau, asesiadau, arolygiadau ac adolygiadau.

Sut yr ydym yn gwneud penderfyniadau

Prosesau penderfynu, gweithdrefnau ac ymgynghori.

Ein polisïau a'n gweithdrefnau

Protocolau ysgrifenedig presennol er mwyn cyflawni ein swyddogaethau a'n cyfrifoldebau.

Rhestrau a chofrestrau

Gwybodaeth a gedwir mewn cofrestru sydd ei angen yn ôl y gyfraith a rhestrau a chofrestrau eraill sy'n ymneud â swyddogaethau'r cyngor.

Gwasanaethau rydym yn eu cynnig

Pa wasanaethau, cyngor ac arweiniad rydym yn eu cynnig.

Rhyddid gwybodaeth

Derbyniwyd Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gyda'r bwriad y byddai'n annog awdurdodau cyhoeddus i daenu mwy o oleuni ar yr hyn y maent yn ei wneud gydag arian cyhoeddus a pheidio â chefnogi cyfrinachedd diangen.

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

Mae Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn rhoi i aelodau'r cyhoedd hawliau tebyg i'r rheiny yn y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth wrth wneud cais am wybodaeth amgylcheddol.

Cais Rhyddid Gwybodaeth a Gwybodaeth Amgylcheddol

Gwnewch gais am wybodaeth a gedwir gan Gyngor Cyngor Abertawe o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.

Ceisiadau adolygu gwybodaeth

Mae gan bawb sy'n gofyn am adolygiad hawl i gwyno os ydynt yn anhapus gyda'r ffordd yr ymdriniwyd â'r cais am wybodaeth o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016 (cais am fynediad at ddata gan y testun (SAR)), Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (RhGA).

Cwestiynau cyffredin am Gyngor Abertawe

Cyn cyflwyno cais rhyddid gwybodaeth ffurfiol, gallwch wirio nad yw eich ymholiad eisoes wedi cael ei ateb yn ein rhestr o gwestiynau cyffredin.

Ystadegau rhyddid gwybodaeth

Manylion nifer y ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth (FOI) a dderbyniwyd gennym.

Cais gan wrthrych y data

O dan hawliau gwrthrych y data a roddir gan y GDPR, mae hawl gennych i ganfod pa wybodaeth sydd gan y cyngor amdanoch.

Preifatrwydd

Gwybodaeth am y ffordd y mae'r cyngor yn defnyddio cwcis ac yn diogelu unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei rhoi i'r cyngor pan fyddwch yn defnyddio'r wefan hon.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 04 Gorffenaf 2023