Chwilio'r wefan
English

CREST (Hyfforddiant Addysg a Sgiliau Adfer y Gymuned) yn Abertawe

Mae CREST yn ganolfan adnoddau iechyd meddwl arbenigol a ddarperir gan Wasanaethau Cymdeithasol Abertawe gyda phwyslais ar adfer a chyfleoedd gwaith ac addysg.

Ffocws ein holl wasanaethau yw annog pobl i ddatblygu sgiliau a pherthnasoedd sy'n eu galluogi i symud ymlaen, rheoli eu bywydau a byw mewn ffordd fwy ystyrlon ac annibynnol.

Er mwyn defnyddio un o'n gwasanaethau rhaid bod un o'n Timau Iechyd Meddwl Cymunedol yn eich adnabod, neu'n rheoli'ch gofal.

Rydym yn cynnig tri math o wasanaeth yn CREST - sef:

  • Canolfan Adnoddau CREST (gweithgareddau yn ystod y dydd)
  • Sgiliau Cyflogaeth a Hyfforddiant CREST
  • Coleg Adfer CREST

 

Canolfan Adnoddau CREST (gweithgareddau yn ystod y dydd)

Rydym yn cynnig dewis cynhwysfawr o weithgareddau yn ystod y dydd i bobl ag anghenion iechyd mwy cymhleth. Ar ôl eu hasesu, rydym yn gweithio gydag unigolion er mwyn dewis gweithgareddau sy'n adlewyrchu'r anghenion a nodwyd yn eu cynllun gofal a thriniaeth. Mae ein gweithgareddau'n seiliedig ar bedair thema - academaidd, ymarferol, ffyrdd iach o fyw a therapiwtig. Lle y bo'n bosib, ceir nod i ddefnyddwyr gwasanaeth ddychwelyd i swyddi neu addysg, ac i gael eu rhyddhau o wasanaethau iechyd meddwl ffurfiol.

Sgiliau Cyflogaeth a Hyfforddiant CREST

Mae CREST yn ddarparwr sgiliau gwaith, hyfforddiant a chymorth cyflogaeth sefydledig, sy'n gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd PABM. Rydym wedi datblygu amrywiaeth o brosiectau cyflogaeth i gynorthwyo'r rhai sy'n profi salwch meddwl neu'n gwella ohono i gael mynediad at gefnogaeth alwedigaethol a hyfforddiant neu i wneud amrywiaeth o weithgareddau cyflogadwyedd (megis gweithio mewn derbynfa, gwaith gweinyddol, garddio/gwaith tir, arlwyo, prosiectau ailgylchu, gwasanaeth negeswyr a dyletswyddau gofalu). Rydym yn cefnogi unigolion trwy'r rhaglen, gan eu helpu i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau.

Coleg Adfer CREST

Bydd Coleg Adfer CREST yn agor ym mis Medi ac yn ceisio helpu unigolion i fod yn arbenigwyr yn eu gofal eu hun ac i ddatblygu'r sgiliau y mae eu hangen arnynt i ailadeiladu eu bywydau. Mae'r coleg yn sefydliad addysg ffurfiol sy'n creu amgylchedd lle gall pobl â phrofiad go iawn o drallod meddyliol deimlo'n ddiogel a bod croeso iddynt a'u bod yn cael eu derbyn wrth i addysg fel ffordd o adfer gael ei darparu. Mae'r coleg yn brosiect ar y cyd rhwng CREST, defnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl, Prifysgol Abertawe, Coleg Gŵyr a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Bydd ein cyrsiau'n cynorthwyo â nodau personol neu'n gweithredu fel camau posibl i addysg uwch neu gyflogaeth.

Mae ein cyrsiau hefyd yn agored i ofalwyr pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl. (Cysylltwch â CREST yn uniongyrchol i gael mwy o wybodaeth am hyn.)

Adnoddau Eraill yn CREST

Mae gennym adnoddau helaeth yn CREST gan gynnwys cyfleusterau gwaith pren, cegin arddangosiadau, ystafell celf a chrefft sy'n cynnwys pob math o offer a gerddi deniadol. Yng nghanol CREST y mae Caffi Serenity. Gyda'i awyrgylch hamddenol, mae'n cynnig y cyfle i fyfyrwyr, defnyddwyr gwasanaeth, staff ac arbenigwyr i gymdeithasu.

Argymhellir ymweld â CREST i weld grwpiau a gweithgareddau ac i gwrdd â staff a defnyddwyr gwasanaeth drosoch chi'ch hun.

Gellir e-bostio unrhyw ymholiadau i crest@swansea.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM