Toglo gwelededd dewislen symudol

Trwyddedu

Tacsis

Mae angen trwydded ar bob gyrrwr a cherbyd hacni a hurio preifat sy'n gweithredu yn Abertawe.

Trwyddedau alcohol ac adloniant

Mae Deddf Trwyddedu 2003 yn cwmpasu gwerthu a chyflenwi alcohol, rhai mathau o adloniant a lluniaeth hwyrnos.

Masnachu ar y stryd

Ystyr masnachu ar y stryd yw gwerthu neu gynnig gwerthu unrhyw eitem ar y stryd. Mae hyn yn cynnwys unrhyw ffordd, llwybr, traeth neu fan arall y mae gan y cyhoedd fynediad rhydd iddo.

Tai amlbreswyl

Mae angen i landlordiaid rhai tai amlfeddiannaeth (HMOau) wneud cais i drwyddedu eu heiddo ni waeth ble yn Abertawe y maent. Mae trwyddedau'n berthnasol i bob HMO yn wardiau Uplands, Y Castell a St Thomas, ni waeth beth yw ei faint neu nifer y preswylwyr.

Trwyddedau anifeiliaid

Rydym yn rhoi trwyddedau i fusnesau lle mae anifeiliaid yn cael eu cadw neu eu gofalu amdanynt.

Delwyr metel sgrap

Dylai unrhyw gwmni sy'n talu am fetel sgrap fel rhan o'i fusnes fod wedi'i drwyddedu.

Trwydded safle carafanau a gwersylla

Mae angen ar safle a ddefnyddir ar gyfer carafanau a gwersylla drwydded gennym i weithredu.

Trwydded siop rhyw a sinema

Os bydd mangre'n gweithredu fel siop ryw neu sinema ryw, bydd angen trwydded gan yr awdurdod hwn arni.

Trwydded tyllu croen

Os ydych yn gweithio mewn busnes, sy'n tyllu croen, mae'n rhaid bod trwydded gennych.

Elusennau a chodi arian

Mae trwyddedau casglu elusennol yn awdurdodi'r bobl sy'n casglu, yn sicrhau y cesglir yr arian yn ddiogel ac y rhoddir cyfrif am y cyfanswm a gesglir.

Pontydd Pwyso

Caiff pontydd pwyso eu gosod yn y ddaear er mwyn gallu pwyso cerbydau a'u cynnwys. Yn aml, rheolir pontydd pwyso gan gwmnïau preifat sy'n eu cyflwyno i aelodau'r cyhoedd.

Trwydded amgylcheddol

Os gall eich busnes effeithio ar yr amgylchedd drwy lygredd aer, tir neu ddŵr yna bydd angen i chi wneud cais am drwydded amgylcheddol.

Trwyddedu a chofrestru tân gwyllt a ffrwydron

Os ydych yn gwerthu neu'n storio tân gwyllt, rhaid i chi gael trwydded gennym. Dylech hefyd storio tân gwyllt yn ddiogel, gwybod eich ymarfer tân ac arddangos arwydd lle caiff tân gwyllt eu cyflenwi neu eu dangos i'w cyflenwi.

Trwyddedau gamblo

Rydym yn gyfrifol am ddyrannu trwyddedau gamblo masnachol. Mae mangreoedd cynnwys casinos, neuaddau bingo, swyddfeydd betio ac arcedau difyrion.

Cofrestru triniwr gwallt

Os oes gennych gwmni trin gwallt neu farbwr, dylech fod wedi cofrestru gyda ni. Mae hyn yn wir am siopau a busnesau teithiol.

Hysbysiad tŵr oeri

Mae tyrau oeri'n darparu dŵr wedi'i oeri ar gyfer aerdymheru, cynhyrchu, a generadu pŵer trydan.

Tystysgrifau storio petrolewm

Ceir deddfwriaeth sy'n ymwneud â storio petrol yn ddiogel er mwyn atal tân a ffrwydrad a allai ddigwydd os oes ffynhonnell danio gerllaw.

Ceisiadau priffyrdd a thrwyddedau

Gwnewch gais am drwyddedau priffordd a stryd, gan gynnwys sgipiau, hysbysfyrddau, adeiladau gordo a chaffis palmant.

Trwyddedu lleoliad ar gyfer seremonïau

Er mwyn cynnal priodas sifil neu bartneriaeth sifil mewn lleoliad yng Nghymru neu Lloegr, mae'n rhaid i'r fangre gael ei chymeradwyo gan yr awdurdod lleol. Mae angen caniatâd ar wahân os ydych am gynnal partneriaeth sifil mewn mangre grefyddol.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 27 Medi 2023