Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Cynllun Uwchraddio Boeleri

Mae'r Cynllun Uwchraddio Boeleri'n darparu grantiau i annog perchnogion eiddo i gael gwared ar systemau gwresogi tanwydd ffosil presennol a gosod systemau gwresogi mwy effeithlon, carbon isel yn eu lle.

Gan gynnwys pympiau gwres ffynhonnell aer, pympiau gwres ffynhonnell daear ac mewn amgylchiadau cyfyngedig, boeleri biomas. Agorwyd y cynllun ar gyfer ceisiadau grant ar 23 Mai 2022 a chadarnhawyd £450m o gyllid dros 3 blynedd. Bydd gosod pwmp gwres yn lle eich system wresogi bresennol yn lleihau eich ôl troed carbon.  

Mae pwmp gwres yn cymryd gwres ar dymereddau isel o'r aer neu'r ddaear, yn cynyddu'r gwres hwnnw i dymheredd uwch ac yn ei drosglwyddo i'ch cartref er mwyn darparu gwres a dŵr poeth. Mae pympiau gwres yn llawer mwy effeithlon na boeleri traddodiadol. 

Mae boeleri biomas fel arfer yn llosgi pren neu belenni pren i ddarparu gwres a dŵr poeth i'ch cartref. 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am dechnolegau gwresogi carbon isel ar safle'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni: www.energysavingtrust.org.uk/energy-at-home/ heating-your-home/heat-pumps (Yn agor ffenestr newydd)

Bydd gosodwr cymwys yn gallu argymell y dechnoleg sydd fwyaf addas ar gyfer eich eiddo. Byddwch hefyd yn elwa o gyfradd TAW o 0% wrth brynu a gosod y technolegau hyn. 

Lefelau grant

 • Bydd grantiau'n lleihau'r gost ymlaen llaw am osod system wresogi carbon isel.
 • Mae £7,500 ar gael tuag at bympiau gwres ffynhonnell aer a boeleri biomas.
 • Mae £7,500 ar gael tuag at bympiau gwres ffynhonnell ddaear.
 • Rydym yn disgwyl i'ch gosodwr dynnu gwerth y grant oddi ar y cyfanswm a dalwyd gennych a chynnwys hwn yn ei ddyfynbris.

 

I sicrhau bod y broses o wneud cais ar gyfer y cynllun mor syml â phosib, caiff ei arwain gan y gosodwr o'ch dewis, a bydd cyfle i chi gydsynio eich bod chi'n hapus i fwrw ymlaen â'r cais.

Dod o hyd i osodwr 

Bydd angen i'r gosodwr o'ch dewis fod wedi'i ardystio gan y Cynllun Tystysgrifau Microgynhyrchu (CTM). Sefydliad safonau a gydnabyddir yn genedlaethol yw'r CTM sy'n rhoi'r sicrwydd i chi ynghylch ansawdd eich cynnyrch a chymhwysedd eich gosodwr. Mae hefyd yn sicrhau bod eich gosodwr yn cydymffurfio â safonau diogelu defnyddwyr uchel.  

Yn unol â'r rhan fwyaf o welliannau cartref, efallai byddwch am gael dyfynbris gan fwy nag un gosodwr. 

Gallwch ddod o hyd i osodwr sydd wedi'i ardystio gan CTM yn eich ardal yma: www.mcscertified.com/find-an-installer/ (Yn agor ffenestr newydd)

Beth fydd y gosodwr o'ch dewis yn ei wneud?

 • Gwneud cais i Ofgem, gweinyddwr y cynllun, am daleb grant.
 • Darparu'ch manylion i Ofgem. Bydd Ofgem yn anfon e-bost atoch, yn gofyn i chi roi caniatâd i'r gosodwr wneud cais ar eich rhan.
 • Cwblhau'r gosodiad yn unol â safonau'r diwydiant a gofynion y cynllun.
 • Cyfnewid y daleb a derbyn y grant yn dilyn y gosodiad a'r comisiynu.

Cymhwysedd

Bydd eich gosodwr yn gweithio gyda chi i sicrhau bod eich eiddo a'ch technoleg yn bodloni'r amrywiaeth lawn o ofynion cymhwysedd. Dyma ofynion allweddol y grant:

 • Mae'n rhaid i'ch eiddo fod yn gartref neu'n adeilad annomestig bach yng Nghymru neu Loegr. Cwmpesir mwyafrif helaeth yr adeiladau hyn gan uchafswm gallu cynhyrchu o 45kWth ar gyfer y gosodiad.
 • YMae'n rhaid i'ch eiddo gael tystysgrif perfformiad ynni ddilys (Yn agor ffenestr newydd) heb unrhyw argymhellion nad ydynt wedi'u rhoi ar waith ar gyfer inswleiddio llofftydd neu waliau ceudod. Mae hyn oherwydd bydd eich system wresogi'n gweithio'n fwy effeithlon gyda'r mesurau inswleiddio hyn ar waith. I gael rhagor o wybodaeth a manylion eithriadau, siaradwch â'ch gosodwr.
 • Mae'n rhaid i'r dyddiad comisiynu ar gyfer eich system wresogi carbon isel fod ar neu ar ôl 1 Ebrill 2022.
 • Mae boeleri biomas yn gymwys mewn eiddo sydd mewn lleoliad gwledig nad ydynt wedi'u cysylltu â'r grid nwy yn unig. Nid yw'r cyfyngiadau hyn yn berthnasol ar gyfer pympiau gwres.
 • Mae'n rhaid eich bod chi'n cael gwared yn llwyr ar system wresogi tanwydd ffosil bresennol fel boeler olew neu nwy, neu system wresogi trydan fel stôr-wresogyddion neu wresogyddion panel. Ni fydd cyllid ar gael ar gyfer cael gwared ar systemau gwresogi carbon isel presennol.
 • Nid yw tai newydd a thai cymdeithasol yn gymwys ar gyfer y Cynllun Uwchraddio Boeleri, ond mae eiddo a hunanadeiladwyd yn gymwys. 
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 28 Tachwedd 2023