Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Costau gofal plant mewn hawliadau budd-dal

Mae gan rai budd-daliadau elfen ynddynt sy'n caniatáu costau gofal plant y gallech fod â hawl iddynt.

Gofal plant: cam wrth gam (GOV.UK) (Yn agor ffenestr newydd)

Credyd Cynhwysol

Gall Credyd Cynhwysol (CC) gynnwys elfen costau gofal plant os ydych mewn gwaith â thâl neu'n cael cynnig swydd a fydd yn dechrau cyn diwedd eich cyfnod asesu misol nesaf, a bydd y cymorth yn eich galluogi i weithio. Gallwch dderbyn hyd at 85% o gostau gofal plant hyd at uchafswm o £950.92 y mis ar gyfer un plentyn a £1,630.15 y mis ar gyfer dau blentyn neu fwy. Rhaid i'r plentyn fod dan 16 oed neu heb gyrraedd 1 Medi yn dilyn ei ben-blwydd yn 16 oed.

Ar gyfer cyplau, mae'n rhaid i'r ddau ohonoch fod mewn gwaith â thâl neu nad yw'ch partner yn gallu gofalu am y plant oherwydd gallu cyfyngedig i weithio/gweithgaredd sy'n gysylltiedig â gwaith; yn ofalwr person anabl ac yn bodloni'r amodau hawl i gael Lwfans Gofalwr neu'n absennol dros dro o'ch cartref. Does dim cyfyngiad ar nifer yr oriau y mae'n rhaid i chi eu gweithio ar gyfer elfen gofal plant CC.

Mae'n rhaid i'r gofal plant fod yn ddarparwr gofal plant cymeradwy (Yn agor ffenestr newydd) ac mae'n rhaid eich bod eisoes wedi talu'ch costau gofal plant a rhaid i chi adrodd eich costau gofal plant i'r tîm Credyd Cynhwysol cyn diwedd eich cyfnod asesu CC yn dilyn y cyfnod asesu pan wnaethoch dalu'r costau.

Os oes angen help arnoch gyda chostau gofal plant ymlaen llaw pan fyddwch yn dechrau gweithio am y tro cyntaf, gallwch ofyn i'ch hyfforddwr gwaith yn y Ganolfan Waith am gymorth disgresiynol gan y Gronfa Cymorth Hyblyg.

Os nad ydych yn derbyn unrhyw fudd-daliadau neu gredydau treth ar hyn o bryd, pan fyddwch yn ychwanegu cost gofal plant ac rydych ar incwm isel i ganolig, efallai y gwelwch fod hyn yn golygu bod gennych hawl i CC - felly mae'n werth gwirio.

Costau gofal plant - Credyd Cynhwysol (GOV.UK) (Yn agor ffenestr newydd)

Credyd Treth Gwaith

Os ydych eisoes yn derbyn Credyd Treth Gwaith (os ydych yn hawlio Credyd Treth Plant yn barod ac yn dechrau gweithio digon o oriau i fod yn gymwys ar gyfer Credyd Treth Gwaith nid yw hwn yn gais newydd, sy'n golygu nad oes yn rhaid i chi hawlio Credyd Cynhwysol os nad ydych am wneud hynny neu y byddwch yn well eich byd ar gredydau treth yn unig) gellir cynnwys elfen gofal plant.

Mae'r elfen gofal plant yn talu 70% o'ch costau gofal plant gwirioneddol hyd at uchafswm o £175 am un plentyn a £300 am ddau blentyn neu fwy. Os ydych yn rhiant sengl, rhaid i chi weithio o leiaf 16 awr yr wythnos. Os ydych yn hawlio fel cwpl, rhaid i'r ddau ohonoch fod yn gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos neu mae un ohonoch yn gweithio 16 awr yr wythnos ac mae'r llall yn cyfrif fel ei fod yn analluog i weithio oherwydd salwch neu anabledd (gweler https://revenuebenefits.org.uk/tax-credits/guidance/how-do-tax-credits-work/understanding-childcare/costs-of-childcare), yn gymwys i gael Lwfans Gofalwr neu nad yw gartref oherwydd ei fod yn y carchar neu'r ysbyty.

Budd-dâl Tai

Os nad ydych yn derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, CC neu gredyd gwarant Credyd Pensiwn, efallai y bydd gennych hawl i ddiystyriad enillion ar gyfer costau gofal plant yn eich cais am Fudd-dal Tai. Bydd hyn yn berthnasol os ydych yn rhiant sengl sy'n gweithio 16 awr neu fwy yr wythnos neu'n gwpl sy'n gweithio 16 awr neu fwy yr wythnos neu mae un yn gweithio 16+ awr a'r llall yn 'analluog', yn yr ysbyty neu'r carchar.

Cymhwysir yr enillion a ddiystyrir yn ychwanegol at unrhyw gostau gofal plant a gewch drwy hawliad Credyd Treth Gwaith. Gellir cymhwyso unrhyw enillion a ddiystyrir ar gyfer eich costau gofal plant hyd at uchafswm o £175 ar gyfer un plentyn a £300 ar gyfer 2 blentyn neu fwy.

Os ydych wedi nodi bod angen cymorth gyda chostau gofal plant yn eich cais am Fudd-dal Tai, gallwch roi gwybod am y newid yn eich amgylchiadau drwy: Adrodd am newid mewn amgylchiadau a all effeithio ar eich budd-daliadau

Gofal Plant Di-dreth

Dim ond ar gyfer pobl y mae eu hincwm yn rhy uchel ar gyfer CC neu Gredydau Treth ac ni ellir ei dderbyn ar yr un pryd y mae hyn. Gwiriwch eich hawliad budd-dal cyn i chi hawlio oherwydd yn y rhan fwyaf o achosion byddwch yn well eich byd yn gwneud hawliad am Gredyd Cynhwysol neu'n parhau i hawlio Credydau Treth i gael cymorth gyda'ch costau gofal plant.

Gofal Plant Di-dreth (GOV.UK) (Yn agor ffenestr newydd)