Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyllid a chyllideb

Datganiad Cyfrifon 2021/22 - Cyngor Abertawe

Mae Rheoliad 10(1) yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol bod Swyddog Cyllid Cyfrifol Cyngor Abertawe yn llofnodi'r datganiad cyfrifon ac yn rhoi dyddiad arno, ac yn ardystio'i fod yn cyfleu darlun gwir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn ariannol y mae'n ymwneud â hi ac o incwm a gwariant y corff hwnnw am y flwyddyn honno.  Yn ôl y Rheoliadau roedd yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 31 Mai 2022.

Nid yw'r Swyddog Cyllid Cyfrifol wedi llofnodi ac ardystio'r cyfrifon am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022, o ganlyniad i'r achos parhaus pandemig COVID-19.  Bydd y datganiad cyfrifon yn cael ei baratoi, a bydd y Swyddog Cyllid Cyfrifol yn llofnodi ac yn ardystio'r datganiad cyfrifon, pan fydd pwysau uniongyrchol yr achos o COVID-19 wedi cilio.

Cyllideb y Cyngor

Dyma gyllidebau'r Cyngor ar gyfer eleni a'r llynedd.

Datganiad o gyfrifon

Y Gyfriflen yw'r Crynodeb statudol o faterion ariannol y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol a chaiff ei pharatoi'n unol â Chôd Ymarfer Cyfrifeg yr awdurdod lleol (ACOP).

Menter Twyll Genelaethol - Hysbysiad prosesu teg

Mae gofyn i Ddinas a Sir Abertawe yn ôl y gyfraith ddiogelu'r arian cyhoeddus y mae'n ei weinyddu. Gall rannu gwybodaeth a roddwyd iddo gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus, er mwyn atal a chanfod twyll.

Datganiad Cyllideb Adran 52

Mae'n ofynnol i Awdurdodau Addysg Lleol (AALl), dan Adran 52 Deddf Fframwaith a Safonau Ysgolion 1998, baratoi Datganiad Cyllideb bob blwyddyn ariannol.

Cyfriflen a llywodraethu ERW

Gweler yma gyfriflen terfynol ERW ar gyfer a'u datganiad llywodraethu blynyddol.

Cymorth gwladol

Manylion cynlluniau lle mae'r cyngor wedi darparu cefnogaeth, neu y gall ei darparu yn y dyfodol, a fyddai'n cael ei chynnwys yn y Rheolau Cymorth Gwladwriaethol Ewropeaidd.

Twyll

Mae'r term 'twyll' fel arfer yn cynnwys gweithgareddau fel lladrad, llygredd, cynllwyn a llwgrwobrwyo. Mae twyll yn weithred droseddol neu'n weithred drwy anwaith a fwriedir er elw personol neu i beri colled i berson neu sefydliad arall.
Close Dewis iaith