Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllun cydraddoldeb strategol

Yn unol â Deddf ydraddoldeb 2010 a dyletswydd gydraddoldeb sector cyhoeddus i Gymru, rhaid i'r holl awdurdodau cyhoeddus lunio cynllun cydraddoldeb strategol sy'n cynnwys amcanion cydraddoldeb penodol.

Cafodd cynllun cydraddoldeb strategol Dinas a Sir Abertawe (ar gyfer 2012-2016 i ddechrau) ei fabwysiadu'n ffurfiol gan y Cyngor ar 15 Mawrth 2012, ac mae e'n dweud sut byddwn yn adeiladu ar ein cynllun cydraddoldeb ac amrywiaeth a'n trefniadau ar gyfer bodloni'r dyletswyddau deddfwriaethol newydd.

Mae ein hamcanion cydraddoldeb (sydd yn y cynllun) yn seiliedig ar wybodaeth gan ffynonellau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol ac maent yn amlygu meysydd anghydraddoldeb yn narpariaeth gwasanaethau, defnyddio gwasanaethau neu gyrhaeddiad i neu gan grwpiau penodol gyda nodweddion wedi'u diogelu fel y'i diffiniwyd yn y ddeddf cydraddoldeb.

Dyma'r nodweddion:

  • oedran
  • anabledd
  • ailbennu rhywedd
  • priodas a phartneriaeth Sifil
  • beichiogrwydd a mamolaeth
  • hil
  • crefydd neu gred (gan gynnwys anghrediniaeth)
  • rhyw
  • tueddfryd rhywiol

Mae pob amcan cydraddoldeb yn cynnwys camau gweithredu i gyflawni canlyniadau mesuradwy penodol i leihau anghydraddoldebau ar draws yr holl pob nodwedd warchodedig.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 - fersiwn hawdd ei darllen (Word doc) [10MB]

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 - fersiwn darllenydd sgrîn (Word doc) [387KB]

Amcanion Cydraddoldeb Strategol Adroddiad Ymgysylltu 2020 (Word doc) [4MB]

Adolygiad o Ystadegau Cydraddoldeb - Ionawr 2020 (PDF) [871KB]

Fel rhan o ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus, mae'n ofynnol i ni gyhoeddi adroddiadau adolygu cydraddoldeb ac amrywiaeth, Mae'r adroddiadau hyn yn dangos ein cynnydd yn erbyn yr amcanion cydraddoldeb ac yn cynnwys manylion y gwaith ychwanegol rydym wedi'i gyflawni drwy gydol y flwyddyn.

2021/22

Adroddiad Adolygu Cydraddoldeb 2021-22 (Word doc) [232KB]

Diweddariadau Adolygiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 2021-22 (Word doc) [101KB]

Adroddiad data cydraddoldeb 2021-22 (Word doc) [53KB]

2020/21

Adroddiad Adolygu Cydraddoldeb 2020-21 (PDF) [443KB]

2019/20

Adroddiad Adolygu Cydraddoldeb 2019-20 (PDF) [717KB]

B - Cynllun Gweithredu Y cynnydd a wnaed rhwng Ebrill 2019 ac Ebrill 2020 (PDF) [875KB]

C - Adroddiad Data Cydraddoldeb (PDF) [578KB]

2018/19

Adroddiad Adolygu Cydraddoldeb 2018-19 (PDF) [1MB]

Adroddiad Adolygu Cydraddoldeb 2018-19 (fersiwn hawdd ei darllen) (PDF) [2MB]

Adroddiad Adolygu Cydraddoldeb 2018-19 (fersiwn gryno) (PDF) [351KB]

2017/18

Adroddiad Adolygu Cydraddoldeb 2017-2018 (PDF) [1MB]

Adroddiad Adolygu 2017-18 (Fersiwn hawdd ei darllen) (PDF) [2MB]

Adolygiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 2017-18 (fersiwn gryno) (PDF) [343KB]

2016/17

Adroddiad adolygu cydraddoldeb 2016-17 (PDF) [684KB]

Adroddiad adolygu 2016-17 (fersiwn hawdd ei darllen) (PDF) [1MB]

Adolygiad cydraddoldeb ac amrywiaeth 2016-17 (fersiwn gryno) (PDF) [60KB]

2015/16

Adroddiad adolygu cydraddoldeb 2015-16 (PDF) [374KB]

Adroddiad adolygu 2015-16 (fersiwn hawdd ei darllen) (PDF) [1MB]

Adroddiad adolygu 2015-16 (crynodeb) (PDF) [58KB]

2014/15

Adroddiad adolygu cydraddoldeb ac amrywiaeth 2014-2015 (PDF) [272KB]

Adroddiad Adolygu 2014-2015 - Fersiwn hawdd ei darllen (PDF) [1MB]

Adroddiad Adolygu 2014-2015 - Crynodeb (PDF) [75KB]

2013/14

Adroddiad adolygu cydraddoldeb ac amrywiaeth 2013-2014 (PDF) [759KB]

Adroddiad Adolygu 2013-2014 - Fersiwn hawdd ei darllen (PDF) [1MB]

2012/13

Adolygiad cydraddoldeb ac amrywiaeth 2012-2013 (PDF) [335KB]

Adolygiad cydraddoldeb ac amrywiaeth 2012-2013 (cryno) (PDF) [39KB]

Adroddiad adolygu cydraddoldeb ac amrywiaeth 2012-2013 (fersiwn hawdd ei ddarllen) (PDF) [592KB]

2011/12

Adolygiad cydraddoldeb ac amrywiaeth 2011-2012 (PDF) [257KB]

Adolygiad cydraddoldeb ac amrywiaeth 2011-2012 (cryno) (PDF) [161KB]

Adroddiad adolygu cydraddoldeb ac amrywiaeth 2011-2012 (fersiwn hawdd ei ddarllen) (PDF) [1MB]

 

Data Cydraddoldeb Gweithwyr

Data adroddiad cydraddoldeb gweithwyr Cyngor Abertawe (2017-18) (Excel doc) [33KB]

Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys cynrychioliad y gweithlu a dadansoddiad o ddynion a menywod yn y gweithle.

Adroddiad ynghylch y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

 

Mae'r materion ynghylch defnyddio'r iaith Gymraeg yn cael eu trin dan gynllun iaith Gymraeg y cyngor.

Asesiadau Effaith Cydraddoldeb (AEC)

Mae gan Gyngor Abertawe, fel pob awdurdod cyhoeddus arall yng Nghymru, ddyletswydd gyfreithiol i asesu effaith ei holl swyddogaethau, polisïau a gweithdrefnau arfaethedig ar y grwpiau gwarchodedig a ddiffinnir yn Neddf Cydraddoldeb 2010.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024

Dyma'n trydydd Cynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS) 2020-24 a ddatblygwyd i ddisgrifio sut byddwn yn parhau i geisio bodloni'n hymrwymiad i gydraddoldeb a sut byddwn yn cyflawni'r rhwymedigaethau cyfreithiol a gynhwysir yn Neddf Cydraddoldeb 2010.
Close Dewis iaith