Toglo gwelededd dewislen symudol

Newidiadau i fesurau Covid-19 yn ysgolion y ddinas

Mae nifer o fesurau a ddefnyddiwyd i helpu i gadw disgyblion a staff yn ddiogel mewn ysgolion yn ardal Bae Abertawe y tymor diwethaf i'w cadw.

Swansea Council Logo (landscape)

Oherwydd y nifer uchel o bobl ledled y rhanbarth sy'n profi'n bositif am Covid-19, mae arweinwyr iechyd y cyhoedd yn gofyn i ysgolion gadw nifer o ragofalon a oedd ar waith cyn yr haf yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru.

Mae hyn yn golygu y bydd disgyblion a staff cyfun yn parhau i gael eu hannog i sefyll profion LFT ddwywaith yr wythnos a disgwylir iddynt wisgo gorchuddion wyneb y tu mewn er nad mewn ystafelloedd dosbarth.

Bydd angen masgiau wyneb o hyd ar gludiant ysgol.

Gofynnir i ysgolion edrych ar ailgyflwyno systemau unffordd mewn coridorau os ydynt wedi rhoi'r gorau i'w defnyddio ac edrych ar gynlluniau seddi.

Bydd desgiau yn wynebu blaen lle bo hynny'n ymarferol ac ni fydd gwasanaethau ysgol llawn.

Ond ni fydd ysgolion yn dychwelyd i grwpiau 'swigen' lle mae angen i grwpiau blwyddyn gyfan ynysu os cofnodir achos cadarnhaol.

Unwaith eto, atgoffir rhieni a gofalwyr na ddylent anfon eu plant i'r ysgol os ydynt yn sâl neu os oes ganddynt unrhyw un o'r symptomau coronafirws.

Dywedodd Dr Keith Reid, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd ar gyfer rhanbarth Bae Abertawe: "Nid yw Covid wedi diflannu yn ein rhanbarth nac yng Nghymru ac mae lefelau'r haint bellach mor uchel â mis Rhagfyr diwethaf. Nid yw ysgolion eu hunain yn risg uchel, ond rydym yn gofyn iddynt gymryd camau i helpu i atal y firws rhag lledaenu yn y gymuned ehangach.

"Mae'r lefel uchel gyfredol a pharhaus o heintiau Covid-19 yn Abertawe yn golygu ein bod yn gofyn i ysgolion weithredu yn unol â fframwaith 'Uchel' fframwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg.

"Bydd ysgolion nawr yn cymryd camau fel yr amlinellwyd yn y fframwaith cenedlaethol. Bydd y sgôr risg yn cael ei adolygu'n rheolaidd i sicrhau bod y dull mewn ysgolion yn parhau i fod yn seiliedig ar ein dealltwriaeth leol o'r sefyllfa.

"Rydyn ni wedi dweud yn gyson bod y firws yn dal i fod o gwmpas ac mae angen i ni i gyd chwarae rhan wrth gyfyngu ar y risg o haint.

"Felly rydw i'n gofyn i bobl ym Mae Abertawe barhau i olchi'ch dwylo'n rheolaidd, er mwyn osgoi lleoedd gorlawn a chofio bod awyr iach yn bwysig felly os ydych chi allan yn cymdeithasu, cwrdd yn yr awyr agored os gallwch chi.

"Mae brechu yn amddiffyniad hynod bwysig yn erbyn haint ac mae sesiynau brechu galw heibio yn cael eu cynnal yn rheolaidd ym Mae Abertawe i unrhyw un dros 16 oed."

Close Dewis iaith