Chwilio'r wefan
English

Mynd Allan

Cymorth a chyngor ymarferol i helpu pobl hŷn a phobl anabl i fynd allan.

Teithio consesiynol

Mae gan bawb sy'n 60 oed ac yn hyn a phobl â rhai anableddau hawl i deithio am ddim ar wasanaethau bws lleol yng Nghymru.

Mae'n hawdd gwneud cais. Ewch i www.trc.cymru/cerdynteithio am ragor o wybodaeth.

Mae pobl nad ydynt yn gallu teithio'n annibynnol ar sail iechyd yn gallu cyflwyno cais am Docyn Teithio i Gydymaith sy'n caniatáu i'r person anabl a chydymaith deithio am ddim.

Mae cardiau rheilffordd ar gael i deithwyr anabl a hŷn (60+), sy'n caniatáu i'r deiliaid brynu tocynnau rheilffordd am bris gostyngedig.

Cerdyn Rheilffordd i Bobl AnablYn agor mewn ffenest newydd

Cerdyn Rheilffordd i Bobl HŷnYn agor mewn ffenest newydd


Cymorth i ddefnyddio bysus

Mae First Cymru yn cynnig dau gerdyn i helpu pobl hŷn ac anabl wrth ddefnyddio bysus.

  • Mae'r cerdyn Taith Ddiogel yn rhoi gwybod i'r gyrrwr bod angen ychydig o gymorth ychwanegol arnoch, fel amser i gymryd eich sedd cyn i'r bws symud ymaith, neu ddweud wrthych pan fyddwch wedi cyrraedd eich arhosfan.
  • Mae'r cerdyn Taith Well ar gyfer cwsmeriaid anabl ac mae'n ffordd iddynt roi gwybodaeth ychwanegol i'r gyrrwr, er enghraifft eich bod yn darllen gwefusau.

Mae mwy o wybodaeth am y ddau gerdyn hyn a sut i gael un ar wefan First Cymru.Yn agor mewn ffenest newydd.

Mae pob ci cymorth cydnabyddedig yn teithio am ddim ar fysus First Cymru.

Gwybodaeth Gorsaf Fysus Abertawe (gan gynnwys cyfleusterau ar gyfer teithwyr anabl)


Cludiant Cymunedol

Mae DANSAYn agor mewn ffenest newydd yn darparu cludiant cymunedol hygyrch i bobl nad ydynt yn gallu defnyddio cludiant cyhoeddus. Codir tâl bach. I ddefnyddio eu gwasanaeth Dial-a-Ride, mae'n rhaid i chi gofrestru gyda nhw'n gyntaf.

Ffôn: 01639 751067

Mae cynlluniau ceir cymunedol ar gael mewn rhai ardaloedd mwy gwledig yn y sir.


Llogi Cyfarpar Symudedd

Mae Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe sydd yn yr orsaf fysus, yn darparu sgwteri pŵer, cadeiriau olwyn trydan a chadeiriau olwyn arferol i helpu pobl a symudedd cyfyngedig i siopa neu ymweld â chyfleusterau eraill yng nghanol dinas Abertawe.

Ffôn: 01792 461785


Toiledau Cyhoeddus

Gwybodaeth am doiledau cyhoeddus Abertawe a mynediad iddynt i'r anabl.

Mae toiledau Changing PlacesYn agor mewn ffenest newydd ar gael yn y Ganolfan Ddinesig, Canolfan Hamdden yr LC, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Canolfan Chwaraeon Traeth a Dwr 360, Neuadd y Brangwyn, yr orsaf fysus a'r orsaf drenau


Gyrwyr Anabl

Mae gan wefan Gov.ukYn agor mewn ffenest newydd  wybodaeth i yrwyr anabl gan gynnwys:

  • pwy y dylech ei hysbysu os oes gennych gyflwr meddygol neu anabledd a allai effeithio ar eich gyrru.
  • y cynllun Motability
  • addasiadau i gerbydau
  • defnyddio sgwter symudedd neu gadair olwyn bweredig

Mae Gwasanaeth Asesu Symudedd a Gyrru Cymru'nYn agor mewn ffenest newydd cynnig cyngor ac asesiadau i yrwyr a theithwyr anabl.


Parcio

Gwybodaeth am Parcio yn Abertawe.


Y Cynllun Bathodyn Glas

Mae'r Cynllun Bathodyn Glas yn rhoi consesiynau parcio arbennig i rai categorïau o bobl anabl.  Mae'r rhain yn berthnasol p'un a yw'r person anabl yn teithio fel gyrrwr neu deithiwr. 

​Yn Abertawe, gweinyddir Bathodynnau Glas gan yr Uned Bathodynnau Ceir, sy'n rhan o'r Ganolfan Gyswllt yn y Ganolfan Ddinesig.  

Am fwy o wybodaeth, gweler dudalen Cynllun Bathodynnau Glas. neu ffoniwch 01792 637366.


Amserlenni

Amserlenni Bysiau First CymruYn agor mewn ffenest newydd

Amserlenni Trenau Arriva CymruYn agor mewn ffenest newydd

Amserlenni Trenau First Great WesternYn agor mewn ffenest newydd

Traveline CymruYn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM