Chwilio'r wefan
English

Materion i'w Hystyried

Cyn cwblhau eich cais (lle bo'n berthnasol)

Preswyliaeth

Ystyrir ceisiadau am leoedd ysgolion ar sail preswylfa'r plentyn.

I blant teuluoedd hollt sy'n byw rhwng 2 gyfeiriad am fod y rhieni'n byw ar wahan yn barhaol, cymerir y cyfeiriad lle mae'r plentyn yn treulio'r rhan fwyaf o'r wythnos ysgol fel prif gyfeiriad y plentyn wrth ystyried cais am dderbyniad. Mae'n rhaid bod y plentyn yn byw yn y cyfeiriad a roddir ar ffurflen gais yr ysgol ar adeg cael ei dderbyn. Ystyrir defnyddio cyfeiriadau neiniau a theidiau, perthnasau eraill neu gyfeillion teulu'n dwyll neu'n wybodaeth gamarweiniol.

Efallai y bydd angen prawf o gyfeiriad a phreswyliaeth ac mae'r cyngor yn cadw'r hawl i dynnu lle yn ol os caiff ei gynnig ar sail cais twyllodrus neu gamarweiniol bwriadol.


Symud Tŷ

Mae'n rhaid i rieni a gofalwyr roi gwybod i'r awdurdod ar unwaith am newid cyfeiriad, hyn yn oed os oedd manylion am newid preswyliaeth yn y dyfodol ar ffurflen gais.  Bydd angen tystiolaeth ategol ar yr awdurdod i ddangos bod y breswylfa wedi newid, er enghraifft, cyfnewid contractau, cytundebau tenantiaeth, biliau treth y cyngor a chyfleustodau ac unrhyw wybodaeth arall a ystyrir yn berthnasol i'r cais, gan gynnwys gwaredu eiddo blaenorol.

Os hoffech i'r awdurdod ystyried unrhyw wybodaeth ychwanegol, mae'n rhaid rhoi dogfennau ategol gyda'ch cais. Mae'n rhaid i'r wybodaeth hon ddangos yn glir pam mai dyna'r unig ysgol sy'n gallu diwallu anghenion eich plentyn. Bydd y bobl berthnasol sy'n penderfynu wedyn yn ystyried yr wybodaeth a roddwyd er mwyn cyrraedd penderfyniad o ran pa feini prawf y dylid eu defnyddio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM