Chwilio'r wefan
English

*Rhaid cadw lle bellach cyn ymweld â Llansamlet - o 26 Hydref*

 

Derbynnir bagiau du a gwastraff na ellir ei ailgylchu yng Nghanolfannau Ailgylchu Llansamlet a Clyne eto o'r 30ain Tachwedd. Rhaid i fagiau du gynnwys gwastraff na ellir ei ailgylchu yn unig - Ni dderbynnir unrhyw rai y canfyddir eu bod yn cynnwys eitemau ailgylchadwy.

Recycling logo

Canolfannau ailgylchu

Mae'r holl ganolfannau ailgylchu ar agor ond nodwch fod cyfyngiadau o hyd i ddiogelu preswylwyr a staff rhag y Coronafeirws.

Mae pob safle ar agor 8.30am - 5.00pm 7 niwrnod yr wythnos

 

 • Peidiwch ag ymweld â chanolfan ailgylchu os ydych chi neu rywun rydych chi'n byw gyda nhw yn hunanynysu neu'n dangos unrhyw symptomau Covid-19
 • NI chaniateir sachau du ar unrhyw safle pan ar hyn o bryd
 • Cynhelir gwiriadau cerdyn adnabod - byddwch yn barod i gyflwyno prawf eich bod yn breswylydd yn Abertawe pan ofynnir i chi wneud hynny

 

Yr hyn a dderbynnir ym mhob canolfan ailgylchu

Unwaith eto rydym yn derbyn yr holl ddeunyddiau ailgylchadwy ar ein safleoedd.

Ond, ni fydd bagiau du yn cael eu derbyn yn unrhyw safle ar hyn o bryd. Bydd y penderfyniad hwn yn cael ei adolygu'n rheolaidd a bydd y cyfyngiad yn cael ei godi pan fydd yn briodol.

Deunydd cartrefLlansamlet*ClunGarngochPenlanTir John
Batris - carIeNaNaNaNa
Batris - cartrefIeNaIeIeIe
Bwyd - bwyd y tu hwnt i'r dyddiad defnyddio o'r cwpwrdd/bwyd o rewgell sydd wedi torri i lawr yn ei becynnau gwreiddiol (ni dderbynnir tuniau neu wydr)IeNaNaNaNa
CaniauIeIeIeIeIe
CardbordIeIeIeIeIe
CarpediIeIeNaNaIe
Cartonau (Tetra Paks) + cwpanau papurIeIeIeIeIe
Cemegau cartrefIeIeIeIeIe
CeramegIeIeIeIeIe
CewynnauIeIeIeIeIe
Dillad / tecstilau (dim duvets, gobenyddion na chlustogau)IeIeIeIeIe
Dodrefn IeNaNaNaNa
Eitemau y gellir eu hailddefnyddio, gan gynnwys dodrefn, eitemau trydanol a.y.y.b.IeIeNaNaNa
EsgidiauIeIeIeIeIe
Ffoil alwminiwmIeIeIeIeIe
Gwastraff bwydIeIeIeIeIe
Gwastraff garddIeIeIeIeIe
Gwydr ffenestri / gwydr plâtIeNaNaNaIe
Gwydr (poteli a jariau)IeIeIeIeIe
LlyfrauIeIeNaNaNa
Matresi (sbring yn unig - mathau eraill yn wastraff cyffredinol)IeIeNaNaIe
Metel sgrapIeIeIeIeIe
Nwyddau trydanolIeIeIeIeIe
Oergelloedd / rhewgelloeddIeNaNaNaIe
Olew coginioIeIeIeIeIe
Olew peiriantIeIeIeIeIe
PaentIeIeIeIeIe
PapurIeIeIeIeIe
Peiriannau cartref mawr ee poptai, peiriannau golchi a sychu dillad/llestriIeIeNaNaIe
Plastig - mawr e.e. dodrefnIeIeIeIeIe
Plastig (sachau pinc)IeIeIeIeIe
PolystyrenIeIeIeIeIe
Poteli nwyIeIeIeIeIe
PrenIeNaIeIeIe
Pren (arall e.e. MDF, lloriau laminedig, drysau gwag) IeNaNaNaNa
PriddIeIeIeIeIe
RwbelIeIeIeIeIe
Setiau teledu a monitorauIeIeIeIeIe
Tiwbiau fflworoleuolIeIeNaNaNa
Sachau du a gwastraff cartref (na ellir ei ailgylchu)NaNaNaNaNa
Cyfyngiad taldra 2mNaNaIeIeIe

* Mae Trysorau'r Tip yn Llansamlet ar gau o hyd.

Byddwn yn adolygu'r rhestr o eitemau'n rheolaidd felly gwiriwch y dudalen hon am y diweddaraf yn rheolaidd.

Byddwn hefyd yn rhoi'r diweddaraf ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol: www.facebook.com/AilgylchuAbertawe/, twitter.com/AilgylchuTawe a www.abertawe.gov.uk/CyngorarCoronafeirws.

   

  Pwy sy'n cael ymweld â'r canolfannau ailgylchu?

  Preswylwyr Abertawe'n unig all ddefnyddio'r canolfannau ailgylchu, felly efallai byddwn yn gofyn am brawf preswylio. Dewch â bil cyfleustod, eich trwydded yrru neu fil Treth y Cyngor gyda chi pan fyddwch yn ymweld â'r safle.

  Gall faniau a ôl-gerbydau sydd â thrwyddedau dilys ymweld â chanolfan ailgylchu Llansamlet a Clyne fel arfer.

  Yn ddelfrydol, un aelod o'ch aelwyd ddylai ymweld â'r ganolfan. Os oes rhaid i chi ddod ag aelodau eraill o'ch teulu gyda chi, mae'n rhaid iddynt aros yn y car oni bai fod angen eu help i gario eitemau trwm. Er enghraifft, gallai rhiant sengl ddod â'i blant ar y safle, ond mae'n rhaid i'r plant aros yn y cerbyd.

  Pa gerbydau a ganiateir yn y canolfannau ailgylchu?

   

  Yn y ganolfan ailgylchu

  Er mwyn parhau i gadw pellter cymdeithasol, mae'n rhaid i ni gyfyngu ar nifer y defnyddwyr sy'n gwaredu eu deunyddiau ailgylchu a gwastraff ar unrhyw adeg felly byddwch yn barod am oedi difrifol wrth geisio cyrraedd y safle. Mae'n bosib y bydd angen i ni wrthod mynediad i rai ohonoch a gofyn i chi ddychwelyd ar adeg arall os yw'r ciw mewn perygl o rwystro y briffordd neu os oes ciwiau o hyd wrth agosáu at amser cau.

  Byddwch yn ystyriol o breswylwyr lleol a'r amgylchedd drwy ddiffodd eich injan wrth aros yn y ciw i gael mynediad i'r ganolfan ailgylchu.

  Cadwch eich pellter - 2 fetr o unrhyw aelod o staff neu ddefnyddiwr y safle.

  Nid yw staff y safle'n gallu'ch cynorthwyo wrth symud neu ollwng unrhyw ddeunyddiau.

  Byddwch yn amyneddgar yn ystod y cyfnod hwn a dangoswch barch at y staff.

  Rheolau safle'r canolfannau ailgylchu

   

  Peidiwch ag ymweld, oni bai ei fod yn hanfodol

  Dylech ymweld â'r ganolfan ailgylchu os yw'n hanfodol yn unig. Er enghraifft, os na ellir storio gwastraff gartref heb achosi unrhyw risg o anaf neu niwed i'ch iechyd. Meddyliwch yn ofalus cyn i chi benderfynu ymweld â'r safle. Mae ymweld â'r safle'n ddiangen yn eich rhoi chi, ac aelodau'r cyhoedd a'n staff, mewn perygl diangen o ledaenu'r haint.

  Cofiwch ailgylchu'r hyn y gallwch o gartref drwy ddefnyddio'ch casgliadau ymyl y ffordd neu gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth casglu gwastraff swmpus i osgoi gorfod ciwio yn y canolfannau ailgylchu.

  facebook
  Hoffwch Ailgylchu dros Abertawe ar Facebook
   

  Twitter
  Dilynwch AilgylchuAbertawe ar Twitter

  Wedi'i bweru gan GOSS iCM