Toglo gwelededd dewislen symudol

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe yn bartneriaeth o asiantaethau gwasanaethau cyhoeddus sy'n gweithio gyda'i gilydd i wella gwasanaethau lleol.

Pedwar aelod statudol y Bwrdd yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Chyngor Abertawe.

Fe'i cefnogir gan Ddinas a Sir Abertawe ac mae hefyd yn cynnwys darparwyr gwasanaethau pwysig eraill; er enghraifft, yr heddlu a'r prifysgolion.

Mae'n ofyniad cyfreithiol i bob ardal cyngor lleol yng Nghymru fod â Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) sydd â'r nod o gydweithio i wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol.  Nodir y gofyniad hwn yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Mae'n ofyniad i bob BGC gynnal asesiad o les er mwyn deall lefelau lles presennol a'r hyn sy'n bwysig i'r rhan fwyaf o gymunedau lleol a llunio Cynllun Lles Lleol er mwyn gwella lles.  Mae'r Bwrdd yn ddiweddar wedi cynnal ail Asesiad o Les Lleol ar gyfer Abertawe.

Bydd y sylfaen dystiolaeth yn yr asesiad hwn, ynghyd â barn dinasyddion, defnyddwyr gwasanaethau, staff, arweinwyr a rhanddeiliaid, yn llywio datblygiad ail Asesiad o Les Lleol Abertawe yn 2023.

Asesiad o Les Lleol 2022

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe wedi paratoi ei ail Asesiad o Les Lleol.

Cyfarfodydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Cyfarfodydd agored yw'r rhain. Mae croeso i aelodau'r cyhoedd ddod i arsylwi neu ofyn cwestiynau sy'n ymwneud â'r agenda.

Arweiniad Cyffredinol i Fwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae'r bwrdd yn gwneud gwahaniaeth drwy sicrhau fod gwasanaethau cyhoeddus yn gweithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael â'r un blaenoriaethau.

Cynllun Lles Lleol 2023-28

Gweithio gyda'n gilydd i wella llesiant yn Abertawe.

Asesiad o Les Lleol 2017

Prif nod yr asesiad hwn yw cyfeirio'r Cynllun Lles ar gyfer Abertawe.

Cofrestru i dderbyn e-byst oddi wrth y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Cofrestrwch yma i dderbyn e-byst oddi wrth y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 31 Mai 2023