Toglo gwelededd dewislen symudol

Newid yn yr hinsawdd

Mae newid yn yr hinsawdd yn digwydd ac yn arwain at heriau byd-eang difrifol megis tymereddau'n codi ar draws y byd, patrymau tywydd newidiol, lefelau'r môr yn codi a mwy o dywydd eithafol.

Mae effeithiau newid yn yr hinsawdd yn cael eu teimlo eisoes yn Abertawe. Dros y blynyddoedd diweddar, mae Abertawe wedi profi llifogydd, stormydd eithafol a thanau gwyllt. Mae hyn yn golygu bod newid yn yr hinsawdd yn broblem leol yn ogystal â phroblem fyd-eang, sy'n cael effeithiau lleol sylweddol yn enwedig i aelodau mwyaf diamddiffyn ein cymuned.

Rhagwelir hafau sychach a chynhesach a gaeafau mwynach a gwlypach gyda digwyddiadau tywydd mwy eithafol. Mae'n bosib y bydd yr Abertawe y bydd ein hwyrion yn cael ei magu ynddi'n wahanol iawn i'n un ni, ond y newyddion da yw y gallwn weithio gyda'n gilydd i geisio gwneud y dyfodol hwnnw'n un cadarnhaol.

Ein hargyfwng hinsawdd

Yn 2019, datganodd Cyngor Abertawe argyfwng hinsawdd, a dilynwyd hyn gan gynllun gweithredu i leihau ein hallyriadau sefydliadol, adolygiad polisi i sicrhau ein bod yn mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd fel rhan o bopeth y mae'r cyngor yn ei wneud, a chynlluniau ar gyfer ymgysylltu â phartneriaid a dinasyddion a gweithio gyda nhw i ymdrechu i fod yn Abertawe ddi-garbon net erbyn 2050.

Siarter Hinsawdd Cyngor Abertawe

Bydd Arweinydd Cyngor Abertawe'n llofnodi Siarter Newid yn yr Hinsawdd. Bydd hwn yn nodi ein hymrwymiad i greu cyngor di-garbon net erbyn 2030. Gofynnwn i'n partneriaid ymuno â ni wrth lofnodi hwn ac i bobl ddangos eu cefnogaeth i Abertawe di-garbon net. Swansea Council Charter on Climate Change.

Targedau newid hinsawdd

Mae gennym darged sefydliadol i sicrhau Cyngor Abertawe Di-garbon net erbyn 2030. Mae hyn yn golygu lleihau a gorbwyso allyriadau carbon o weithgareddau ac adeiladau'r cyngor.

Ond nid yw'r hyn y gall y cyngor ei wneud ar ei ben ei hun yn ddigon. I wneud gwahaniaeth go iawn, mae angen i bawb ar draws Abertawe gyfan leihau eu hôl-troed carbon. Mae angen i bawb gymryd rhan a gwneud newidiadau. Ein huchelgais yw sicrhau Abertawe Di-garbon net erbyn 2050.

 

Gweithredu ar yr hinsawdd

Mae Cyngor Abertawe yn gweithredu ond mae gan ein holl ddinasyddion a'n sefydliadau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol rannau pwysig i'w chwarae.  

Ymunwch â ni ar ein taith hinsawdd i sicrhau Abertawe Ddi-garbon Net ar gyfer 2050.

Cofrestrwch yma os hoffech dderbyn diweddariadau neu gymryd rhan (fel unigolyn, sefydliad neu fusnes).

 

Y daith hyd yn hyn

 • Lleihau allyriadau Ymrwymiad Lleihau Carbon 2010 o 55% yn 2019/2020
 • Ymrwymiad y Gronfa Bensiwn i leihau buddsoddiadau mewn tanwydd ffosil o 50% dros 4 blynedd
 • Gosod 12 o bwyntiau gwefru cerbydau trydan mewn meysydd parcio'r cyngor sy'n gwasanaethu 32 o leoedd parcio
 • Mae ein trydan i gyd yn dodo ffynonellau ynni adnewyddadwy 100%
 • Mae ein hysgolion a chymunedau'n elwa o baneli ynni solar cymunedol 580kw
 • Mae ein rhwydwaith beicio wedi tyfu 25% dros 3 blynedd
 • Mae ein cerbydlu'n cynnwys 40 o faniau trydan a char trydan!
 • Eco-Sgolion Ymunwr cynnar
 • Mae Abertawe wedi llwyddo i gyrraedd targed o fodloni lefelau ailgylchu o 64% erbyn 19/20
 • 21,053 o oleuadau stryd wedi'u huwchraddio i oleuadau LED allyriadau isel
 • Caiff ein tai cyngor newydd eu hadeiladu mewn ffordd hynod ynni effeithlon yn unol â "Safon Abertawe" gyda storfeydd batri solar a phympiau gwres ffynhonnell aer.
 • Ynys Ynni'r Ddraig a Morlyn Llanw Bae Abertawe yn cael eu hyrwyddo

 

Swansea Council Charter on Climate Change

To demonstrate Swansea Council's commitment to a Net Zero Swansea, a Swansea Council Charter on Climate Change was approved at Council on 3 December 2020.

Net Zero 2030

How we're taking action on climate change across the council.