Chwilio'r wefan
English

Cyn gwneud cais am Drwydded Mangre Newydd neu gais i'w hamrywio neu am Dystysgrif Mangre Clwb, cysylltwch â ni drwy e-bostio Trwyddedu.IyA@abertawe.gov.uk

Trwyddedau Mangre

Bydd trwydded mangre'n berthnasol i werthu a chyflenwi alcohol, darparu adloniant a reoleiddir a darparu lluniaeth gyda'r hwyr.

Beth yw adloniant a reoleiddir?

  • perfformiad drama
  • dangos ffilm
  • digwyddiadau chwaraeon dan do
  • adloniant bocsio neu ymgodymu
  • perfformio cerddoriaeth fyw 
  • chwarae cerddoriaeth a recordiwyd
  • perfformio dawns

Beth yw lluniaeth hwyrnos?

Ystyr hyn yw gwerthu bwyd neu ddiod cynnes rhwng 11.00pm a 5.00am.

Cais am drwydded mangre newydd

Rhaid cwblhau'r ffurflen gais yn llawn.Sicrhewch eich bod yn darllen y nodiadau arweiniol cyfan cyn cwblhau'r ffurflen.

Os ydych am werthu alcohol bydd angen i chi roi enw a manylion y Goruchwyliwr Mangre Dynodedig (GMS). Bydd rhaid iddo gael Trwyddedau Personol. Bydd rhaid i'r GMS gwblhau ffurflen ganiatâd yn Atodiad C yn y pecyn cais.

Dylech gwblhau cynllun o'r eiddo a'i ddychwelyd gyda'r ffurflen wedi'i chwblhau. Mae arweiniad yn Atodiad A y pecyn cais.

Cysylltwch â'r Awdurdod Trwyddedu os ydych chi'n gwneud cais am drwydded mangre newydd neu amrywiad i drwydded mangre bresennol cyn cyflwyno'r ceisiadau er mwyn sicrhau y cytunir ar yr holl wybodaeth a dyddiadau. Mae'r Awdurdod Trwyddedu'n annog ymgeiswyr i drafod cynigion â'r Swyddogion Trwyddedu ac i gyflwyno ceisiadau drafft cyn eu cyflwyno. Bydd y swyddogion yn rhoi gwybod os oes gofyn i'r ymgeisydd drafod y cynigion â'r awdurdodau cyfrifol.  Gall methu cysylltu arwain at oedi'ch cais a chostau hysbysebu/gosod hysbysiadau diangen.

Y diwrnod ar ôl i chi gyflwyno'r cais i ni, mae'n rhaid i chi hysbysebu'r cais ar ffurf Hysbysiad ar y safle (gweler templed yn Atodiad E y pecyn cais).

O fewn 10 niwrnod gwaith yn dilyn cyflwyno'r cais, mae'n rhaid i chi hefyd hysbysebu'r cais mewn papur newydd a ddosberthir yn yr ardal.

Bydd eich cais hefyd yn cael ei hysbysebu ar ein tudalennau ceisiadau eiddo newydd.

In partnership with EUGO : This link opens in a new window Sut mae gwneud cais

Lawrlwythwch y PDF Document ffurflen gais cofrestru eiddo newydd (PDF, 948KB)Yn agor mewn ffenest newydd i wneud cais drwy'r post.    

Lawrlwythwch y  PDF Document ffurflen gais amrywio eiddo (PDF, 717KB)Yn agor mewn ffenest newydd i wneud cais drwy'r post.    

Gwnewch gais am dystydgrif adolygu tystysgrifau mangre clwb.

Gwnewch gais am hysbysiad o fân amrywiad i dystysgrif mangre clwb ar-lein.

Gwnewch gais am Amrywio goruchwyliwr mangre dynodedig ar-lein.

Gwnewch gais am Hysbysiad o fudd mewn mangre ar-lein.

Gwnewch gais am Cais i drosglwyddo trwydded mangre ar-lein.

Gwnewch gais am Hysbysiad awdurdod dros dro ar-lein.

 

Rhaid cwblhau'r ffurflen gais yn llawn. Bydd rhaid i chi dalu'r ffi cyflwyno cais pan fyddwch yn cyflwyno'ch ffurflen.

Mae ffurflenni eraill ar gyfer trwyddedau eiddo hefyd ar gael ar Gov.uk websiteYn agor mewn ffenest newydd.

Ffioedd

Rhaid i chi gyflwyno'ch ffi gyda'r cais.

Os byddwch yn gwneud cais drwy'r post, dylech wneud sieciau'n daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe' a'i anfon ynghyd â'r ffurflen.

 

Os oes gennych broblemau gyda'ch cais neu hoffech gael mwy o wybodaeth neu weld y gofrestr mangreoedd, ffoniwch ni ar 01792 635600 neu e-bostiwch Trwyddedu.IyA@abertawe.gov.uk. Gall ymgeisydd y gwrthodir tystysgrif iddo neu sydd am apelio yn erbyn amod sydd ynghlwm wrth ei dystysgrif apelio i'w lys ynadon lleol o fewn 21 diwrnod i'r penderfyniad yr apelir yn ei erbyn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM