Chwilio'r wefan
English
thumb up

Awgrymiadau ailgylchu diwedd tymor i fyfyrwyr

Os ydych yn gadael eich eiddo ar ddiwedd y flwyddyn, cofiwch mai chi sy'n gyfrifol am sbwriel eich aelwyd. Gwaredwch eich sbwriel yn y ffordd gywir.

Beth os nad yw fy nghasgliad sachau du tan wythnos ar ôl i mi symud allan?

Ni ddylech BYTH roi gwastraff sachau du i'w gasglu yn ystod eich wythnos ailgylchu werdd. Os byddwch yn anwybyddu hyn, gallech gael dirwy ddrud neu wynebu camau gweithredu mwy difrifol.

Cofiwch fanteisio i'r eithaf ar eich casgliadau sachau du terfynol cyn symud allan o'ch eiddo. 

Mae'n rhaid rhoi sachau du (yr hyn na ellir ei ailgylchu) allan i'w gasglu ar y dyddiadau canlynol yn unig yn ystod y cyfnod hwn:

  • Dydd Mercher 15 Mai
  • Dydd Mercher 29 Mai
  • Dydd Mercher 12 Mehefin
  • Dydd Mercher 26 Mehefin

Am ardaloedd eraill chwiliwch ar-lein i wirio pryd mae'r rhain.

Peidiwch â gadael popeth tan yr wythnos neu ddiwrnod olaf. Cynlluniwch ymlaen llaw a dechreuwch roi pethau i'w hailgylchu a gwastraff sachau du allan yn raddol dros eich wythnosau casglu olaf.

Os oes gennych wastraff sachau du o hyd i'w waredu yn eich wythnos gasglu werdd, gwiriwch gyda'ch landlord i weld a all drefnu i hyn gael ei gasglu drosoch.

Gallwch hefyd fynd ag unrhyw wastraff cartref i'ch canolfan ailgylchu gwastraff cartref agosaf. Y safleoedd agosaf at Frynmill, Uplands a Mount Pleasant sy'n derbyn bagiau du yw:

  • Clun, Heol Derwen Fawr, Sgeti, Abertawe, SA2 8DU
  • Llansamlet, Clôs Ferryboat, Parc Menter Abertawe, Abertawe, SA6 8QN

Os ydych yn byw mewn tŷ a rennir, y tebyg yw y bydd gan un ohonoch gar i fynd â'r gwastraff i'ch canolfan agosaf, neu gofynnwch i aelod o'r teulu neu ffrindiau a allant helpu os ydynt yn dod i fynd â chi neu'ch ffrindiau adref.

Beth os oes gennyf lawer o wastraff i gael gwared arno?

Nid oes terfyn ar nifer y sachau ailgylchu y cewch eu rhoi allan i'w casglu yn ystod yr wythnos gywir. Fodd bynnag, mae terfyn ar nifer y sachau du y gellir eu rhoi allan ar gyfer casgliad pythefnosol gan bob aelwyd.

Os oes gennych fwy na hyn, ewch â hwy i'ch canolfan ailgylchu a restrir uchod neu gofynnwch i'ch landlord eu casglu.

Beth os oes gennyf ddodrefn ac eitemau trydanol i'w gwaredu?

Gallwch fynd â'ch dodrefn a'ch eitemau trydanol i unrhyw un o'n canolfannau ailgylchu.

Mae'r cyngor hefyd yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff swmpus ar gyfer dodrefn a/neu offer trydanol mawr am ffi fechan.  Cofiwch, os ydych yn rhannu tŷ, gallech rannu'r gost.

Mae llawer o brifysgolion hefyd yn trefnu casgliadau neu amnest ar gyfer eitemau dieisiau sydd mewn cyflwr da i elusennau a sefydliadau tebyg bob blwyddyn, felly gwiriwch gydag Undeb y Myfyrwyr.

Nid oes gennyf sachau ailgylchu neu sachau du i roi fy sbwriel ynddynt?

Mae sachau ailgylchu ar gael i'w casglu o nifer o fannau yn ardaloedd Brynmill, Uplands a Mount Pleasant, gan gynnwys llawer o siopau cyfleuster a swyddfeydd post ac yn y ddwy brifysgol. Darllenwch ein rhestr o leoliadau i ganfod yr un agosaf atoch.

Gallwch brynu sachau du o siop neu archfarchnad.  

Nid wy'n gwybod yr wythnosau casglu?

Oes gennych galendr casglu ailgylchu? Defnyddiwch ein chwiliad ar-lein i ganfod yr wybodaeth hon.

Oes gennych gwestiynau eraill?

Mae llawer mwy o wybodaeth am ailgylchu a chasgliadau sbwriel ar gael ar ein tudalennau gwe eraill.

Angen help o hyd? Cysylltwch â ni. Mae'r Tîm Ailgylchu ar gael i ateb eich ymholiadau a rhoi cefnogaeth trwy gydol y flwyddyn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM