Chwilio'r wefan
English
Volume loud

Problemau sŵn

Gall sŵn uchel beri gofid ac anesmwythyd i bobl yn eu cartrefi. Os ydych yn cael problemau gyda sŵn eithafol, mae pethau y gallwch eu gwneud i helpu i ddatrys y broblem.

Sut gallwch fynd i'r afael â phroblemau sŵn?

Y peth cyntaf y dylech ei wneud yw siarad â'r person neu'r busnes sy'n achosi'r broblem gyda sŵn.  Efallai nad ydynt yn sylweddoli bod problem yn bodoli ac yn aml byddant yn barod i helpu.

Os nad yw hyn wedi datrys y broblem, gallwch roi gwybod i ni am y broblem. Os yw'r sŵn yn digwydd y tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 01792 636595.

Beth gall y cyngor ei wneud am broblemau sŵn?

Unwaith i chi gofnodi cwyn byddwch yn cael eich rhoi ar ein cofrestr y tu allan i oriau. Yna dylech gysylltu â ni bob tro y mae sŵn a byddwn yn ymchwilio lle bynnag y bo modd. Os bydd y swyddog ymchwilio'n clywed y sŵn bydd yn penderfynu a yw'n niwsans statudol ai peidio. Efallai y bydd angen i'r sŵn gael ei glywed sawl tro.

Os penderfynir bod y sŵn yn niwsans, caiff rhybudd gostegu ei gyflwyno i'r person sy'n gyfrifol am gadw'r sŵn. Os na fydd yn cydymffurfio â'r rhybudd hwn, caiff ei erlyn. Efallai y bydd gofyn i chi fod yn dyst yn y llys.

Mae synau na allwn ymdrin â hwy yn cynnwys plant neu bobl ifanc yn achosi poendod, gweiddi, cau drysau'n swnllyd a sŵn traffig, awyrennau milwrol neu awyrennau sifil.

Sut gallwch atal sŵn gormodol rhag dod o'ch cartref?

 • Peidiwch â rhoi seinyddion ar y waliau
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu clywed cloch y drws uwchben y gerddoriaeth neu'r teledu
 • Cadwch lefel y sŵn yn isel yn hwyr yn y nos
 • Rhowch wybod i'ch cymdogion os ydych yn cael parti
 • Peidiwch â gadael eich ci heb gwmni am gyfnodau hir
 • Os yw eich ci'n cyfarth, ceisiwch weld pam a'i dawelu
 • Peidiwch â defnyddio'ch peiriant golchi neu'ch peiriant sychu dillad yn hwyr yn y nos
 • Os ydych yn dychwelyd ar ôl noson mas, gwnewch ymdrech i fod yn dawel - caewch ddrysau car yn ysgafn a siaradwch yn dawel.
 • Yn fwy na dim, byddwch yn rhesymol os bydd eich cymydog yn dod atoch gyda phroblem.

Os ydych yn gwneud gormod o sŵn ac yn cael eich erlyn, bydd gan y cyngor y pŵer i fynd â'r holl gyfarpar a all gyfrannu at y niwsans.

Mae hyn yn cynnwys setiau teledu a DVD, chwaraewyr Blue Ray, stereos, setiau radio, consolau gemau a chyfrifiaduron. Os cewch eich erlyn a'ch cael yn euog o greu niswans, bydd y cyngor yn gwenud cais i gadw'r eitemau hyn. Bydd gennych gofnod troseddol hefyd.

Byddwch yn ofalus mewn clwb nos swnllyd

Gall gwrando ar gerddoriaeth uchel iawn am oriau maith beryglu'ch clyw. Mae'n anodd sylwi ar niwed yn sgîl sŵn nes ei fod yn rhy hwyr a'r niwed yn barhaol.

Cofiwch fod synnau'n rhy uchel os:

 • na allwch siarad â rhywun sydd dwy fetr i ffwrdd heb waeddu. Cymerwch hoe ac ewch i ardal dawelach.
 • gallwch glywed clychau bach yn eich clustiau ar ôl bod yn rhywle lle cafwyd lefelau uchel o sŵn.

Os ydych yn defnyddio clustffonau

 • peidiwch â throi'r sŵn i fyny i foddi sŵn cefndir.
 • rhowch seibiant i'ch clustiau a pheidiwch â defnyddio clustffonau drwy'r amser.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM