Toglo gwelededd dewislen symudol

Trwydded caffi palmant

Mae Trwydded Caffi Palmant yn galluogi busnesau i ddarparu ardaloedd eistedd awyr agored dynodedig yn unig er mwyn i'w cwsmeriaid allu bwyta ac yfed.

Os hoffech osod byrddau, cadeiriau ac ymbarelau neu unrhyw eitemau eraill ar y palmentydd neu mewn ardaloedd i gerddwyr i fwyta bwyd neu yfed diodydd, rhaid i chi gyflwyno cais am Drwydded Caffi Palmant.

Rydym wedi cynhyrchu  arweiniad i'ch helpu i sefydlu caffi ar y palmant a gwneud cais am drwydded neu femorandwm caffi palmant (PDF) [404KB].

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Er y gwnaed rhai newidiadau i'r broses o gael Trwydded Caffi Palmant, er mwyn cyflymu'r broses a'i gwneud yn fwy fforddiadwy, mae angen i bob Caffi Palmant fod yn ddiogel ac yn hygyrch, ac mae angen sicrhau nad ydynt yn rhwystro mynediad i gerddwyr, pobl sy'n defnyddio cadair olwyn a'r rheini â nam ar y golwg.

Sut i gyflwyno cais

Rydym wedi cyflwyno gweithdrefn ymgeisio newydd a fydd yn caniatáu i bob ymgeisydd newydd llwyddiannus greu ardal eistedd awyr agored ar gyfer cyfnod o 12 mis.

Bydd angen i chi wneud cais am hyn drwy ddefnyddio'n ffurflen gais isod.

Ar ôl derbyn eich cais, bydd yr Adran Priffyrdd yn cysylltu â chi i drafod eich ardal awyr agored. Peidiwch â rhoi unrhyw eitemau y tu allan nes bod eich cais wedi'i gymeradwyo.

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid cynnal cyfnod ymgynghori 28 niwrnod ar gyfer unrhyw ardal eistedd awyr agored newydd ar y briffordd. Gallwch barhau i ddefnyddio'ch lle awyr agored yn ystod y cyfnod hwn, yn amodol ar amodau a thelerau.

Sylwer, os bydd Cyngor Abertawe yn derbyn unrhyw wrthwynebiadau dilys i'r defnydd o'r ardal eistedd yn eich mangre, gallwn adolygu, diwygio neu ddirymu'r cais.

Bydd y drwydded caffi palmant yn caniatáu i ymgeiswyr osod byrddau a chadeiriau ar y briffordd rhwng 7.30am ac 11.00pm.

Mae'r Memorandwm o Gytundeb yn amodol ar nifer o amodau a thelerau ac fe'ch cynghorir i'w darllen yn llawn, oherwydd gall peidio â'u cadw arwain at ddiddymu eich cais.

Ffïoedd

Codir ffïoedd yn seiliedig ar nifer y cadeiriau a gwmpesir gan eich trwydded a lleoliad eich caffi palmant.

Lleoliad caffi palmantFfi fesul cadair
Troedffordd£50.00 (£40.00 ym mis Ebrill 2023)
Ffordd gerbydau (ardaloedd dros dro)£10.00

Mae gostyngiad o £10 y gadair am geisiadau ar gyfer trwyddedau caffi palmant ar droedffordd drwy gydol mis Ebrill 2023.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach mewn perthynas â'r mater hwn, cysylltwch â'r Adran Priffyrdd drwy e-bostio: Priffyrdd.

Close Dewis iaith