Toglo gwelededd dewislen symudol

Cymorth ariannol ar gyfer busnesau

Gall mynediad at gyllid fod yn agwedd bwysig ar ddechrau a datblygu'ch busnes. Rydym yn gweithio'n agos ochr yn ochr ag amrywiaeth o bartneriaid i ddarparu mynediad at gymorth ariannol.

Gall argaeledd cyllid newid yn rheolaidd felly cadwch lygad ar y dudalen hon i gael diweddariadau rheolaidd.

Grantiau a benthyciadau gan Gyngor Abertawe

Cynlluniau Grant y Gronfa Ffyniant Gyffredin

Grant Busnes Cyn Dechrau

Dyma grant gyda'r nod o gefnogi busnesau newydd. Mae'r grant ar gael i'r rheini sy'n bwriadu dechrau busnes yn unig a gall ariannu costau gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i offer, hyfforddiant, achredu a marchnata.

Yr uchafswm grant sydd ar gael yw £10,000. Mae'r gronfa'n cynnig hyd at 95% o gostau'r prosiect ar gyfer y £1,000 cyntaf o wariant a 50% ar gyfer gwariant rhwng £1,000 a £10,000. Bydd yn ofynnol i bob ymgeisydd ddarparu cynllun busnes a rhagolwg llif arian 12 mis.

Am ragor o fanylion ac i ofyn am ffurflen gais, e-bostiwch grantsefydlu@abertawe.gov.uk.

Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Grant Datblygu Gwefannau

Dyma grant gyda'r nod o fabwysiadu technoleg newydd drwy ddatblygiad ar-lein/gwefannau. Gall y grant ariannu costau sy'n ymwneud â chreu gwefan fusnes am y tro cyntaf neu wella gwefan sy'n bodoli eisoes.

Yr uchafswm grant sydd ar gael yw £1,500. Bydd y grant yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr ddarparu 50% o gostau arian cyfatebol. Bydd yn ofynnol i bob ymgeisydd ddarparu cynllun busnes/crynodeb a rhagolwg llif arian 12 mis.

Am ragor o fanylion ac i ofyn am ffurflen gais, e-bostiwch growthgrant@abertawe.gov.uk.

Ariennir y grant hwn gan Lywodraeth y DU drwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin.  

Grant UK Steel Enterprise

Cynllun grant mewn partneriaeth â UK Steel Enterprise Ltd sy'n cynnig hyd at £1,000 i fusnesau newydd neu fusnesau dan 2 flwydd oed yn ardal Cyngor Abertawe. Fodd bynnag, dim ond 50% o gostau cymwys y prosiect y bydd y grant yn eu talu a'r isafswm grant sy'n daladwy yw £250.

Mae cyllid grant yn cynnwys eitemau fel cyfarpar, cymwysterau, cyfrifeg, meddalwedd, datblygu gwefannau ac offer.

Nid oes llawer o arian ar gael a chaiff y gronfa ei dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. I gael rhagor o fanylion, e-bostiwch grantsefydlu@abertawe.gov.uk.

Grant Arloesi Gwyrdd

Mae ceisiadau ar gyfer y cynllun grant hwn bellach wedi cau. I gael y diweddaraf am gyllid yn y dyfodol, cofrestrwch ar gyfer ein e-gylchlythyr busnes​​​​​​​.

Cyflwynir y grant hwn gan Gyngor Abertawe gyda'r nod o alluogi busnesau i weithio tuag at fod yn ddi-garbon net.

Beth sy'n gymwys?  

  • Gosod systemau a fydd yn lleihau ôl troed carbon ac yn gwella effeithlonrwydd ynni busnesau. Sylwer nad yw gwariant cyfalaf yn gymwys dan y cynllun grant hwn
  • Newidiadau yn y broses weithgynhyrchu a fydd yn sicrhau gostyngiad uniongyrchol yn ôl troed carbon y busnes (e.e. defnyddio pecynnu adnewyddadwy yn lle)
  • Achrediad am y tro cyntaf i gynlluniau sy'n cydnabod safonau amgylcheddol busnes gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r Ddraig Werdd a'r Cynllun Busnes Twristiaeth Werdd

Faint o gymorth ariannol fydd ar gael?

  • Bydd dyfarniadau grant yn amrywio rhwng £500 a £1,500. 
  • Rhaid i'r busnes sy'n cyflwyno cais ddarparu 50% o arian cyfatebol ar gyfer yr holl arian a roddir. Nid oes unrhyw derfyn ar gyfanswm costau'r prosiectau ond caiff yr arian ei gapio ar £1,500.
  • Os yw'r busnes wedi'i gofrestru at ddibenion TAW, bydd TAW yn gost anghymwys. Bydd TAW yn gost gymwys ar gyfer cwmnïau nad ydynt wedi cofrestru at ddibenion TAW 

Nid oes llawer o arian ar gael a chaiff y gronfa ei dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. I gael rhagor o fanylion, e-bostiwch GrowthGrant@swansea.gov.uk

Grant Datblygu a Gwella Eiddo (PEDG)

Cynllun grant yw hwn a sefydlwyd ar gyfer eiddo adfeiliedig neu wag i'w hadfer i ddefnydd buddiol a sicrhau gwaith adeiladu o safon a gwella blaenau siopau yng nghanol y ddinas.

Cynigir uchafswm o 40% o gefnogaeth ariannol i ymgeiswyr drwy'r grantiau PEDG, a bydd yn cael ei hasesu fesul achos, gan ystyried y manteision economaidd ac amgylcheddol a geir o'r prosiect. I fod yn gymwys am y grant, rhaid i'r cynllun newydd gynnwys swyddi newydd.

Bydd cefnogaeth ariannol drwy grantiau PEDG fel arfer yn golygu'r cyfraniad lleiaf sy'n ofynnol i gyflwyno'r prosiect. Mae'r eitemau sy'n gymwys am grant yn cynnwys wynebau adeiladau, toeon, blaenau siopau, lloriau, nenfydau, grisiau, ailweiro ac arwyddion ynghyd â ffioedd proffesiynol cysylltiedig. Mae eitemau nad ydynt yn gymwys yn cynnwys gosodiadau, ardaloedd nad ydynt yn weladwy i'r cyhoedd, atgyweiriadau strwythurol mawr a gwaith cynnal a chadw cyffredinol. Ni ellir ystyried cynlluniau preswyl ar gyfer grant PEDG.

I gael mwy o wybodaeth e-bostiwch busnes@abertawe.gov.uk.

Grant Byw'n Gynaliadwy (SLG)

Mae Grant Byw'n Gynaliadwy (SLG) ar gael yng nghanol y ddinas i droi lle gwag ar loriau uchaf unedau masnachol yn llety preswyl newydd.

Gall prosiectau gael grant SLG hyd at 40% o gost gymwys y gwaith gwella a ffioedd proffesiynol, ond bydd pob achos unigol yn cael ei asesu'n unigol.

Mae eitemau sy'n gymwys ar gyfer grant yn cynnwys yr holl waith angenrheidiol i greu llety preswyl newydd, ac eithrio gosodiadau a ffitiadau.

Mae dyfarniad a maint y grant a gynigir yn ôl disgresiwn Dinas a Sir Abertawe. Sylwer na fydd cais yn gymwys os yw'r gwaith arfaethedig wedi dechrau neu wedi'i gyhoeddi cyn i grant gael ei ddyfarnu.

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch busnes@abertawe.gov.uk.

Cronfa Benthyciadau Canol Trefi

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu cronfa benthyciadau gwerth £2,000,000 i ni i'w gweinyddu fel rhan o'r cynllun Benthyciadau Canol Trefi.

Mae canol dinas Abertawe a chanol tref Treforys ymysg yr ardaloedd sy'n cael eu cynnwys yn y cynllun.

Rhagor o wybodaeth am y cynllun Benthyciadau Canol Trefi a sut i wneud cais Cronfa Benthyciadau Canol Trefi

 

Cynlluniau cymorth ariannol rhanbarthol a lleol

Banc Datblygu Cymru

Sefydlwyd Banc Datblygu Cymru gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru drwy ei gwneud yn haws i fusnesau gael y cyllid y mae ei angen i ddechrau, cryfhau a thyfu. Mae'r cyllid sydd ar gael yn amrywio o £1,000 i £5m ac mae ar gael i fusnesau newydd ac i fyny. Bydd cyfraddau llog yn amrywio rhwng 4-12% ond maent yn sefydlog ar gyfer tymor eich trefniant.

Ymddiriedolaeth y Tywysog

Mae rhaglen entrepreneur Ymddiriedolaeth y Tywysog yn gymwys i entrepreneuriaid ifanc newydd 18-30 oed. Mae'r rhaglen yn darparu mynediad i weithdy rhyngweithiol, mentora busnes a'r cyfle i wneud cais am grant sefydlu o £750 a mynediad uniongyrchol at fenthyciad cychwyn busnes o £500 - £5000.

 

Rhaglenni cymorth cenedlaethol

Lwfans Menter Newydd

Mae'r Lwfans Menter Newydd yn gynllun gan y llywodraeth sydd wedi'i gynllunio i gefnogi unigolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol i hunangyflogaeth. Yn ogystal â derbyn lwfans am hyd at eich chwe mis cyntaf, bydd gennych fynediad at fentor busnes a all roi cyngor ar gael gafael ar gyllid pellach.

I gael mynediad at y gwasanaeth hwn, siaradwch â'ch Hyfforddwr Gwaith Canolfan Byd Gwaith lleol.

 Banc Busnes Prydain

Mae Banc Busnes Prydain yn cynnig benthyciadau o hyd at £25,000 ar gyfer dechrau prosiectau twf busnes. Mae benthyciadau ar gyfradd llog sefydlog o 6% y flwyddyn gyda chyfnodau ad-dalu o rhwng 1 a 5 mlynedd. Cefnogir y cynllun hwn gan Lywodraeth y DU ac mae'n cynnwys 12 mis o fentora am ddim.

Cystadlaethau Innovate UK

Cyllid ar gael i fusnesau bach a chanolig sy'n ymgymryd â phrosiectau Ymchwil a Datblygu. Mae gan Innovate UK amrywiaeth o gystadlaethau arloesedd ar gael i brosiectau priodol.

Innovate UK - chwilio am gystadleuaeth

UK Steel Enterprise (UKSE)

Gall UKSE fuddsoddi mewn prosiectau sy'n werth dros £25,000 gyda benthyciadau heb eu sicrhau neu gyllid ecwiti ar gyfer prosiectau gwerth dros £100,000, yn enwedig y rhai sydd wedi'u hanelu at ynni a gweithgynhyrchu.

UnLtd

Mae UnLtd yn darganfod, yn ariannu ac yn cefnogi entrepreneuriaid cymdeithasol - pobl fentrus gydag atebion sy'n newid cymdeithas er gwell. Gall mentrau newydd fod yn gymwys i gael dyfarniadau o rhwng £500 a £5000, efallai y bydd mentrau cymdeithasol sy'n ceisio tyfu yn gallu gwneud cais am hyd at £15,000.

Cronfa Benthyciadau Canol Trefi

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu cronfa benthyciadau gwerth £2,000,000 i ni i'w gweinyddu fel rhan o'r cynllun Benthyciadau Canol Trefi.
Close Dewis iaith