Chwilio'r wefan
English

Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Mabwysiedig

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Abertawe 2010-2025 ar 28 Chwefror 2019. O dan ddarpariaethau'r Ddeddf Cynllunio, mae'n ffurfio'r cynllun datblygu ar gyfer Cyngor Abertawe a chaiff ei ddefnyddio fel yr ystyriaeth bwysicaf a phennaf i lywio penderfyniadau ar geisiadau cynllunio a chynigion datblygu.

Mae CDLl Abertawe'n gynllun blaengar ac uchelgeisiol sy'n hyrwyddo agenda creu lleoedd gref sy'n gyson ag amcanion llesiant Llywodraeth Cymru.  Mae'r cynllun yn cynrychioli ymagwedd gadarnhaol at reoli a hybu twf, a darparu'r isadeiledd cefnogol sydd ei angen fel sail i'r holl newid trawsffurfiol y disgwylir i Abertawe'i brofi fel y ddinas sy'n ganolog i Ranbarth Bae Abertawe.

 

Mae'r cynllun yn cynnwys fframwaith monitro a fydd yn mesur effeithiolrwydd polisïau'r cynllun ac yn cyfeirio Adroddiadau Monitro Blynyddol.

Dogfennau'r CDLl: Gellir lawrlwytho CDLl Abertawe isod. Mae'r ddogfen yn nodi'r amrywiaeth llawn o bolisïau a chynigion a geir yn y cynllun, yn ogystal â Map Cynigion y CDLl. Gallwch lawrlwytho fersiynau tra manwl o bob map ar wahân isod.

Bydd fersiwn ryngweithiol o'r Cynllun a'r Map Cynigion ar gael i chi ei gweld cyn bo hir.

Dogfennau Ategol y CDLl: Ategir y CDLl gan ddwy ddogfen addysgiadol allweddol. Er nad ydynt yn rhan o'r cynllun statudol, maent yn cynnwys gwybodaeth y cyfeirir ati yn y CDLl a/neu gallant fod yn ystyriaethau pwysig o ran ystyried ceisiadau cynllunio. Disgrifir y rhain isod:

  • Map Cyfyngiadau a Materion

Lle penderfynir ar ddynodiadau gan ddulliau neu gyrff eraill, ni ddangosir y rhain ar Fap Cynigion y CDLl ac yn hytrach, fe'u cynhwysir ar y Map Cyfyngiadau a Materion, sydd ar gael ar wahân. Mae hyn yn hwyluso gwneud newidiadau na phennir gan y cynllun yn hawdd yn ystod cyfnod y cynllun.

Mae'r CDLl yn cynnwys un atodlen o'r holl isadeiledd sy'n angenrheidiol er mwyn bwrw ymlaen i ddatblygu safleoedd dyranedig yn y CDLl.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM