Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynlluniau a pholisïau trafnidiaeth a phriffyrdd

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau ar gyfer trafnidiaeth a phriffyrdd.

Teithio llesol

Term ar gyfer defnyddio dulliau cludiant eraill yn hytrach na'r car yw teithio llesol, e.e. beicio neu gerdded. Bwriedir i lwybrau teithio llesol fod o fudd i bobl o bob oed wrth ddefnyddio dulliau heb fodur (cerdded neu feicio) i deithio o le i le.

Gwelliannau i gyffordd Broadway

Rydym wedi sicrhau arian gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno newidiadau i'r gyffordd sy'n cysylltu Heol Vivian, Broadway, Heol y Cocyd a Heol Townhill.

Cynllun rheoli'r priffyrdd

Gwybodaeth a chynlluniau strategol y priffyrdd.

Asesiad Trafnidiaeth o Goridor Ffordd Fabian

Bydd Coridor Ffordd Fabian yn mynd trwy ddatblygiad sylweddol yn y 25 mlynedd nesaf, gan greu mwy o alw teithio.

Ffordd Ddosbarthu'r Morfa

Mae Ffordd Ddosbarthu'r Morfa wedi'i dylunio i roi hwb i adfywio Coridor Glannau Tawe o Stadiwm Liberty i Heol New Cut.

Cynllun Trafnidiaeth Lleol

Y Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd i Dde-orllewin Cymru (2015-2020) yw'r polisi statudol sy'n penderfynu ar y strategaeth a'r rhaglen ar gyfer trafnidiaeth a'r isadeiledd trafnidiaeth yn Ninas a Sir Abertawe.

Strategaethau bysus a threnau

Mae'r adroddiadau hyn yn darparu polisi a strategaeth ar gyfer teithio ar fysus a threnau yn Ninas a Sir Abertawe a De Orllewin Cymru.

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol

Mae'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol yn nodi strategaeth tymor hir ar gyfer gwella mynediad i dde-orllewin Cymru, o'i mewn a'r tu allan iddi.

Cynllun y Rhodfa

Bwriad cynllun y Rhodfa oedd creu stryd â choed ar ei hyd i fanteisio i'r eithaf ar leoliad naturiol trawiadol Abertawe trwy wella'r cysylltiadau rhwng canol y ddinas a'r glannau.

Polisi palmentydd i bobl

Yng nghyd-destun y polisi hwn, ystyr palmant yw llwybrau cerdded, troedffyrdd ac arwynebau defnydd a rennir palmantog y mae'r awdurdod yn gyfrifol amdanynt.

Adroddiadau blynyddol y gwasanaethau parcio

Cewch gopïau o Adroddiadau Blynyddol y Gwasanaethau Parcio a dolenni i'r Datganiad o Gyfrifon ar gyfer incwm a gwariant blynyddol meysydd parcio.

Polisi gwasanaeth y gaeaf

Mae'r polisi hwn yn nodi ymagwedd Dinas a Sir Abertawe ar gyfer gwasanaeth cynnal a chadw'r priffyrdd yn ystod y gaeaf.
Close Dewis iaith