Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiad o gyfrifon

Y Gyfriflen yw'r Crynodeb statudol o faterion ariannol y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol a chaiff ei pharatoi'n unol â Chôd Ymarfer Cyfrifeg yr awdurdod lleol (ACOP).

Datganiad Cyfrifon 2021/22 - Cyngor Abertawe

Mae Rheoliad 10(1) yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol bod Swyddog Cyllid Cyfrifol Cyngor Abertawe yn llofnodi'r datganiad cyfrifon ac yn rhoi dyddiad arno, ac yn ardystio'i fod yn cyfleu darlun gwir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn ariannol y mae'n ymwneud â hi ac o incwm a gwariant y corff hwnnw am y flwyddyn honno.  Yn ôl y Rheoliadau roedd yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 31 Mai 2022.

Nid yw'r Swyddog Cyllid Cyfrifol wedi llofnodi ac ardystio'r cyfrifon am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022, o ganlyniad i'r achos parhaus pandemig COVID-19.  Bydd y datganiad cyfrifon yn cael ei baratoi, a bydd y Swyddog Cyllid Cyfrifol yn llofnodi ac yn ardystio'r datganiad cyfrifon, pan fydd pwysau uniongyrchol yr achos o COVID-19 wedi cilio.

Diben y Gyfriflen yw darparu gwybodaeth glir am gyllid gyffredinol y cyngor ar gyfer etholwyr, trethdalwyr lleol, aelodau'r cyngor ac unrhyw bartïon eraill â diddordeb, a dangos sut mae cyngor y ddinas wedi defnyddio arian cyhoeddus yn ystod y flwyddyn.

Archwilio Cyfrifon

Hysbysir trwy hyn, yn unol ag adran 40 a 31 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014, fel y'u diwygiwyd, 

1. o ddydd Mawrth 27 Medi 2022 i ddydd Gwener 30 Medi 2022, ac o ddydd Llun 3 Hydref 2022 i ddydd Gwener 7 Hydref 2022, ac o ddydd Llun 10 Hydref 2022 i ddydd Gwener 14 Hydref 2022, ac o ddydd Llun 17 Hydref 2022 i ddydd Gwener 21 Hydref 2022 ac o ddydd Llun 24 Hydref 2022, rhwng 9.00am a 4.30pm, o dan adran 30 (1) o'r Ddeddf uchod, y gall unrhyw berson â diddordeb, ar ôl gwneud cais i'r Prif Swyddog Cyllid, Ystafell 1.4.1 y Ganolfan Ddinesig, Abertawe, archwilio Cyfrifon Dinas a Sir Abertawe, Cronfa Bensiwn Dinas a Sir Abertawe, Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022 a gwneud copïau ohonynt, yn ogystal â'r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau sy'n ymwneud â hwy. 

2. O dan adran 30(2) o'r Ddeddf uchod, ar neu ar ôl dydd Mawrth 25 Hydref 2022 am 9.00am yn y Ganolfan Ddinesig, Abertawe, bydd Archwilydd Penodedig y cyngor, Archwilydd Cyffredinol Cymru, neu ei gynrychiolwyr, ar gais unrhyw Etholwr Llywodraeth Leol sy'n ymwneud â'r Cyfrifon, yn rhoi cyfle i'r Etholwr neu ei gynrychiolydd ei holi am y cyfrifon, a gall unrhyw Etholwr o'r fath neu ei gynrychiolydd ddod gerbron yr archwilydd a gwrthwynebu unrhyw un o'r Cyfrifon. 

3. Mae'n rhaid i unrhyw Etholwr roi rhybudd ysgrifenedig ymlaen llaw i'r Archwilwyr o unrhyw wrthwynebiad arfaethedig a'r rhesymau dros ei wneud (yn unol â Rheoliad 16 Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2005). Ar yr un pryd, cyflwynir copi i Brif Weithredwr y cyngor. 

4. Nid yw hyn yn rhoi hawl i unigolyn archwilio unrhyw gyfrifon neu ddogfennau eraill y cyfeirir atynt ym Mharagraff 1 uchod i'r graddau y mae'r cyfrifon neu'r dogfennau hynny'n cynnwys gwybodaeth bersonol, fel a ddiffinnir gan adran 30 (4) o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, neu sy'n mynnu bod unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei datgelu mewn ymateb i unrhyw gwestiwn. 

5. O dan adran 31(1), mae gan Etholwyr hawl i fynd gerbron yr Archwilydd, yn ystod cyfnod o'r diwrnod a bennwyd i gwblhad yr archwiliad, i gyflwyno gwrthwynebiadau i unrhyw fater y gallai'r Archwilydd gymryd camau gweithredu ar ei gyfer o dan adran 32 (cais am ddatganiad bod eitem o gyfrif yn groes i'r gyfraith) neu y gallai'r Archwilydd lunio adroddiad mewn perthynas ag ef o dan adran 22 (adroddiadau er budd y cyhoedd).  Dylid anfon yr hysbysiad o wrthwynebiad neu wrthwynebiad posib at Derwyn Owen, Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ 

 Dyddiedig 13 Medi 2022 
Tracey Meredith, Prif Swyddog Cyfreithiol a Swyddog Monitro

Mae'r Gyfriflen ar gyfer sawl blwyddyn ar gael isod.

Oherwydd natur dechnegol y dogfennau hyn, nid ydynt ar gael yn Gymraeg.

Close Dewis iaith