Chwilio'r wefan
English

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA)

Gweld yr amrywiaeth o CCA a fabwysiadwyd gan y cyngor

Mabwysiadwyd y dogfennau canlynol gan y cyngor er mwyn cefnogi polisïau cynlluniau  datblygu:

PDF Document Tai Amlfeddiannaeth (HMOs) a Llety Pwrpasol i Fyfyrwyr (PBSA) yn Abertawe (PDF, 6MB)Yn agor mewn ffenest newydd -mae'r ddogfen hon yn darparu arweiniad ar Bolisïau H9 a H11 y CDLl, ac yn rhoi eglurder ynghylch dehongli'r polisïau hynny er mwyn llywio'r broses o wneud penderfyniadau ynghylch cynigion HMO a LlMP. Gallwch lawrlwytho copi o'r ymgynghoriad cyhoeddus sy'n egluro'r broses a ddilynwyd er mwyn mabwysiadu fersiwn derfynol y CCA PDF Document yma (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Canllaw dylunio blaenau siopau  - Paratowyd yr arweiniad hwn er mwyn nodi'r fframwaith ar gyfer ystyriaethau dylunio mewn perthynas â newidiadau i flaenau siopau yn ogystal â blaenau masnachol eraill megis banciau, bariau, siopau coffi, bwytai etc. yn Abertawe

Lleoedd i Fyw - Canllaw Dylunio Preswyl  - Paratowyd y canllaw hwn er mwyn pennu'r fframwaith ystyriaethau dylunio ar gyfer datblygiadau preswyl newydd yn Abertawe.

Canllaw Dylunio Mewnlenwi a Thir Cefn  - Paratowyd y canllaw hwn er mwyn pennu'r fframwaith ystyriaethau dylunio ar gyfer datblygiadau mewnlenwi a thir cefn preswyl newydd.

Canllaw Dylunio AoHNE Gŵyr  - Mae Canllaw Dylunio AoHNE Gŵyr yn helpu perchnogion, datblygwyr a chynllunwyr eiddo i sicrhau bod datblygiadau'n parchu cymeriad unigryw amgylchedd naturiol ac adeiledig Gŵyr. Mae'r canllaw yn darparu offeryn dylunio ymarferol i'w ddefnyddio gan yr holl bobl sy'n ymwneud â'r broses ddylunio a datblygu, p'un a oes angen caniatâd cynllunio ai peidio.

Cynllunio ar gyfer Diogelwch Cymunedol  - Paratowyd y canllaw hwn mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru i roi arweiniad i bawb sy'n ymwneud â'r amgylchedd adeiledig ar y materion allweddol i'w hystyried wrth greu amgylchedd diogel lle gall pobl gael ansawdd bywyd o'r safon orau.

Rhwymedigaethau Cynllunio - Paratowyd y canllaw hwn er mwyn nodi sut bydd y cyngor yn defnyddio rhwymedigaethau i sicrhau, lle bo angen, y caiff effeithiau datblygiadau eu lliniaru trwy welliannau priodol i isadeiledd, cyfleusterau neu wasanaethau lleol. Lluniwyd  canllaw i ddefnyddwyr  hefyd.

Canolfannau Ardal, Canolfannau Lleol a Chyfleusterau Cymunedol - Mae hwn yn darparu arweiniad i ddatblygwyr sy'n cyflwyno ceisiadau cynllunio o fewn Canolfannau Ardal a Lleol. Mae'n cynnwys fframwaith polisi i ystyried cynigion sy'n effeithio ar gyfleusterau cymunedol pwysig yn y sir.

Arweiniad Cynllun Goleuo ar gyfer Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gŵyr  - Mae hwn yn darparu cyngor cyffredinol am ddefnyddio goleuadau awyr agored yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gŵyr.

      Canllaw Dylunio ar gyfer Datblygu Cartrefi  - Dyma ganllaw i helpu deiliaid tai a'u cynrychiolwyr pan fyddant yn paratoi ceisiadau cynllunio am estyniadau neu newidiadau i dai presennol.

      Fframwaith Adfywio Ardal Ganolog Abertawe [FfAAGA]  - Mae'r fframwaith cynhwysfawr hwn yn rhoi arweiniad i hwyluso a chefnogi datblygu, cludiant, isadeiledd a gwelliannau amgylcheddol yn Ardal Ganolog Abertawe.

Addasu Adeiladau Gwledig  - Mae'r arweiniad hwn yn darparu gwybodaeth a chyngor ategol am weithredu polisïau'r Cynllun Datblygu Unedol a fabwysiadwyd gan y cyngor mewn perthynas ag addasu adeiladau gwledig.

Strategaeth Adeiladau Uchel  - Mae'r arweiniad hwn yn nodi'r mannau priodol lle gellir lleoli adeiladau uchel.

Strategaeth Bae Abertawe - Mae'r arweiniad hwn yn nodi gweledigaeth y cyngor ar gyfer Bae Abertawe, Glannau'r Ddinas, San Helen, Lôn Sgeti, Blackpill, y Mwmbwls a Phier y Mwmbwls.

Safonau Meysydd Parcio  - Nod yr arweiniad hwn yw sicrhau bod darpariaeth parcio ar gyfer datblygiadau newydd yn bodloni safonau rhanbarthol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM