Chwilio'r wefan
English

Rhoi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol ar stadau cyngor

Os ydych yn denant cyngor neu'n byw ar stad cyngor ac mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn effeithio arnoch, rhowch wybod i ni fel y gallwn eich helpu i fynd i'r afael ag ef.

Os oes angen ymateb arnoch ar unwaith, ffoniwch yr Uned Cefnogi Cymdogaethau ar 01792 648507. Os yw rhywun yn troseddu, ffoniwch 999.

Nid oes rhaid i chi adael eich enw a'ch cyfeiriad ar y ffurflen hon os byddai'n well gennych roi gwybod am y digwyddiad yn ddienw. Fodd bynnag, byddai'n fanteisiol i'r ymchwiliad os gallech roi'ch manylion cyswllt i ni.

Os ydych yn gadael eich enw a'ch cyfeiriad, byddwn yn dod yn ôl atoch o fewn 5 niwrnod gwaith ac yn rhoi'r diweddaraf i chi am yr ymchwiliad ac unrhyw gyngor a allai fod yn berthnasol.

Gallwch roi gwybod am gerbydau wedi'u gadael, cwynion sŵn, tipio anghyfreithlon, sbwriel neu faw cŵn trwy ddefnyddio'r dolenni yn yr adran tudalennau cysylltiedig ar waelod y dudalen hon.

Os ydych yn un o denantiaid y cyngor neu'n breswylydd ar ystâd y cyngor, i roi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol gallwch hefyd:

  • Ffoniwch yr Uned Cefnogi Cymdogaethau (UCC) ar 01792 648507 (24 awr y dydd)
  • Cysylltu â'ch Swyddog Cymdogaeth trwy alw heibio i'ch Swyddfa Tai Rhanbarthol leol.  Efallai bydd y swyddfa leol yn ymwybodol o'r broblem ac efallai bod camau wrthi'n cael eu cymryd eisoes.
  • E-bostio'r manylion i tai@abertawe.gov.uk
  • Dylid rhoi gwybod am unrhyw drosedd, gan gynnwys ymddygiad bygythiol a difrïol, i'r heddlu ar unwaith (999 mewn argyfwng, 101 os nad yw'n argyfwng) a hefyd i'r Swyddfa Dai Ranbarthol os yw'r drosedd yn cynnwys tenantiaid cyngor neu eiddo cyngor.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM