Chwilio'r wefan
English

Due to Covid-19 having an impact on staffing levels and reprioritisation of work the public should expect a delay in response times to Freedom of Information Act and Subject Access Requests. This will also include complaints made to the Authority. However this should not prevent you from making requests/complaints and we will work our best to get back to you as soon as reasonably practicable.

Information

Rhyddid Gwybodaeth

Derbyniwyd Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gyda'r bwriad y byddai'n annog awdurdodau cyhoeddus i daenu mwy o oleuni ar yr hyn y maent yn ei wneud gydag arian cyhoeddus a pheidio â chefnogi cyfrinachedd diangen.

Derbyniwyd Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y ddeddf), a ddaeth i rym ar 1 Ionawr 2000, yn gosod 2 brif ddyletswydd ar awdurdodau cyhoeddus fel Dinas a Sir Abertawe:

  • rhaid i'r awdurdod lunio Cynllun Cyhoeddi
  • rhaid i'r awdurdod ddarparu hawl mynediad cyffredinol i bob math o wybodaeth y mae'n ei chadw (yn amodol ar rai categorïau o wybodaeth a eithriwyd)

Hawl Mynediad Cyffredinol

O 1 Ionawr 2005, gall unrhyw un wneud cais am 'wybodaeth a gofnodwyd' gan yr awdurdod (yn amodol ar eithriadau). Gall gwybodaeth a gofnodwyd fod ar unrhyw fformat e.e. papur, disg, fideo ac mae'n cynnwys fersiynau electronig a phapur o gofnodion fel negeseuon e-bost, adroddiadau, cofnodion cyfarfodydd a chynlluniau llawr.

Mae 23 categori o wybodaeth a eithriwyd yn y ddeddf, sy'n cynnwys eithriadau llwyr ac eithriadau cymwys. Enghreifftiau o eithriadau llwyr yw gwybodaeth sydd ar gael i'r ymgeisydd drwy ffyrdd eraill, rhai mathau o wybodaeth bersonol, gwybodaeth a roddir yn gyfrinachol a chofnodion lle gwaherddir datgelu yn ôl y gyfraith. Os gall eithriad llwyr gael ei ddefnyddio yna nid oes rhaid datgelu'r wybodaeth.

Bydd y rhan fwyaf o eithriadau'n gymwys ac felly maent yn destun prawf budd y cyhoedd h.y. a yw budd y cyhoedd drwy atal gwybodaeth a eithriwyd yn gorbwyso'r budd i'r cyhoedd o'i rhyddhau. Enghreifftiau o eithriadau cymwys yw gwybodaeth i'w chyhoeddi yn y dyfodol fel adroddiadau drafft, materion gorfodi'r gyfraith a deunyddiau sy'n fasnachol sensitif. Rhaid i'r wybodaeth gael ei datgelu os yw o fudd i'r cyhoedd.

Nid yw'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhestru unrhyw berson/bobl a benodir o dan Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983. Felly, nid yw'r Swyddog Cofrestru Etholiadol, y Swyddog Canlyniadau neu unrhyw berson arall a benodir o dan Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 yn destun darpariaethau'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Mae'r ddeddf yn gwbl ôl-weithredol fel bod yr holl wybodaeth a gofnodwyd sy'n cael ei chadw gan Ddinas a Sir Abertawe'n dod dan gwmpas y ddeddf.

Mae'n drosedd gorfforaethol a phersonol i unrhyw un newid, difwyno, atal, dileu, dinistrio neu gelu unrhyw gofnod a gedwir gan yr awdurdod gyda'r bwriad o atal ei ddatgelu unwaith y bydd ymgeisydd wedi gwneud cais amdano.

Cydymffurfio

Ar ôl derbyn cais ysgrifenedig am wybodaeth a gofnodwyd rhaid hysbysu'r ymgeisydd a yw'r wybodaeth honno gan yr awdurdod ac os felly rhaid ei ddarparu â'r wybodaeth honno, os yn bosib, yn y modd y gofynnwyd amdani.

Rhaid i'r awdurdod ymateb yn brydlon i gais o fewn 20 niwrnod gwaith.

Cais Rhyddid Gwybodaeth a Gwybodaeth Amgylcheddol

Mae'r Comisiynydd Gwybodaeth yn mynd i'r afael â thorri'r Ddeddf hon. Mae ef yn swyddog cyhoeddus annibynnol ac mae'n ateb yn uniongyrchol i'r Senedd. Mae gan y Comisiynydd Gwybodaeth bŵer i roi hysbysiadau am benderfyniadau, hysbysiadau gwybodaeth a hysbysiadau gorfodi er mwyn gwneud i'r awdurdod cyhoeddus gydymffurfio.

Yn gyntaf rhaid i'r ymgeisydd fod wedi dilyn gweithdrefn gwyno fewnol yr Awdurdod i'r eithaf.

Os hoffech wneud cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, gallwch wneud hyn drwy lenwi'r ffurflen ar-lein neu e-bostio rhyddidgwybodaeth@abertawe.gov.uk. Gallwch hefyd lawrlwytho'r ffurflen hon o'r ddolen ar ochr dde'r dudalen hon.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM