Chwilio'r wefan
English
House with people

Cynllunio Strategol

Gallwch lawrlwytho'r Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd, a chanllawiau cynllunio atodol er mwyn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynllun Strategol yn Abertawe.

Mae'r Tîm Cynllunio Strategol yn gyfrifol am baratoi Cynllun Datblygu'r cyngor, ac mae hefyd yn ymwneud ag amrywiaeth o astudiaethau cynllunio strategol, briffiau datblygu ardaloedd a phrosiectau blaengynllunio eraill. Mae'r tîm yn cynnig arweiniad i ddatblygwyr, eu hasiantiaid ac unigolion/sefydliadau eraill ar faterion sy'n gysylltiedig â pholisi, a hefyd yn cynghori ar ddeddfwriaeth, gweithdrefnau statudol a pholisïau cynllunio perthnasol sy'n dod i'r amlwg yn genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn lleol.

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA)

Gweld yr amrywiaeth o CCA a fabwysiadwyd gan y cyngor

Prosiectau cynllunio strategol a dogfennau a strategaethau cynllunio eraill

Mwy o wybodaeth am y prosiectau cynllunio strategol diweddaraf a chyfle i weld ystod o ddogfennau a strategaethau cynllunio eraill y gallent fod yn bwysig wrth ystyried ceisiadau cynllunio.

Paratoi'r CDLl

Manylion ychwanegol y camau a gymerwyd gan y cyngor i gyflawni CDLl mabwysiedig, gan gynnwys yr ymgynghoriad cyhoeddus a'r archwiliad mewn camau cyhoeddus.

Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Mabwysiedig

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Abertawe 2010-2025 ar 28 Chwefror 2019. O dan ddarpariaethau'r Ddeddf Cynllunio (Cymru), mae'r CDLl yn rhan o'r cynllun datblygu statudol ar gyfer Cyngor Abertawe. Caiff ei ddefnyddio fel y brif ystyriaeth hanfodol i gyfeirio penderfyniadau ar geisiadau cynllunio a chynigion datblygu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM