Toglo gwelededd dewislen symudol

Anifeiliaid, plâu a llygredd

Rhoi gwybod am broblem llygredd

Gallwch roi gwybod i ni am broblem gyda sŵn, dŵr, llygredd tir neu aer. Y peth cyntaf y dylech chi ei wneud yw siarad â'r person neu'r busnes sy'n achosi'r niwsans. Mae'n bosib nad ydynt yn sylweddoli bod problem ac yn aml byddant yn helpu.

Cŵn ar y traeth

O 1 Mai i 30 Medi mae cyfyngiadau ar gyfer cŵn a'u perchnogion sy'n caniatáu iddynt ddefnyddio traethau sy'n 'addas i gŵn' yn unig.

Problemau sŵn

Gall sŵn uchel beri gofid ac anesmwythyd i bobl yn eu cartrefi. Os ydych yn cael problemau gyda sŵn eithafol, mae pethau y gallwch eu gwneud i helpu i ddatrys y broblem.

Rheoli plâu

Os oes gennych broblem gyda phlâu megis llygod, llygod mawr, chwain a gwenyn meirch, gallwch drefnu ymweliad gan y tîm rheoli plâu.

Canclwm Japan

Mae canclwm Japan yn rhywogaeth ymledol o blanhigyn a dyma'r cyflymaf ei dwf yn y DU.

Cŵn strae

Os yw ci'n crwydro'n rhydd mewn man cyhoeddus a heb fod dan reolaeth person, mae'n cael ei drin fel ci strae. Mae ein wardeiniaid cŵn yn delio ag adroddiadau am gŵn strae.

Baw cŵn

Yn anffodus nid yw rhai perchnogion cŵn yn glanhau baw eu cŵn, neu maent yn ei roi mewn bag ac yn gadael y bag ar ôl.

Anifeiliaid sydd wedi marw

Yn Abertawe, mae ein wardeniaid anifeiliaid yn casglu anifeiliaid marw, fel cŵn, cathod a chadnoid o'r ffyrdd.

Clefyd coed ynn

Clefyd ffwngaidd yw clefyd coed ynn, a adwaenir hefyd fel clefyd (Chalara) coed ynn, sy'n effeithio ar bob rhywogaeth o goed ynn (Fraxinus). Mae'r clefyd wedi ymledu i'r gorllewin ar draws y wlad ac mae'n effeithio ar bron pob rhan o Gymru erbyn hyn.

Ansawdd dŵr ymdrochi

Mae ein dyfroedd arfordirol yn cael eu gwella'n sylweddol gan gynlluniau trin mawr a drud. Rydym yn monitro ansawdd dŵr i ddiogelu iechyd y cyhoedd, gan ddefnyddio safonau a sefydlwyd mewn Cyfarwyddeb Ewropeaidd.

Ansawdd aer

Mae ansawdd aer da yn bwysig i'n hiechyd ac ansawdd ein bywydau. Os oes gennych iechyd da, ni fydd lefelau'r llygredd aer yn y DU yn peri unrhyw sgîl-effeithiau tymor byr difrifol fel arfer.

Ceffylau strae ac anifeiliaid strae eraill

Weithiau mae ein wardeiniaid anifeiliaid yn delio ag anifeiliaid strae eraill heblaw am gwn. Mae problem arbennig o ran ceffylau strae yn Abertawe.

Ceffylau ar draethau

Mae cyfyngiadau ar farchogaeth ceffylau ar rai traethau yn Abertawe rhwng 1 Mai a 30 Medi.

Cerdded yn agos i dda byw

Un o nodweddion arbennig Gŵyr yw'r ardaloedd mawr o iseldir rhostir comin lle gall ffermwyr â hawliau cominwyr bori eu da byw. Os ydych chi'n bwriadu cerdded yn yr ardaloedd hyn, bydd rhaid i chi gofio nifer o bethau.

Delio ag asbestos yn eich cartref

Gellir dod o hyd i asbestos mewn unrhyw dŷ neu adeilad a adeiladwyd cyn y flwyddyn 2000 oherwydd cyn hynny, câi ei ddefnyddio'n helaeth mewn amrywiaeth o ddeunyddiau adeiladu.

Bwydo adar

Mae bwydo'r adar yn eich gardd yn werthfawr er mwyn cadw niferoedd yr adar, yn enwedig yn ystod y misoedd oerach. Yn anffodus, mae cnofilod hefyd yn mwynhau bwyd adar felly rydym wedi llunio canllawiau ar gyfer sut i wneud yn siŵr eich bod yn bwydo'r adar yn unig.

Troseddau bywyd gwyllt

Mae deddfwriaeth amrywiol genedlaethol a rhyngwladol sy'n gwarchod rhywogaethau a chynefinoedd penodol yng Nghymru, gan gynnwys Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 a Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2019.

Ffliw adar

Mae Ffliw Adar Pathogenig Iawn (HPAI) wedi'i gadarnhau mewn nifer o leoliadau/nythfeydd adar gwyllt yng Nghymru. Mae rhai o'r lleoliadau hyn yn debygol o arwain at adar marw a/neu sâl yn cael eu golchi i'r lan, ar draethau sy'n cael eu defnyddio gan y cyhoedd.

Gwneud cais am chwiliad tir halogedig

Gwneud cais am chwiliad tir halogedig ar gyfer eiddo.

Gwahardd ar gŵn Bully XL - Deddf Cŵn Peryglus 1991

Mae'r math o frîd XL Bully wedi'i ychwanegu at y rhestr o gŵn sydd wedi'u gwahardd o dan Ddeddf Cŵn Peryglus 1991.

Trwyddedau anifeiliaid

Rydym yn rhoi trwyddedau i fusnesau lle mae anifeiliaid yn cael eu cadw neu eu gofalu amdanynt.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • o 2
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith