Chwilio'r wefan
English
Peint o gwrw

Trwyddedau alcohol ac adloniant

Mae Deddf Trwyddedu 2003 yn cwmpasu gwerthu a chyflenwi alcohol, rhai mathau o adloniant a lluniaeth hwyrnos.

Os ydych yn rheoli safle busnes neu glwb aelodau sy'n gweini alcohol neu'n darparu adloniant, bydd angen i chi wneud cais am drwydded. Hefyd, bydd angen i chi wneud cais am drwydded i weini lluniaeth hwyrnos.

Mae'n rhaid i bob cais am drwydded alcohol neu adloniant fodloni pedwar amcan trwyddedu. Mae'r rhain er mwyn helpu i sicrhau bod y drwydded yn diwallu lles y cyhoedd.  Y pedwar amcan yw:

  • atal troseddu ac anhrefn; 
  • diogelwch y cyhoedd; 
  • atal niwsans cyhoeddus; 
  • amddiffyn plant rhag niwed. 

Trwyddedu dros Galan Gaeaf, Beaujolais, Nadolig a Blwyddyn Newydd 2019-2020

Os ydych chi'n bwriadu cynnal digwyddiad ar gyfer Nos Galan Gaeaf, Noson Tân Gwyllt, diwrnod Beaujolais neu dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd yn eich mangre, efallai y bydd angen Hysbysiad o Ddigwyddiad Dros Dro arnoch (TEN).

Trwyddedau Mangre

Bydd trwydded mangre'n berthnasol i werthu a chyflenwi alcohol, darparu adloniant a reoleiddir a darparu lluniaeth gyda'r hwyr.

Hysbysiadau digwyddiad dros dro (TEN)

Gellir defnyddio TEN i awdurdodi gweithgaredd trwyddedadwy ar raddfa fach am ddigwyddiad unigryw.

Trwyddedau Personol

Mae trwydded bersonol yn galluogi unigolion i gyflenwi, neu awdurdodi cyflenwi alcohol o sefydliad â thrwydded mangre.

Tystysgrifau mangre clwb

Mae clybiau gwirfoddol a chymdeithasol yn cynnal gweithgareddau o fangreoedd lle cyfyngir ar fynediad gan y cyhoedd a lle cyflenwir alcohol am resymau ac eithrio elw. Dylai fod ganddynt dystysgrif mangre clwb.

Hysbysiad o geisiadau am eiddo newydd ac amrywiadau

Mae ceisiadau newydd am drwyddedau mangre ac amrywiadau i drwyddedau presennol o dan Ddeddf Trwyddedu 2003 wedi'u rhestru isod. Bydd yr hysbysiadau hyn yn aros yma am y cyfnod cyflwyno sylwadau o 28 niwrnod.

Adolygiadau trwydded

Gellir gofyn am Adolygiad Trwydded lle mae mangre'n achosi niwsans ac mae tystiolaeth bod y problemau'n ymwneud â'r amcanion trwyddedu.

Datganiad o Bolisi Trwyddedu

Mae Dinas a Sir Abertawe wedi cyflwyno Datganiad o Bolisi Trwyddedu o dan Ddeddf Trwyddedu 2003.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM