Chwilio'r wefan
English

Asesiadau manwerthu abertawe

Mae'r cyngor wedi comisiynu ymgynghorwyr i fynd i'r afael â nifer o adolygiadau annibynnol o'i strategaeth fanwerthu a rhoi argymhellion ar gyfer polisi.

Yn 2013, arweiniodd yr Ymgynghoriaeth Cipolwg Strategol gonsortiwm, gan gynnwys ymgynghorwyr DTZ ac FSP, i gynnal adolygiad â'r nodau canlynol:

  • Hysbysu penderfyniadau ar gynigion manwerthu yn y dyfodol trwy ddarparu gwybodaeth gadarn, gyfoes, meintiol ac ansoddol
  • Darparu gwybodaeth fanwerthu gymhellol ar gyfer deiliaid, buddsoddwyr a datblygwyr sy'n ystyried buddsoddi yn Abertawe
  • Arwain strategaeth fanwerthu yn y dyfodol a fframwaith polisi'r cyngor

Gellir lawrlwytho'r wybodaeth yn y dolenni isod:

Yn ddiweddarach, comisiynodd y cyngor Bilfinger GVA yn 2015 i baratoi Astudiaeth Gallu Manwerthu a Hamdden ('yr Astudiaeth'). Roedd amcanion yr Astudiaeth yn cynnwys:

  • Rhoi adolygiad o dueddiadau manwerthu a hamdden, gan gynnwys arfarniad o sut mae'r rhain yn berthnasol i ddarpariaeth defnydd manwerthu a hamdden yn Abertawe a'r effaith a allai gael.
  • Ymgymryd ag arolwg newydd o batrymau siopa aelwydydd yn ardal Abertawe er mwyn pennu patrymau siopa cyfleustra a chymharu nwyddau.
  • Darparu asesiad meintiol o batrymau siopa a lefelau trosiant er cyfleustra a chymharu nwyddau arwynebedd llawr a defnyddio hyn fel sail ar gyfer dadansoddi gallu arwynebedd llawr dros gyfnod CDLl Abertawe.
  • Diweddau asesiad iechyd y canolfannau rhanbarthol amrywiol ar draws Abertawe a defnyddio'r asesiadau hyn fel sail y cynigion/strategaeth i wella rôl canolfannau rhanbarthol fel hybiau cymunedol dichonadwy.

Bydd yr Astudiaeth yn darparu gwybodaeth gefndir hanfodol fel sail fframwaith polisi'r CDLl ar gyfer datblygu manwerthu a hamdden, a chaiff ei defnyddio i gefnogi swyddogaeth rheoli datblygu'r cyngor.

Mae comisiwn Astudiaeth Manwerthu a Hamdden Abertawe wedi'i gwblhau. I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch y Tîm Cynllunio Strategol ar 01792 635081.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM