Chwilio'r wefan
English

Cyn gwneud cais am Drwydded Mangre Newydd neu gais i'w hamrywio neu am Dystysgrif Mangre Clwb, cysylltwch â ni drwy e-bostio Trwyddedu.IyA@abertawe.gov.uk

Tystysgrifau mangre clwb

Mae clybiau gwirfoddol a chymdeithasol yn cynnal gweithgareddau o fangreoedd lle cyfyngir ar fynediad gan y cyhoedd a lle cyflenwir alcohol am resymau ac eithrio elw. Dylai fod ganddynt dystysgrif mangre clwb.

Mae'r clybiau hyn (fel Y Lleng Brydeinig Frenhinol, clwb gweithwyr neu glybiau criced neu rygbi) fel arfer yn sefydliadau lle mae aelodau'n dod ynghyd at ddiben cymdeithasol, chwaraeon neu wleidyddol. Mae aelodau'r clybiau'n dod at ei gilydd i brynu alcohol mewn swmp ar gyfer aelodau

Mae mangre clwb yn gallu gwerthu alcohol i aelodau a'i werth i westeion heb fod angen deiliad trwydded bersonol na goruchwylydd mangre dynodedig.

In partnership with EUGO : This link opens in a new window Sut mae gwneud cais

Lawrlwythwch y PDF Document ffurflen gais mangre clwb (PDF, 247KB)Yn agor mewn ffenest newydd i wneud cais drwy'r post.  

Lawrlwythwch y PDF Document ffurflen gais amrywio tystysgrif mangre clwb (PDF, 229KB)Yn agor mewn ffenest newydd i wneud cais drwy'r post.

Gwnewch ddatganiad ar gyfer tystysgrif mangre clwb ar-lein.

Gwnewch gais am dystysgrif adolygu tystysgrifau mangre clwb.

Gwnewch gais am hysbysiad o fân amrywiad i dystysgrif mangre clwb ar-lein.

 

Dylech lenwi'r ffurflen gais yn llawn. Os oes ffi, bydd angen i chi dalu pan fyddwch yn cyflwyno'ch ffurflen. 

Dylech hefyd gynnwys cynllun o'r fangre a chopi o reoliadau'r clwb pan fo angen.

Ffïoedd

Mae'n rhaid i chi gyflwyno'ch ffi gyda'r cais.

Os gwnewch gais trwy'r post, dylech wneud sieciau'n daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe' a'u hanfon gyda'ch ffurflen wedi'i llenwi.

 

Os oes gennych broblemau gyda'ch cais neu hoffech gael mwy o wybodaeth neu weld y gofrestr mangreoedd, ffoniwch ni ar 01792 635600 neu e-bostiwch Trwyddedu.IyA@abertawe.gov.uk. Gall ymgeisydd y gwrthodir tystysgrif iddo neu sydd am apelio yn erbyn amod sydd ynghlwm wrth ei dystysgrif apelio i'w lys ynadon lleol o fewn 21 diwrnod i'r penderfyniad yr apelir yn ei erbyn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM