Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynlluniau a pholisïau corfforaethol

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau corfforaethol ar gyfer Cyngor Abertawe.

Cynllun gwella corfforaethol

Mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i bob Cyngor i gyhoeddi ei gynlluniau ar gyfer gwella'r hyn a wna a sut mae'n ei wneud. Pwrpas y cynllun hwn yw nodi blaenoriaethau allweddol y Cyngor ar gyfer gwella dros y pedair blynedd nesaf.

Cynllun cydraddoldeb strategol

Yn unol â Deddf ydraddoldeb 2010 a dyletswydd gydraddoldeb sector cyhoeddus i Gymru, rhaid i'r holl awdurdodau cyhoeddus lunio cynllun cydraddoldeb strategol sy'n cynnwys amcanion cydraddoldeb penodol.

Yr iaith Gymraeg

Mae gwasanaethau'r cyngor ar gael yn Gymraeg a Saesneg ac rydym yn croesawu cyswllt yn y naill iaith neu'r llall.

Polisi Ymddygiad

Mae Dinas a Sir Abertawe yn ymrwymedig i wasanaethu holl aelodau'r cyhoedd mewn modd diduedd a darparu gwasanaeth o safon i bawb sy'n cyfathrebu â ni.

Polisi Diogelu Corfforaethol

Mae polisi diogelu corfforaethol Cyngor Abertawe yn ddatganiad o disgwyliadau corfforaethol a rennir, a chofnod o'n hymrwymiad polisi. Mae'n rhoi manylion am y trefniadau mewn perthynas â chamau diogelu yn y dyfodol sydd i'w cymryd.

Strategaeth ddigidol

Mae Strategaeth Digidol 2023-28 yn adeiladu ar yr hyn a gyflawnwyd eisoes a'i nod yw cyfrannu at strategaethau partneriaeth ehangach.

Datblygu cynaliadwy

Dysgwch pam a sut mae ein cyngor yn gweithio i roi ymagwedd datblygu cynaliadwy wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud.

Newid yn yr hinsawdd a natur

Mae newid yn yr hinsawdd yn digwydd ac yn arwain at heriau byd-eang difrifol megis tymereddau'n codi ar draws y byd, patrymau tywydd newidiol, lefelau'r môr yn codi a mwy o dywydd eithafol.

Polisi cwynion

Rydym yn ymrwymedig i ymdrin yn effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion a allai fod gennych am ein gwasanaeth.
Close Dewis iaith