Toglo gwelededd dewislen symudol

Canolfannau ailgylchu

Mae'r holl ganolfannau ailgylchu ar agor ond nodwch fod cyfyngiadau o hyd i ddiogelu preswylwyr a staff rhag y Coronafeirws.

Rhaid cadw lle bellach cyn ymweld â Llansamlet
*Cyn mynd â phren i Ganolfan Ailgylchu Llansamlet, gwiriwch yr hyn na ellir ei ailgylchu.*

Mae pob safle ar agor 8.30am - 5.00pm 7 niwrnod yr wythnos (ar gau o 1.00pm ar Noswyl Nadolig a thrwy'r dydd ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan).

  • Peidiwch ag ymweld â chanolfan ailgylchu os ydych chi neu rywun rydych chi'n byw gyda nhw yn hunanynysu neu'n dangos unrhyw symptomau Covid-19
  • Cynhelir gwiriadau cerdyn adnabod - byddwch yn barod i gyflwyno prawf eich bod yn breswylydd yn Abertawe pan ofynnir i chi wneud hynny

 

Cyn taflu eitemau sydd wedi torri, meddyliwch - oes ffordd o'u hatgyweirio yn lle? Atgyweirio eitemau sydd wedi torri

Yr hyn y gellir ei ailgylchu ym mhob safle
Deunydd cartrefLlansamletClunGarngochPenlanTir John
Batris - carIeNaNaNaNa
Batris - cartrefIeNaIeIeIe
Bulbiau golau a tiwbiau fflworoleuolIeIeIeIeIe
Bwyd - bwyd y tu hwnt i'r dyddiad defnyddio o'r cwpwrdd/bwyd o rewgell sydd wedi torri i lawr yn ei becynnau gwreiddiol (ni dderbynnir tuniau neu wydr)IeNaNaNaNa
CaniauIeIeIeIeIe
CardbordIeIeIeIeIe
CarpediIeIeNaNaIe
Cartonau (Tetra Paks), cwpanau papur a tiwbiau PringlesIeIeIeIeIe
Cemegau cartrefIeIeIeIeIe
CeramegIeIeIeIeIe
CewynnauIeIeIeIeIe
Dillad / tecstilau (dim duvets, gobenyddion na chlustogau)IeIeIeIeIe
Dodrefn IeNaNaNaNa
Eitemau y gellir eu hailddefnyddio, gan gynnwys eitemau trydanol, nwyddau cartref a bric a bracIeIeNaNaNa
EsgidiauIeIeIeIeIe
Ffoil alwminiwmIeIeIeIeIe
Gwastraff bwydIeIeIeIeIe
Gwastraff garddIeIeIeIeIe
Gwydr ffenestri / gwydr plâtIeNaNaNaIe
Gwydr (poteli a jariau)IeIeIeIeIe
Llyfrau, CDs a DVDsIeIeNaNaNa
Matresi (sbring yn unig - mathau eraill yn wastraff cyffredinol)IeIeNaNaIe
Metel sgrapIeIeIeIeIe
Nwyddau trydanolIeIeIeIeIe
Oergelloedd / rhewgelloeddIeNaNaNaIe
Olew coginioIeIeIeIeIe
Olew peiriantIeIeIeIeIe
PaentIeIeIeIeIe
PapurIeIeIeIeIe
Peiriannau cartref mawr ee poptai, peiriannau golchi a sychu dillad/llestriIeIeNaNaIe
Plastig - mawr e.e. dodrefnIeIeIeIeIe
Plastig (sachau pinc)IeIeIeIeIe
PolystyrenIeIeIeIeIe
Poteli nwyIeIeIeIeIe
Pren - gwiriwch yr hyn na allwn ei ailgylchu cyn ymweld â'r ganolfanIeNaIeIeIe
Pren (arall e.e. MDF, lloriau laminedig, drysau gwag) IeNaNaNaNa
PriddIeIeIeIeIe
RwbelIeIeIeIeIe
Sachau du a gwastraff cartref (na ellir ei ailgylchu)*IeIeNaNaNa
Setiau teledu a monitorauIeIeIeIeIe
Cyfyngiad taldra 2mNaNaIeIeIe

* Mae bagiau du ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu yn unig. Ni dderbynir unrhyw bagiau sy'n cynnwys eitemau ailgylchadwy ac caniateir dim ond didoli cyfyngedig ar y safle.

Byddwn yn adolygu'r rhestr o eitemau'n rheolaidd felly gwiriwch y dudalen hon am y diweddaraf yn rheolaidd.

Ailgylchu pren yng Nghanolfan Ailgylchu Llansamlet

NI ellir ailgylchu'r mathau canlynol o bren y cânt eu hystyried fel gwastraff peryglus:

  • trawstiau rheilffordd
  • polion telegraff
  • gwastraff pren o beirianneg hydrolig fel pren o'r dociau 
  • gwastraff pren o ddefnydd diwydiannol fel pren tyrau oeri, lloriau blociau pren neu fowldiau pren. 
  • gwastraff pren o gychod, cerbydau neu ôl-gerbydau 
  • gwastraff pren wedi'i drin â chreosot

Yn hytrach dylid eu gwaredu mewn lleoedd sy'n derbyn gwastraff peryglus.

 

Pwy sy'n cael ymweld â'r canolfannau ailgylchu?

Preswylwyr Abertawe'n unig all ddefnyddio'r canolfannau ailgylchu, felly efallai byddwn yn gofyn am brawf preswylio. Dewch â bil cyfleustod, eich trwydded yrru neu fil Treth y Cyngor gyda chi pan fyddwch yn ymweld â'r safle.

Gall faniau a ôl-gerbydau sydd â thrwyddedau dilys ymweld â chanolfan ailgylchu Llansamlet a Clyne fel arfer.

Yn ddelfrydol, un aelod o'ch aelwyd ddylai ymweld â'r ganolfan. Os oes rhaid i chi ddod ag aelodau eraill o'ch teulu gyda chi, mae'n rhaid iddynt aros yn y car oni bai fod angen eu help i gario eitemau trwm. Er enghraifft, gallai rhiant sengl ddod â'i blant ar y safle, ond mae'n rhaid i'r plant aros yn y cerbyd.

Pa gerbydau a ganiateir yn y canolfannau ailgylchu?

Cadw slot yng Nghanolfan Ailgylchu Llansamlet Cadw slot yng Nghanolfan Ailgylchu Llansamlet

 

Yn y ganolfan ailgylchu

Er mwyn parhau i gadw pellter cymdeithasol, mae'n rhaid i ni gyfyngu ar nifer y defnyddwyr sy'n gwaredu eu deunyddiau ailgylchu a gwastraff ar unrhyw adeg felly byddwch yn barod am oedi difrifol wrth geisio cyrraedd y safle. Mae'n bosib y bydd angen i ni wrthod mynediad i rai ohonoch a gofyn i chi ddychwelyd ar adeg arall os yw'r ciw mewn perygl o rwystro y briffordd neu os oes ciwiau o hyd wrth agosáu at amser cau.

Byddwch yn ystyriol o breswylwyr lleol a'r amgylchedd drwy ddiffodd eich injan wrth aros yn y ciw i gael mynediad i'r ganolfan ailgylchu.

Cadwch eich pellter - 2 fetr o unrhyw aelod o staff neu ddefnyddiwr y safle.

Nid yw staff y safle'n gallu'ch cynorthwyo wrth symud neu ollwng unrhyw ddeunyddiau.

Byddwch yn amyneddgar yn ystod y cyfnod hwn a dangoswch barch at y staff.

Rheolau safle'r canolfannau ailgylchu

Rheolau safle'r canolfannau ailgylchu

Darllenwch y rheolau ac ystyriwch a yw eich taith yn un hanfodol a'r hyn sydd angen i chi ei wneud pan rydych yn y ganolfan ailgylchu.

Pa gerbydau a ganiateir yn y canolfannau ailgylchu?

Darganfod pa fath o gerbydau a ganiateir yn y canolfannau ailgylchu.

Trwyddedau ar gyfer defnyddio CAGC

Os ydych am ddefnyddio fan neu ôl-gerbyd i ddod â gwastraff o'ch cartref i ganolfan ailgylchu, mae angen hawlen arnoch.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Llansamlet

Clos Ferryboat, Parc Menter Abertawe, Llansamlet, Abertawe, SA6 8QN.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref y Clun

Heol Derwen Fawr, Sgeti, Abertawe, SA2 8DU.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Penlan

Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe, SA5 7BS.

Canolfan Ailgylchu Garngoch

Ffordd y Ffenics, Gorseinon, Abertawe, SA4 9WF.

Canolfan Ailgylchu Tir John

Heol Danygraig, St Thomas, Abertawe, SA1 8NS.

Lleoliadau ailgylchu eraill

Mae lleoedd eraill y gallwch ailgylchu'ch gwastraff yn Abertawe.