Chwilio'r wefan
English

Arweiniad cynllunio atodol a fabwysiadwyd

Gweld y CCA mwyaf diweddar a fabwysiadwyd gennym

Cafodd y dogfennau canlynol eu mabwysiadu'n ddiweddar gan y cyngor er mwyn cefnogi polisïau'r Cynllun Datblygu Unedol (CDU):

PDF Document Shop front design guide (PDF, 5MB)Yn agor mewn ffenest newydd - This guidance has been prepared in order to set out the framework of design considerations in relation to changes to shop fronts as well as other commercial frontages such as banks, bars, coffee shops, restaurants etc within Swansea.

PDF Document Lleoedd i Fyw - Canllaw Dylunio Preswyl (PDF, 13MB)Yn agor mewn ffenest newydd - Paratowyd y canllaw hwn er mwyn pennu'r fframwaith ystyriaethau dylunio ar gyfer datblygiadau preswyl newydd yn Abertawe.

PDF Document Canllaw Dylunio Mewnlenwi a Thir Cefn (PDF, 3MB)Yn agor mewn ffenest newydd - Paratowyd y canllaw hwn er mwyn pennu'r fframwaith ystyriaethau dylunio ar gyfer datblygiadau mewnlenwi a thir cefn preswyl newydd.

PDF Document Canllaw Dylunio AoHNE Gŵyr (PDF, 19MB)Yn agor mewn ffenest newydd - Mae Canllaw Dylunio AoHNE Gŵyr yn helpu perchnogion, datblygwyr a chynllunwyr eiddo i sicrhau bod datblygiadau'n parchu cymeriad unigryw amgylchedd naturiol ac adeiledig Gŵyr. Mae'r canllaw yn darparu offeryn dylunio ymarferol i'w ddefnyddio gan yr holl bobl sy'n ymwneud â'r broses ddylunio a datblygu, p'un a oes angen caniatâd cynllunio ai peidio.

PDF Document Cynllunio ar gyfer Diogelwch Cymunedol (PDF, 793KB)Yn agor mewn ffenest newydd - Paratowyd y canllaw hwn mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru i roi arweiniad i bawb sy'n ymwneud â'r amgylchedd adeiledig am y materion allweddol i'w hystyried wrth greu amgylchedd diogel lle gall pobl gael ansawdd bywyd o'r safon orau.

PDF Document Rhwymedigaethau Cynllunio (PDF, 785KB)Yn agor mewn ffenest newydd - Paratowyd y canllaw hwn er mwyn nodi sut bydd y cyngor yn defnyddio rhwymedigaethau i sicrhau, lle bo angen, y caiff effeithiau datblygiadau eu lliniaru trwy welliannau priodol i isadeiledd, cyfleusterau neu wasanaethau lleol. Lluniwyd PDF Document canllaw i ddefnyddwyr (PDF, 248KB)Yn agor mewn ffenest newydd hefyd.

PDF Document Canolfannau Rhanbarthol, Canolfannau Lleol a Chyfleusterau Cymunedol (PDF, 3MB)Yn agor mewn ffenest newydd - Mae hwn yn darparu arweiniad i ddatblygwyr sy'n cyflwyno ceisiadau cynllunio o fewn Canolfannau Rhanbarthol a Lleol. Mae'n cynnwys fframwaith polisi i ystyried cynigion sy'n effeithio ar gyfleusterau cymunedol pwysig yn y sir.

PDF Document Arweiniad Cynllun Goleuo ar gyfer Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gŵyr (PDF, 5MB)Yn agor mewn ffenest newydd - Mae hwn yn darparu cyngor cyffredinol am ddefnyddio goleuadau awyr agored yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gŵyr.

PDF Document Canllaw Dylunio ar gyfer Datblygu Cartrefi (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd - Dyma ganllaw i helpu deiliaid tai a'u cynrychiolwyr pan fyddant yn paratoi ceisiadau cynllunio am estyniadau neu newidiadau i dai presennol.

PDF Document Fframwaith Strategol Canol y Ddinas (PDF, 49MB)Yn agor mewn ffenest newydd - Mae hwn yn helpu i hwyluso a chefnogi datblygiad, cludiant, isadeiledd a gwelliannau amgylcheddol yng nghanol dinas Abertawe.

PDF Document Addasu Adeiladau Gwledig (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd - Mae'r arweiniad hwn yn darparu gwybodaeth a chyngor ategol am bolisïau'r Cynllun Datblygu Unedol a fabwysiadwyd gan y cyngor o ran addasu adeiladau gwledig.

PDF Document Strategaeth Adeiladau Uchel (PDF, 19MB)Yn agor mewn ffenest newydd - Mae'r arweiniad hwn yn nodi'r mannau priodol lle gellir lleoli adeiladau uchel.

PDF Document Strategaeth Bae Abertawe (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd - Mae'r arweiniad hwn yn nodi gweledigaeth y cyngor ar gyfer Bae Abertawe, Glannau'r Ddinas, San Helen, Lôn Sgeti, Blackpill, y Mwmbwls a Phier y Mwmbwls.

PDF Document Safonau Meysydd Parcio (PDF, 841KB)Yn agor mewn ffenest newydd - Nod yr arweiniad hwn yw sicrhau bod darpariaeth parcio ar gyfer datblygiadau newydd yn bodloni safonau rhanbarthol.

PDF Document Gwarchod Coed ar Safleoedd Datblygu (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd - Mae'r arweiniad hwn yn nodi'r camau y mae angen eu hystyried yn y Cyfnodau Cynllunio a Dylunio ac wrth Adeiladu i sicrhau bod coed arwyddocaol presennol ac arfaethedig yn cael eu cadw'n iach ac yn dod yn ased i ddatblygiad newydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM