Toglo gwelededd dewislen symudol

Strategaeth ddigidol

Mae'r cyngor yn wynebu heriau sylweddol a newid mawr o ran sut y caiff gwasanaethau eu cyflwyno a'u defnyddio yn y dyfodol, wrth gystadlu â lefelau digynsail o gyfyngiadau cyllidebol.

Mae ein strategaeth busnes digidol yn hanfodol er mwyn i ni ffynnu a goroesi mewn byd sy'n fwyfwy digidol. Mae gweledigaeth cwsmeriaid yn rhan allweddol o'n gwasanaeth i wella canlyniadau, cyfranogiad, incwm a chynilion. Byddwn yn ymdrechu i greu model sy'n canolbwyntio ar sut y bydd cwsmeriaid yn cael mynediad i wasanaethau digidol a pha sgiliau fydd eu hangen er mwyn cyflwyno hyn, yn ôl y galw presennol a'r galw a ragwelir ar gyfer y dyfodol.

Gall yr ymagwedd busnes digidol gyflwyno amrywiaeth eang o fanteision, ar gyfer pobl a busnesau (preswylwyr a busnesau, staff, partneriaid, ysgolion, ymwelwyr, cyflenwyr a myfyrwyr Abertawe), ond mae hefyd yn cyflwyno effeithlonrwydd ariannol a phrosesau mwy effeithlon sy'n hanfodol.

Fodd bynnag, mae'r ymagwedd hefyd yn golygu y bydd technoleg yn peri trawsnewid. Nid yw hyn yn ymwneud â glynu wrth brosesau busnes presennol neu wneud mwy gyda llai. Mae'r busnes digidol yn cynrychioli ymagwedd cyngor cyfan at gefnogi preswylwyr Abertawe drwy ddarparu gwasanaethau mewn ffyrdd gwahanol ac yn fwy effeithlon.

Mae nifer o bethau sy'n llywio'r ymagwedd:

  • mae gweithio symudol ar gyfer staff ac ysgolion yn dod yn hanfodol i fusnesau ac mae preswylwyr yn defnyddio technoleg ddigidol yn fwyfwy er mwyn cael mynediad i wasanaethau.
  • mae'r defnydd cymdeithasol o sianeli digidol yn cynyddu felly mae cynnwys preswylwyr drwy'r cyfryngau cymdeithasol yn parhau i gynyddu ac mae'r galw am wasanaethau ar-lein yn tyfu. Yn y cyd-destun hwn, bydd staff a chynghorwyr Cyngor Abertawe hefyd yn dod â'u dyheadau busnes digidol eu hunain, sy'n seiliedig ar ryngweithiadau personol gyda sefydliadau eraill.
  • mae rhannu gwybodaeth yn parhau i fod yn hanfodol wrth gefnogi pobl ddiamddiffyn ac mae'n ein galluogi i wneud penderfyniadau deallus mewn meysydd blaenoriaeth.
  • mae defnyddio systemau cwmwl er mwyn cael atebion yn ffordd flaengar o ddarparu gwasanaethau, wrth iddynt ddod yn fwy sefydledig maent yn cyflwyno ffordd wy effeithlon a chost-effeithiol o gefnogi pob un o'r uchod.

Am fwy o wybodaeth, lawrlwythwch  Dyheu am fod yn Fusnes Digidol 2020 (PDF) [304KB]

Dyma'r staff sy'n gyfrifol am gyflwyno ein Strategaeth Ddigidol:

  • Aelod y Cabinet dros Wella Busnes a Pherfformiad - Councillor Andrew Stevens
  • Prif Swyddog Trawsnewid ac Uwch-berchennog Risg Gwybodaeth (SIRO) - Sarah Lackenby
  • Rheolwr Gwasanaethau Digidol - Jo Harley

Gallwch gysylltu â'n holl staff ar ein rhif ffôn cyffredinol (yn ystod oriau swyddfa): 01792 636000.