Chwilio'r wefan
English
laptop

Ariannu busnesau

Cyfleoedd grantiau ac ariannu i fusnesau.

Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio (TBA)

Mae'r ardaloedd a gynhwysir yn y cynllun yn cynnwys canol dinas Abertawe a chanol tref Treforys.

PDF Document Grantiau TBA - map ffiniau (canol dinas Abertawe) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document Grantiau TBA - map ffiniau (Treforys) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Adfywio Treforys

Grant Datblygu a Gwella Eiddo (PEDG)

Cynllun grant yw hwn a sefydlwyd ar gyfer eiddo adfeiliedig neu wag i'w hadfer i ddefnydd buddiol a sicrhau gwaith adeiladu o safon a gwella blaenau siopau yng nghanol y ddinas.

Cynigir uchafswm o 40% o gefnogaeth ariannol i ymgeiswyr drwy'r grantiau PEDG, a bydd yn cael ei hasesu fesul achos, gan ystyried y manteision economaidd ac amgylcheddol a geir o'r prosiect. I fod yn gymwys am y grant, rhaid i'r cynllun newydd gynnwys swyddi newydd.

Bydd cefnogaeth ariannol drwy grantiau PEDG fel arfer yn golygu'r cyfraniad lleiaf sy'n ofynnol i gyflwyno'r prosiect. Mae'r eitemau sy'n gymwys am grant yn cynnwys wynebau adeiladau, toeon, blaenau siopau, lloriau, nenfydau, grisiau, ailweiro ac arwyddion ynghyd â ffioedd proffesiynol cysylltiedig. Mae eitemau nad ydynt yn gymwys yn cynnwys gosodiadau, ardaloedd nad ydynt yn weladwy i'r cyhoedd, atgyweiriadau strwythurol mawr a gwaith cynnal a chadw cyffredinol. Ni ellir ystyried cynlluniau preswyl ar gyfer grant PEDG.

I gael mwy o wybodaeth e-bostiwch busnes@abertawe.gov.uk.

Grant Byw'n Gynaliadwy (SLG)

Mae Grant Byw'n Gynaliadwy (SLG) ar gael yng nghanol y ddinas i droi lle gwag ar loriau uchaf unedau masnachol yn llety preswyl newydd.

Gall prosiectau gael grant SLG hyd at 40% o gost gymwys y gwaith gwella a ffioedd proffesiynol, ond bydd pob achos unigol yn cael ei asesu'n unigol.
Mae eitemau sy'n gymwys ar gyfer grant yn cynnwys yr holl waith angenrheidiol i greu llety preswyl newydd, ac eithrio gosodiadau a ffitiadau.

Mae dyfarniad a maint y grant a gynigir yn ôl disgresiwn Dinas a Sir Abertawe. Sylwer na fydd cais yn gymwys os yw'r gwaith arfaethedig wedi dechrau neu wedi'i gyhoeddi cyn i grant gael ei ddyfarnu.

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch busnes@abertawe.gov.uk.

 

Cronfa Benthyciadau Canol Trefi

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu cronfa benthyciadau gwerth £2,000,000 i ni i'w gweinyddu fel rhan o'r cynllun Benthyciadau Canol Trefi. 

Ar gyfer pwy mae hwn?

Mae canol dinas Abertawe a chanol tref Treforys ymysg yr ardaloedd sy'n cael eu cynnwys yn y cynllun.

PDF Document Cronfa Benthyciadau Canol Trefi - map ffiniau (canol dinas Abertawe) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document Cronfa Benthyciadau Canol Trefi - map ffiniau (Treforys) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Cynigir y cyllid ad-daladwy i berchnogion neu berchnogion posib eiddo at ddiben lleihau nifer y safleoedd a'r mangreoedd sy'n wag, sydd heb eu defnyddio'n ddigonol neu sy'n ddiangen yng nghanol trefi er mwyn cefnogi arallgyfeirio drwy annog defnyddiau mwy cynaliadwy ar gyfer safleoedd a mangreoedd gwag, megis dibenion preswyl, hamdden a gwasanaethau allweddol. Gellir defnyddio'r cyllid ad-daladwy ar gyfer y canlynol:

  1. Caffael a datgloi safleoedd a mangreoedd gyda'r bwriad o gyflwyno a gwerthu cynnig ar y farchnad agored o fewn amserlen gytunedig; 
  2. Datblygu neu adnewyddu safleoedd a mangreoedd o fewn amserlen gytunedig; a   
  3. Darparu benthyciadau i drydydd partïon i'w had-dalu o fewn amserlen gytunedig. 

Rhaid i geisiadau am fenthyciadau i adnewyddu eiddo presennol gynnwys gwaith cynhwysfawr. Ni fydd gwaith i adnewyddu neu wella blaenau siopau, arwyddion, ffenestri presennol, etc, ar ei ben ei hun yn gymwys am gyllid.

Sut mae cyflwyno cais Apply online welsh button
Cyflwyno cais am fenthyciad canol tref (cam 1)

Cyflwyno cais am fenthyciad canol tref (cam 1) ar-lein.

Gellir gwneud ceisiadau am y benthyciadau di-log am hyd at uchafswm o £1,000,000 dros gyfnod o hyd at 5 mlynedd. Mae gan yr awdurdod yr hyblygrwydd i gynnig ad-daliadau fesul cam neu i gytuno i ad-daliad untro ar ddiwedd cyfnod y benthyciad. Codir ffi weinyddol i dalu am gostau sy'n gysylltiedig ag asesu, prosesu a gweinyddu'r benthyciadau. 

Mae'r broses o gyflwyno cais yn cynnwys dau gam. Cam 1 yw ffurflen mynegiant o ddiddordeb (EOI) (link to form) a cham 2 yw'r cais llawn. Yn dilyn adolygiad ar y cam EOI, gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i gwblhau a chyflwyno cais llawn. Mae arweiniad ar gyfer cam 2, sef y ffurflen gais lawn, yn cael ei ddatblygu a bydd ar gael cyn bo hir. 

Ymgymerir â phroses diwydrwydd dyladwy gadarn i sicrhau yr ystyrir yr holl wybodaeth berthnasol am yr ymgeisydd a'r cynnig, a fydd yn cynnwys asesu risg credyd ac a yw'r cynnig yn gymwys ac yn ddichonadwy. 

Hefyd, bydd angen gosod tâl cyfreithiol ar eiddo neu dir y mae'r ymgeisydd yn berchen arno sydd gyfwerth â gwerth y benthyciad cymeradwy ar ôl dilysu ecwiti cyn i'r benthyciad gael ei roi. Gellir ystyried gwarantau personol hefyd. Mae rheolau cymorth gwladwriaethol yn berthnasol a bydd gofyn i'r awdurdod ddangos y cydymffurfir â hwy. 

Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol yr ystyrir derbynwyr grantiau eiddo HAS neu PEDG ar gyfer y gronfa benthyciadau. 

Gellir cael mwy o wybodaeth a chyflwyno ffurflenni cais drwy e-bostio busnes@abertawe.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM