Toglo gwelededd dewislen symudol

Blaenraglen waith priffyrdd 2020 - 2025

Mae Dinas a Sir Abertawe'n gyfrifol am gynnal a chadw 1091 km (676 milltir) o ffyrdd cerbydau a llwybrau troed priffyrdd a fabwysiadwyd yn ei ffiniau, gan sicrhau bod yr holl faterion cynnal a chadw a rheoli priffyrdd yn cael eu gwneud yn effeithiol.

Rhaglen tymor hir o waith cynlluniedig yw hon a gall newid. Gallwch weld ein rhaglen ailwynebu ar gyfer y flwyddyn bresennol yn: Rhaglen ailwynebu ffyrdd

 1. Cyflwyniad
 2. Sut rydym yn cynnal cyflwr?
 3. Cynlluniau'r cerbydffordd
 4. Cynlluniau'r troedffyrdd
 5. Cynlluniau goleuadau cyhoeddus
 6. Cynlluniau draenio
 7. Cynlluniau adeiledd
 8. Amseriad Gwaith
 9. Caffael a'r dull cyflwyno

1. Cyflwyniad

Cyngor Abertawe yw'r Awdurdod Priffyrdd ar gyfer pob ffordd nad yw'n gefnffordd yn sir Abertawe y mae'n rhaid ei chynnal a'i chadw ar draul y cyhoedd. 
  
Mae'r rhwydwaith yn cynnwys 1,108 cilomedr o ffordd gerbydau, 1,500 cilomedr o droedffordd, 28,000 o unedau goleuo, 216 o adeileddau a 39,053 o unedau draenio gyda gwerth ffordd gerbydau amcangyfrifedig o dros £1.4 biliwn. 
 
Ar hyn o bryd, mae'r cyllidebau refeniw a chyfalaf ar gyfer y rhwydwaith ffyrdd cerbydau, sef ein prif ased mwyaf, yn llai na'r ffigur lleiaf y mae ei angen i ddarparu cyflwr cyson neu atal y dirywiad a ragwelir yn y blynyddoedd i ddod.   
 
Ar hyn o bryd mae'r ôl-groniad o waith sydd i'w wneud yn fwy na £70m, ac mae'r cyllid cyfredol yn caniatáu i ni ail-wynebu/wneud gwaith paratoi wyneb y ffordd ar hyd at 47km o ffordd gerbydau'r flwyddyn.  Byddai hyn yn caniatáu i'r opsiwn triniaeth a argymhellir ar gyfer ffordd unigol gael ei gynnal bob 24 mlynedd, yn seiliedig ar lefelau ariannu cyfredol ar yr amod nad oes dirywiad pellach yn digwydd.  Cyfrifir mai'r gyllideb sydd ei hangen i gynnal cyflwr cyson ffyrdd cerbydau yn unig yw £6.4m.  
 
O ystyried cyflwr presennol rhai rhannau o'r rhwydwaith priffyrdd, y diffyg cyllid a'r effaith os bydd newid yn yr hinsawdd a chynnydd mewn cyfnodau o dywydd garw, rhagwelir y bydd cynnydd amlwg yn nirywiad y rhwydwaith.  
 
Mae'r rhaglen hon yn dangos y gwaith sydd wedi'i gynllunio ar gyfer 2020 i 2025.  Fel y nodwyd yn gynharach, dewiswyd y gwaith yn seiliedig ar flaenoriaeth y côd arfer da ar gyfer cynnal a chadw priffyrdd. Mae'n cwmpasu gwaith ar ffyrdd cerbydau, troedffyrdd, systemau draenio, pontydd, ceuffosydd, waliau cynnal a goleuadau cyhoeddus. 
 
Mae'r blaenoriaethu yn seiliedig ar lawer o ffactorau gan gynnwys cyflwr, pwysigrwydd rhwydwaith, blaenoriaeth cynnal a chadw, pryderon cyhoeddus /gwleidyddol a chyfraniadau teithio llesol.  
 
Rhennir y gyllideb rhwng cynnal a chadw ataliol ac adweithiol ac adroddir ar gynnydd bob blwyddyn mewn adroddiad opsiwn statws blynyddol. 
 
Gall y rhaglenni a restrir ar y tudalennau canlynol newid oherwydd grymoedd allanol, newid mewn cyllid, dirywiad etc., os oes unrhyw newidiadau sylweddol, cyhoeddir rhaglen wedi'i diweddaru yn unol â hynny.  
 
Ni all y rhaglen ddraenio fod yn seiliedig ar gyflwr yn unig  bob amser - nid yw rhaglen bum mlynedd mor syml â ffordd gerbydau, troedffordd, goleuadau ac adeileddau.  Mae gofynion draenio yn aml yn adweithiol oherwydd llifogydd ac adlewyrchir hyn yn y rhaglen waith bresennol a gyflwynir yn y ddogfen hon a chyfran uwch o symiau wrth gefn heb eu dyrannu. 
 
Ar hyn o bryd, rydym yn gosod cyllideb wrth gefn o £100,000 o'r gyllideb ffordd gerbydau flynyddol bresennol er mwyn caniatáu ar gyfer dirywiad cyflymach a materion eraill a nodwyd oherwydd dylanwadau allanol. 

2. Sut mae cynnal cyflwr? 

Rydym yn asesu cyflwr cyffredinol gan ddefnyddio:

Archwiliadau rheolaidd Gellir cynnal y rhain yn rheolaidd yn ôl yr angen, o bob wythnos hyd at bob blwyddyn. 
Arolygon blynyddol Drwy ddefnyddio offer arbenigol - mae'r rhain yn cynnwys cymysgedd o arolygon mecanyddol a gweledol sy'n rhoi gwybodaeth fanwl am gyflwr ffyrdd.
Arolygon gweledol  Cynhelir arolygiadau gweledol neu fanwl bras gan swyddogion cymwys a hyfforddedig.  Cynhelir yr arolygiadau yn unol â pholisi a chofnodir a gweithredir y manylion yn unol â hynny 
SCRIM  Defnyddir arolygon "Peiriant Ymchwilio Arferol Cyfernod Grym Tua'r Ochr" i fesur ymwrthedd i sglefriad dros ddarnau helaeth o rwydwaith ffyrdd.  Nodi ardaloedd o ffrithiant wyneb gwael ar rwydweithiau ffyrdd. Gwneud penderfyniadau gwybodus ar gyfer blaenoriaethau cynnal a chadw. Hefyd, os gofynnir amdano, cynorthwyo yn lleoliadau damweiniau ffordd prawf
Scanner 

Scanner yw'r enw a roddir i "Asesiad Cyflwr Wyneb ar gyfer y Rhwydwaith Cenedlaethol o ffyrdd" ac mae'n fanyleb ar gyfer arolygon cyflwr ffyrdd cerbydau awtomataidd.  Mae'n darparu dull cyson o fesur cyflwr arwyneb y ffordd gerbydau ac mae'n cefnogi gofynion cynnal a chadw priffyrdd fel a ganlyn: 

a) Datblygu gwybodaeth fanwl am gyflwr cyfredol ynghyd â gwerth

b) Disodli arolygon Archwiliad Gweledol Bras ac Archwiliad Gweledol Manwl a gall ddiffinio'r dewis gorau posib  o ran triniaeth, ynghyd â blaenoriaethu a lleihau'r costau cynnal a chadw 

c) Mae'n darparu sail ar gyfer dewis triniaeth ddangosol ac amcangyfrif o'r gyllideb ac mae'n ddefnyddiol wrth gynllunio gwaith cynnal a chadw'r rhwydwaith

d) Mae'n rhoi arwydd o gyflwr cyffredinol y rhwydwaith diffiniedig ac yn disodli arolygon fel Defflectograff ac archwiliad gweledol bras.

e) Nodi darnau neu ardaloedd penodol o'r ffordd gerbydau er mwyn sefydlu tueddiadau mewn cyflwr cynnal a chadw ffyrdd  Adroddiadau Gan gynghorwyr, cynghorau plwyf a grwpiau cymunedol

 Adroddiadau Gan breswylwyr gall unrhyw un roi gwybod am broblem ar ein ffyrdd mewn sawl ffordd.
Atgyfeiriadau gan dimau cynnal a chadw mewnol

Rydym yn defnyddio'r data i ddod o hyd i'r cynlluniau trwsio a blaenoriaethu mwyaf cost effeithiol. 

Rydym yn cydnabod bod ôl-groniad sylweddol ac nid yw pob ffordd mewn cyflwr gwael wedi'i chynnwys yn y rhaglen hon.  Felly, mae'r holl ffyrdd cerbydau a'r troedffyrdd a fabwysiadwyd yn destun archwiliadau diogelwch a phenderfynir ar amlder yr arolygiadau hyn yn unol â'n polisi. 

Caiff yr holl ddiffygion a nodwyd eu cofnodi, eu hadrodd, eu categoreiddio a'u blaenoriaethu i'w hatgyweirio yn unol â'r canllawiau a nodwyd yn y Côd Ymarfer Da a grybwyllwyd yn flaenorol.

Dyraniad buddsoddiad

Mae'r rhaglen ganlynol yn seiliedig ar y dyraniad cyfalaf blynyddol cyfredol i briffyrdd y tybir ei fod yn gyson am y pum mlynedd nesaf ynghyd â buddsoddiad ychwanegol i gynorthwyo lleihau'r ôl-groniad cynyddol fel y gwelir isod.

 Dyraniad
Cyfalaf
(£, 000)
Ariannu ôlgroniad (£,000) 
Ffordd gerbydau Patch£720 
Resurfacing£600£780
TroedfforddRenewal£650£270
Draeniad  £400£100
Goleuadau stryd £250 
Pontydd  £400£100
Telemateg  £20 

3. Cynlluniau'r cerbydffordd

Ward

Rhif y Ffordd 

Lleoliad

Blwyddyn y Rhaglen

Y CASTELL

A4118

DYFATTY ST (I GYFEIRIAD Y GOGLEDD)

2020/21

FAIRWOOD

C157

TIRMYNYDD ROAD I'R DE

O GRID GWARTHEG I'R

B4271

2020/21

GŴYR

B4271

DWYRAIN LLETHRYD AR

HYD Y B4271

(Y1708/Y1716/Y1736/Y1737)

I'R GYFFORDD Â'R B4271

CILÂ UCHAF

2020/21

GOWERTON/PONTYBRENIN

B4296

VICTORIA ROAD/MILL ST

(O'R PWYNT GER

HARVESTER I OLEUADAU

TRAFFIG YN GORWYDD

RD "B4295")

2020/21

LLANSAMLET

A48

SAMLET ROAD(O RIF 54 I CHURCH ROAD)

2020/21

PENYRHEOL

UC

LLANNANT ROAD

2020/21

PENYRHEOL

UC

PENCEFNARDA RD

(FRAMPTON RD I

PENYBANC LANE)

2020/21

SGETI

UC

PARK WAY (JASMINE CLOSE I GOWER ROAD)

2020/21

Y COCYD/TOWNHILL

UC

GORS AVENUE (COCKETT ROAD I GWENT ROAD)

2020/21

WEST CROSS

UC

GRANGE CRESCENT

(PWYNT CYCHWYN Y TU

ALLAN I RIF 11 GRANGE

RD)

2020/21

CLYDACH

B4603

Y STRYD FAWR

2020/21

Y COCYD

B4295

CWMBACH ROAD

(YSTRAD ROAD I GWM

CLYD)

2020/21

LLANGYFELACH

YR A48

CROESFFYRDD SWANSEA

ROAD (CLORDIR ROAD A

BRYNTIRION ROAD) 

2020/22

LLANSAMLET

Yr A48

CYLCHFAN UPPER

FFOREST WAY (SAMLET

RD / CLASE RD / VALLEY

WAY / UPPER FFOREST

WAY)

2020/21

PENLLERGAER

Yr A483

Yr A483 O GYFFORDD 47 I HOME FARM WAY 

2020/22

BÔN-Y-MAEN 

Yr A4217

CYLCHFAN JERSEY ROAD

2020/21

CLYDACH

UC

YNYS PENLLWCH ROAD

(O FYNEDFA PARC

MANOR I GYLCHFAN

MOND)

2020/21

LLANSAMLET

UC

HEOL LAS (BIRCHGROVE ROAD I HEOL NANT BRAN)

2020/21

TREFORYS

ZC4

PARRY ROAD

2020/21

TREFORYS

C4

VICERAGE ROAD (YR A48 I PARRY ROAD)

2020/21

MAWR

ZC159

RHYDDWEN ROAD

2020/21

TRE-GŴYR

UC

BRYN CLOSE

2020/21

TOWNHILL

UC

TOWNHILL ROAD

(CYLCHFAN POWYS AVE I

GYLCHFAN GRAIGLWYD

RD)

2020/21

PENNARD

UC

GERDDI BEAUFORT, KITTLE

2020/21

GŴYR

UC

WOODLANDS HOUSE

LANE - Y2067, Y2064

(GLAN YR AFON)

2020/21

PENLLERGAER

Yr A48

CYLCHFAN GORSEINON ROAD

2020/21

TREFORYS / MYNYDD-BACH

UC

MYNYDD GARNLLWYD

ROAD (O RIF 240 I

DREWYDDFA RD)

2020/21

WEST CROSS

UC

BETTSLAND ROAD (SA3

5PH) O 178 CHESTNUT

AVENUE I 12 NORTHERON

A'R FFORDD O CHESTNUT

AVENUE I RIF 164 I 178

2020/21

DYFNANT

UC

BROOKLANDS CLOSE

2020/21

MAYALS

UC

RHAN ISAF WESTPORT AVENUE 

2020/21

LLANDEILO FERWALLT

UC

WELLFIELD

2020/21

Y COCYD

ZC5

KINGSWAY QUEENSWAY I BRUCE RD

2020/21

Y COCYD

ZC5

KINGSWAY (YSTRAD RD I BRUCE RD)

2020/21

SGETI

Yr A4118

GOWER ROAD (PARC

WERN ROAD HEIBIO

BRYNMILL LANE I DE LA

BECHE RD)

2020/21

LLANGYFELACH

UC

ClORDIR ROAD / BRYNBACH ROAD

2020/21

MAWR

ZC159

CYNLLUNIAU FFORDD

GERBYDAU - C159 O

GYFFORDD DŴR Y FELIN

  CAPEL NEBO ROAD I

C159 (PENRHIW HOUSE

HYD AT RIVER BRIDGE)

"BRYN FELINDRE"

2020/21

 

Ward

Rhif y Ffordd  

Lleoliad

Blwyddyn y Rhaglen

BÔN-Y-MAEN/ LLANSAMLET

UC

NANTONG WAY 

2021/22

BÔN-Y-MAEN/ LLANSAMLET

Yr A4217

NANTYFFIN ROAD

(CYLCHFAN JERSEY ROAD

I TESCOS)

2021/22

PENCLAWDD

UC

CABAN ISAAC ROAD (O

SAINTWALLS "SA4 3JT" I

RIF 29) - DAN GYNLLUN -

Y1867 AC Y1847

(LLOTROG) YN CYNNWYS

HERMON LANE

2021/22

PENYRHEOL

UC

HEOL Y NANTLAIS

(GWELER HEOL DYLAN)

2021/22

PENYRHEOL

UC

HEOL CYNAN (GWELER HEOL DYLAN)

2021/22

PENYRHEOL

UC

HEOL DYLAN

2021/22

NEWTON

C161

MURTON LANE

2021/22

TREFORYS/MYNYDD-BACH

UC

TREWYDDFA ROAD

2021/22

TREFORYS

UC

HEOL Y RHEDYN

(GWELER HEOL EIRLYS)

2021/22

TREFORYS

UC

HEOL EIRLYS

2021/22

LLANGYFELACH

YR A48

SWANSEA ROAD

(CLORDIR ROAD I BARC

PENDERI) A BRYNTIRION

ROAD

2021/22

TRE-GŴYR

UC

CEDAR CLOSE

2021/22

Y COCYD

UC

MIDDLE ROAD

(COURTLANDS WAY I

FAES Y FELIN)

2021/22

Y COCYD

UC

HEOL CERI (WEDI'I

WNEUD Â CEDAR CLOSE)

2021/22

PENYRHEOL/GORSEINON

B4296 

PONTARDULAIS ROAD

(ADRAN UN - BRYNTEG

ROAD I HEOL Y MYNYDD)

2021/22

Y CASTELL

B4290

HEOL NEUADD Y DDINAS - DE

2021/22

SGETI

YR A4118

GOWER ROAD (247/249a I

BEACONSFIELD WAY A

BEACONSFIELD WAY

HENDREFOILAN DRIVE)

2020/21 & 2021/22

LLANGYFELACH

UC

HEOL-Y-TWYN

2021/22

MYNYDD-BACH /PENDERI

UC

CRWYS TERRACE

(GORGYFFWRDD Â WARD

MYNYDD-BACH)

2021/22

PENYRHEOL

UC

HEOL CRWYS

2021/22

PENDERI

UC

JOHN PENRY CRESCENT

2021/22

PENNARD

UC

DEEPSLADE CLOSE

2021/22

PENNARD

UC

EASTERFIELD DRIVE (Y TU

ALLAN I RIF 32 AC AR ÔL

RHIF 12 YN UNIG)

2021/22

PENNARD

UC

LINKSIDE DRIVE (O'R SIOP I PENNARD ROAD)

2021/22

PENNARD

UC

MEADOWCROFT

2021/22

UPLANDS

UC

GLANBRYDAN AVENUE

(LLYTHRID AVE I

BERNARD STREET)

2021/22

UPLANDS

UC

THE GROVE

2021/22

Y CASTELL

B4290

WELCOME LANE

2021/22

DYFNANT

C156

KILLAN ROAD (PRIORS

CRESCENT I FAIRWOOD

ROAD

2021/22

GLANDŴR

UC

TREWYDDFA ROAD

2021/22 A 2022/23

LLANSAMLET

UC

FFORDD DAWEL

2021/22

LLANSAMLET

UC

LÔN CARREG BICA, GELLIFEDW

2021/22

LLANSAMLET

UC

TRALLWN ROAD (BETHEL ROAD I FAES YR HAF)

2021/22

LLANSAMLET

UC

TRALLWN ROAD (MAES YR HAF I CRYMLYN ROAD)

2021/22

TREFORYS

B4603

MARTIN STREET

2021/22

MYNYDD-BACH

B4489

LLANGYFELACH ROAD

(HEOL GWYROSYDD I

PARKHILL ROAD)

2021/22 A 2022/23

MYNYDD-BACH

UC

TREWYDDFA ROAD

(FFORDD MYNYDD

GARNLLWYD I PARC

LLEWLLYN DRIVE)

2021/22 & 2022/23

YSTUMLLWYNARTH

UC

WALTERS CRESCENT

2021/22

OYSTERMOUTH

B4593

NEWTON ROAD

(MUMBLES ROAD I

LANGLAND ROAD)

2021/22

Y COCYD

UC

YSTRAD ROAD (DENVER

ROAD I CARMARTHEN

ROAD)

2021/22

SGETI

B4436

DERWEN FAWR ROAD (4 I

38)

2021/22

SGETI

Yr A4118

GOWER ROAD (VIVIAN

ROAD I RIF 131 (GER

GERDDI GLAN YR AFON))

2021/22

LLWCHWR UCHAF

Yr A4240

CORPORATION ROAD

2021/22

 

Ward

Rhif y Ffordd  

Lleoliad

Blwyddyn y Rhaglen

PENLLERGAER

Yr A483

YR A483 O GYFFORDD 47

"TUA'R DE" I CADLE (YR

A483 O GYFFORDD YR

A483 Â MYNEDFA HOME

FARM WAY I GYFFORDD 4

YR A48)

2022/23

BÔN-Y-MAEN

C11

CARMEL ROAD

(CYLCHFAN JERSEY ROAD

I COLWYN AVENUE I

DAFARN "THE HALFWAY"

CRYMLYN ROAD)

2022/23

Y

COCYD/CWMBWRLA/PENDERI

ZC8

PENTREGETHIN ROAD (ST

JOHNS I CONWAY I

MYNYDD NEWYDD ROAD)

2022/23

CWMBWRLA

UC

PENFILIA ROAD

2022/23

GORSEINON

Yr A4240

CYFFORDD Â HEOL Y

MYNYDD /HIGH

STREET/GORSEINON

ROAD

2022/23

MAYALS

UC

HENEAGE DRIVE (I FOLAND COURT)

2022/23

PENLLERGAER

A48

PONTARDULAIS ROAD

(CYLCHFAN TAFARN OLD

INN TUA'R M4 DROS Y

BONT)

2022/23

DYFNANT

B4296

GOETRE FAWR ROAD

(RHIF 127 I 181 DUNVANT

ROAD)

2022/23

DYFNANT

ZC156

DUNVANT ROAD

(HOWELLS ROAD I

GOETRE FAWR ROAD)

2022/23

GŴYR

B4247

SCURLAGE I ROSSILI

2022/23

TRE-GŴYR

B4295

BRYNYMÔR ROAD ( B4295

I MILL STREET)

2022/23

PONTYBRENIN

UC

CLOS LLANDYFAN

2022/23

LLWCHWR ISAF

Yr A4240

CASTLE STREET

2022/23

LLWCHWR ISAF

UC

TALIESIN PLACE

2022/23

OYSTERMOUTH/WEST CROSS

YR A4067

MUMBLES ROAD (NORTON

ROAD HEIBIO RHIF 422 I

NEWTON ROAD)

2022/23

Map displaying Swansea's wards

Wardiau Sir Abertawe

Ward

Rhif y Ffordd  

Lleoliad

Blwyddyn y Rhaglen

PENYRHEOL

B4296

COALBROOK ROAD

(STATION ROAD I

DDIWEDD Y TAI I'R DE)

2023/24

Y CASTELL

Yr A483

CARMARTHEN ROAD (CYFFORDD Y DE AG

YSGUBOR FACH

STREET I OLEUADAU

CROES DYFATI)

2023/24

LLANSAMLET

B4291

BIRCHGROVE ROAD

(HEOL LAS I RIF 311 +

DE TREWEN ROAD I

OLEUADAU TRAFFIG +

GOLEUADAU TRAFFIG I

PENIEL GREEN ROAD

YR A4230)

2023/24

YSTUMLLWYNARTH

B4433

MUMBLES ROAD

(FFORDD NEWTON I

MYRTLE

TERRACE/WESTERN

LANE)

2023/24

PONTARDDULAIS

B4295

PENTRE ROAD (O RIF 97

I'R GOLEUADAU

TRAFFIG AR BOLGOED

ROAD)

2023/24

SGETI

UC

SKETTY PARK DRIVE

(SKETTY PARK CLOSE

YN AGOS AT GYLCHFAN FELIN NEWYDD ROAD)

2023/24

WEST CROSS

UC

WEST CROSS LANE

(FAIRWOOD ROAD I

GRANGE ROAD)

2023/24

LLANDEILO FERWALLT

C148

PYLE ROAD (BRANDY

COVE ROAD I RIDLEY

WAY)

2023/24

CWMBWRLA

ZC8

PENTREGETHIN ROAD

(ELGIN STREET I

GYLCHFAN

CWMBWRLA)

2023/24

GŴYR

C172

C172 I HORTON O'R

A4118 - C172 O

GYFFORDD C172

HORTON LANE Â BANK

FARM I C1)

2023/24

GOGLEDD CILÂ

UC

WIMMERFIELD DRIVE

2023/24

GLANDŴR

B4603

NEATH ROAD (DINAS

STREET I CWMLEVEL

ROAD)

2023/24

DE A GOGLEDD

CILÂ

B4296

GOETRE FAWR ROAD

(GOWER ROAD I

BROADMEAD)

2023/24

GLANDŴR

UC

NORMANDI ROAD

2023/24

LLANSAMLET

UC

U/S-Y24 (LÔN RHWNG 64 a 66 HEOL CAMLAN)

2023/24

LLANSAMLET

UC

U/S -Y25 (LÔN I OCHR 24

HEOL CLEDWYN)

2023/24

TREFORYS

UC

ARAN STREET

2023/24

NEWTON

C15

NEWTON ROAD (Y

PWYNT GER BROOKLYN

TERRACE I'R

GOLEUADAU TRAFFIG)

2023/24

YSTUMLLWYNARTH

B4433

MUMBLES ROAD

(GEORGE BANK I'R PIER

/ CYFFORDD RNLI GER

VERDIS)

2023/24

ST THOMAS

YR A4067

FOXHOLE ROAD

2023/24

 

Ward

Rhif y Ffordd  

Lleoliad

Blwyddyn y Rhaglen

PENDERI

UC

TYR MAES

2024/25

 PENLLERGAER

A48

HEN GANOLFAN DDINESIG

MYNEDIAD I GYLCHFAN

CYFFORDD 47

2024/25

SGETI

UC

PARK VIEW TERRACE

2024/25

UPLANDS

UC

BEECHWOOD ROAD

2024/25

PENLLERGAER

Yr A4240

GORSEINON ROAD

(CYLCHFAN TAFARN OLD

INN I GYLCHFAN

LLEWELLYN ROAD)

2024/25

TREFORYS

B4603

B4603 CLYDACH ROAD

(CYFFORDD 45 I'R MAN LLE

MAE'N CWRDD Â SWAY

ROAD)

2024/25

TREFORYS

A48

PENTREPOETH ROAD "A"(

VICARAGE ROAD I GROES

TREFORYS)

"B" (CYFFORDD O FLAEN

WAUN ROAD Y "TU ALLAN

I 73-67)

2024/25

PONTYBRENIN

A484

O'R GORLLEWIN TUAG AT

GYLCHFAN VICTORIA

ROAD  O GYLCHFAN

SWANSEA ROAD

2024/25

PENLLERGAER

A48

PONTARDULAIS ROAD

(CYLCHFAN TAFARN OLD

INN I'R M4 DROS Y BONT)

2024/25

UPLANDS

UC

KING EDWARDS ROAD

2024/25

MYNYDD-BACH

B4489

LLANGYFELACH ROAD

(PARKHILL ROAD I CWM

LEVEL ROAD)

2024/25

CLYDACH

UC

GELLIONNEN ROAD

(CYFFORDD LLWYNON

UCHAF I'R FFIN)

2024/25

GORSEINON

Yr A4240

GORSEINON ROAD

(HOSPITAL ROAD I HEOL Y

MYNYDD)

2024/25

TRE-GŴYR

B4296

CECIL ROAD (CYLCHFAN BACH I TALBOT)

2024/25

TRE-GŴYR

B4296

CECIL ROAD (TALBOT I RIF

131)

2024/25

NEWTON

UC

ST PETERS ROAD

2024/25

 

4. Cynlluniau Troedffyrdd

ENW'R WARD

ENW'R FFORDD

RHAGLEN BLWYDDYN

Y CASTELL

Y STRAND

2020/21

CLYDACH

HEOL GRAIG FELEN

2020/21

Y COCYD

DENVER ROAD

2020/21

DYFNANT

BRO DEDWYDD

2020/21

FAIRWOOD

GOWER ROAD - SUMMERLAND PARK I FAIRWOOD LANE

2020/21

TRE-GŴYR

WILLIAM BOWEN CLOSE

2020/21

GOGLEDD CILÂ

HAFAN Y DON

2020/21

DE CILÂ

GOETRE FAWR ROAD - RIDGEWAY I BROADMEAD

2020/21

PONTYBRENIN

MAES Y COED

2020/21

GLANDŴR

GLANDŴR CRESCENT

2020/21

LLANGYFELACH

HEOL PENTRE FELEN - O CLASEMONT ROAD I'R LLWYNI

2020/21

LLANSAMLET

LLWYBR TROED O HEOL DALYCOPA I TRALLWN ROAD

2020/21

LLWCHWR ISAF

CASTLE STREET - THE CROFT I RIF 54

2020/21

LLWCHWR UCHAF

HEOL CAE COPYN (ADRANNAU)

2020/21

MAWR

LON Y FELIN - RHIF 1 - 80 (CAM 1)

2020/21

TREFORYS

GLANTAWE STREET - RHIF 87 I SLATE STREET

2020/21

MYNYDD-BACH

GELLI GWYN ROAD (OCHR ODRIF)

2020/21

NEWTON

LADY HOUSTY AVENUE

2020/21

PENCLAWDD

GLANMÔR TERRACE

2020/21

PENNARD

VENNAWAY LANE (O FLAEN NEUADD YR EGLWYS)

2020/21

PENYRHEOL

FRAMPTON ROAD - RHIFAU 128 - 154

2020/21

PONTARDDULAIS

FFORDD TYN-Y-BONAU 32 - 102 

2020/21

SGETI

COED CELYN ROAD 

2020/21

TOWNHILL

TOWNHILL ROAD / GRAIGLWYD ROAD

2020/21

UPLANDS

KNOLL AVENUE 

2020/21

WEST CROSS

GLEN ROAD - RHIF 12 I RIVERSLADE

2020/21

 

ENW'R WARD

ENW'R FFORDD

RHAGLEN BLWYDDYN

LLANDEILO FERWALLT

CYFFORDD NORTHWAY Â NORTHLANDS PARK

2021/22

BÔN-Y-MAEN

JERSEY ROAD - PARHAU GER YSGOL Y CWM

2021/22

Y CASTELL

HENRIETTA STREET/GEORGE STREET

2021/22

CLYDACH

HEOL DYWYLL

2021/22

Y COCYD

CWMBACH ROAD

2021/22

DYFNANT

CAE CRWN

2021/22

DYFNANT

DDOL ROAD - RHIFAU 15 - 23

2021/22

GŴYR

LLEOLIADAU AMRYWIOL 

2021/22

TRE-GŴYR

PARKWOOD

2021/22

GOGLEDD CILÂ

WIMMERFIELD CLOSE

2021/22

DE CILÂ

RIDGEWAY - WOODCOTE I CHRISTOPHER DRIVE

2021/22

PONTYBRENIN

CRUD-YR-AWEL

2021/22

GLANDŴR

SHARPSBURG PLACE

2021/22

LLANGYFELACH

SWANSEA ROAD RHIF 62 I 104

2021/22

LLWCHWR ISAF

CLOS RHANDIR

2021/22

LLWCHWR UCHAF

PENGRY ROAD (ADRANNAU)

2021/22

MAWR

LÔN Y FELIN - (CAM 2)

2021/22

TREFORYS

MARGAM AVENUE

2021/22

TREFORYS

STAD TREGARNE CLOSE (ADRANNAU)

2021/22

MYNYDD-BACH

GELLIFAWR ROAD - GELLI GWYN I DDIWEDD CUL DE SAC

2021/22

NEWTON

ALMA ROAD

2021/22

YSTUMLLWYNAR

TH

CASTLE AVENUE - RHIFAU 1 - 10

2021/22

YSTUMLLWYNAR

TH

CASTLE ROAD - Y TU BLAEN I RIFAU

43 - 59

2021/22

PENCLAWDD

STATION ROAD (Y TU ALLAN I CK'S)

2021/22

PENDERI

EAGLES PLACE

2021/22

PENNARD

DEEPSLADE CLOSE

2021/22

PENYRHEOL

HEOL DYLAN

2021/22

PONTARDDULAIS

PENTRE ROAD - GWYNFRYN I  CLOS ALLT Y GOG 

2021/22

SGETI

CLOSE BYNG MORRIS

2021/22

ST THOMAS

SEBASTABOL STREET - DELHI STREET I FFORDD FABIAN

2021/22

TOWNHILL

EMLYN GARDENS

2021/22

UPLANDS

ST HELENS CRESCENT - ADRANNAU AMRYWIOL

2021/22

WEST CROSS

MULBERRY AVENUE RHIF 1 - 17

2021/22

 

ENW'R WARD

ENW'R FFORDD

RHAGLEN BLWYDDYN

LLANDEILO FERWALLT

BISHOPSTON ROAD

2022/23

BÔN-Y-MAEN

KENFIG PLACE

2022/23

BÔN-Y-MAEN

AMRYWIOL 

2022/23

Y CASTELL

CATHERINE STREET

2022/23

CLYDACH

BETHANIA ROAD - OCHR DDWYREINIOL

2022/23

Y COCYD

MCRITCHIE PLACE RHIFAU 57 - 70

2022/23

CWMBWRLA

MILES ROAD

2022/23

DYFNANT

PENALLT

2022/23

GORSEINON

GWALIA CRESCENT

2022/23

GŴYR

LLEOLIADAU AMRYWIOL 

2022/23

TRE-GŴYR

GORWYDD ROAD - ADRANNAU

2022/23

GOGLEDD CILÂ

BRON Y BRYN (OCHR EILRIFAU)

2022/23

DE CILÂ

WOODCOTE

2022/23

PONTYBRENIN

HIGHFIELD RHIF 44 - 80

2022/23

GLANDŴR

WERN ROAD RHIFAU 35 - 56

2022/23

LLANGYFELACH

SWANSEA ROAD RHIF 42 I 46 (PONTLLIW)

2022/23

LLANSAMLET

CEFN ROAD GLAIS

2022/23

LLWCHWR ISAF

CLARE COURT

2022/23

LLWCHWR UCHAF

DAN Y BRYN ROAD

2022/23

TREFORYS

PLEASANT STREET - 14 I 43

2022/23

MYNYDD-BACH

GELLI GWYN ROAD (OCHR EILRIFAU

2022/23

NEWTON

CLIFFLANDS CLOSE

2022/23

YSTUMLLWYNAR

TH

CASTLE ROAD - GWEDDILL 

2022/23

PENDERI

CEFN Y MAES - HEOL KALVIN

2022/23

PENLLERGAER

GORSEINON ROAD -  FFORDD

GWASANAETHAU GER Y GAREJ

GWERTHU CEIR

2022/23

PENYRHEOL

FRAMPTON ROAD - RHIFAU 141 - 191

2022/23

PONTARDDULAIS

GWYNFRYN ROAD

2022/23

SGETI

PASTORAL WAY

2022/23

ST THOMAS

WALLACE ROAD - O GRENFELL PARK ROAD I DUPREE ROAD

2022/23

TOWNHILL

GWENT GARDENS

2022/23

UPLANDS

AYLESBURY ROAD

2022/23

WEST CROSS

HEATHWOOD ROAD 

2022/23

 

Image from Highway Maintenance Forward Programme of works

Gosod wyneb tenau (Cyn) 

Image from Highway Maintenance Forward Programme of works

Gosod wyneb tenau (Ar ôl) 

ENW'R WARD

ENW'R FFORDD

RHAGLEN BLWYDDYN

LLANDEILO FERWALLT

BISHOPSTON ROAD/VENSLAND

2023/24

BÔN-Y-MAEN

AMRYWIOL 

2023/24

Y CASTELL

PARK TERRACE (OCHR Y TAI)

2023/24

CLYDACH

NEWTON ROAD - RHIFAU 1 - 11

2023/24

Y COCYD

MAES Y PARC

2023/24

DYFNANT

GLAN DULAIS

2023/24

FAIRWOOD

CEFN DRAW

2023/24

GORSEINON

LIME STREET RHIFAU 42 - 72 

2023/24

TRE-GŴYR

HILL STREET 

2023/24

GOGLEDD CILÂ

BRON Y BRYN (OCHR ODRIFAU)

2023/24

PONTYBRENIN

QUEENS AVENUE

2023/24

GLANDŴR

VERNON STREET

2023/24

LLANSAMLET

Y GWENYDD

2023/24

LLWCHWR ISAF

VAUGHAN PLACE

2023/24

LLWCHWR UCHAF

WHITLEY ROAD

2023/24

MAYALS

CURLEW CLOSE

2023/24

TREFORYS

CWRT YR AERON

2023/24

TREFORYS

STAD TREGARNE CLOSE (ADRANNAU)

2023/24

MYNYDD-BACH

HEOL GWELL

2023/24

NEWTON

HIGHPOOL CLOSE

2023/24

PENDERI

MYNYDD NEWYDD ROAD RHIFAU 5 - 81

2023/24

PENYRHEOL

STATION ROAD 

2023/24

PONTARDDULAIS

GLANANT ROAD (ADRANNAU)

2023/24

SGETI

MILLFIELD CLOSE

2023/24

ST THOMAS

LLEOLIADAU AMRYWIOL

2023/24

TOWNHILL

MAYHILL ROAD RHIFAU 40 - 84

2023/24

UPLANDS

MIRADOR CRESCENT (OCHR EILRIFAU)

2023/24

WEST CROSS

SOUTHLANDS DRIVE

2023/24

 

ENW'R WARD

ENW'R FFORDD

RHAGLEN BLWYDDYN

LLANDEILO FERWALLT

BISHOPSTON ROAD

2024/25

Y CASTELL

WILLIAM STREET

2024/25

CLYDACH

RAMSEY ROAD (OCHR ODRIFAU)

2024/25

Y COCYD

LLWYN HELYG

2024/25

DYFNANT

PENCOED

2024/25

FAIRWOOD

CILONNEN ROAD

2024/25

GORSEINON

ADRANNAU WEST STREET

2024/25

TRE-GŴYR

TALBOT GREEN

2024/25

GLANDŴR

ESSEX TERRACE

2024/25

LLANSAMLET

LON CARREG BICA

2024/25

LLWCHWR ISAF

GLEBE ROAD (ADRANNAU)

2024/25

LLWCHWR UCHAF

HEOL CAE COPYN (ADRANNAU)

2024/25

MAYALS

SOUTHERN DOWN AVENUE

2024/25

TREFORYS

YSTÂD TREGARNE CLOSE (ADRANNAU)

2024/25

MYNYDD-BACH

MOUNT CRESCENT (ADRANNAU)

2024/25

PENDERI

The CRESCENT/CHERITON CRESCENT

2024/25

PENNARD

BEAUFORT DRIVE (ADRANNAU)

2024/25

PENYRHEOL

HEOL Y NANT LAS

2024/25

PONTARDDULAIS

COED BACH ROAD / GWYNFRYN ROAD

2024/25

SGETI

LLWYN MAWR ROAD (SECTIONS)

2024/25

WEST CROSS

SILVER CLOSE

2024/25

 

Image from Highway Maintenance Forward Programme of works

Llwybr troed cyn ei drin

Image from Highway Maintenance Forward Programme of works

Llwybr troed ar ôl ei drin

5. Cynlluniau Goleuadau Cyhoeddus

ENW'R WARD

ENW'R FFORDD

RHAGLEN BLWYDDYN

Dynfant

Bro Dedwydd

2020/21

Fforest-fach

Denver Road

2020/21

Garngoch

Swansea Road

2020/21

Tre-gŵyr

William Banwen Close

2020/21

Cilâ

Hafan Y Don

2020/21

Pontybrenin

Maes Y Coed

2020/21

Glandŵr

Glandŵr Crescent

2020/21

Glandŵr

Stadiwm Liberty yr A4067

2020/21

Llangyfelach

Heol Pentre Felin (Clasemont Road i'r Llwyni) 

2020/21

Murton

Ladu Housty Avenue

2020/21

Sgeti

Coed Celyn Road

2020/21

Sgeti

Cory Street

2020/21

Townhill

Townhill Road i Paradise Park

2020/21

 

ENW'R WARD

ENW'R FFORDD

RHAGLEN BLWYDDYN

Clydach

Heol Dywyll

2021/22

Y Cocyd

Cwmbach Road

2021/22

Dynfant

Cae Crwn

2021/22

Tre-gŵyr

Parkwood

2021/22

Cilâ

Wimmerfield Close

2021/22

Pontybrenin

Crud-yr-Awel

2021/22

Glandŵr

Sharpsburg Place

2021/22

Glandŵr

Davies Street

2021/22

Llangyfelach

Swansea Road

2021/22

Casllwchwr

Clos Rhandir

2021/22

Penderi

Eagles Place, Blaen-y-maes

2021/22

Pennard

Deepslade Close

2021/22

Penyrheol

Heol Dylan

2021/22

Sandfields

Henrietta Street

2021/22

Sandfields

George Street

2021/22

Sandfields

St Helens Crescent

2021/22

 

ENW'R WARD

ENW'R FFORDD

RHAGLEN BLWYDDYN

Brynmill

Catherine Street

2022/23

Y Cocyd

McRitchie Place

2022/23

Glais

Cefn Road

2022/23

Gorseinon

Gwalia Crescent

2022/23

Tre-gŵyr

Gorwydd Road

2022/23

Cilâ

Bron Y Bryn

2022/23

Cilâ

Woodcote

2022/23

Pontybrenin

Highfield

2022/23

Casllwchwr

Claire Court

2022/23

Treforys

Pleasant Street

2022/23

Mynydd-bach

Gelli Gwyn Road

2022/23

Newton

Clifflands Close

2022/23

Ystumllwynarth

Castle Road

2022/23

Sgeti

Pastoral Way

2022/23

West Cross

Heathwood Road

2022/23

 

Cynlluniau a nodwyd o'r rhaglen profi adeileddol

2022/23

 

ENW'R WARD

ENW'R FFORDD

RHAGLEN BLWYDDYN

Castle

Park Terrace

2023/24

Y Cocyd

Maes Y Parc

2023/24

Dynfant

Glan Dulais

2023/24

Tre-gŵyr

Hill Street

2023/24

Llansamlet

Y Gwenydd

2023/24

Casllwchwr

Vaughan Place

2023/24

Casllwchwr

Heol Whitley

2023/24

Mayals

Curlew Close

2023/24

Treforys

Cwrt Yr Aeron

2023/24

Penderi

Mynydd Newydd Road, Caerethin

2023/24

Portmead

Millfield Close

2023/24

Uplands

Mirador Crescent

2023/24

West Cross

Southlands Drive

2023/24

 

ENW'R WARD

ENW'R FFORDD

RHAGLEN BLWYDDYN

Tre-gŵyr

Talbot Green

2024/25

Glandŵr

Earl Street, yr Hafod

2024/25

Mayals

Southern Down Avenue

2024/25

Pennard

Beaufort Drive, Kittle

2024/25

Penyrheol

Heol Nantlais

2024/25

Sandfields

William Street

2024/25

West Cross

Silver Close

2024/25

 

6. Cynlluniau Draenio

ENW'R WARD

ENW'R FFORDD

RHAGLEN BLWYDDYN

Pennard

Southgate Road 

2020/21

Llandeilo Ferwallt

Withy Park, Llandeilo Ferwallt 

2020/21

Clydach

Waverly Park

2020/21

Pontybrenin

 Swansea Road

2020/21

Pontybrenin

Belgrave Road, Gorseinon

2020/21

Tre-gŵyr

Glanmorfa, Tre-gŵyr

2020/21

Cwmbwrla

Brynhyfryd Road

2020/21

Penyrheol

Pen Cae Crwn Road

2020/21

Penclawdd

Osborne Terrace

2020/21

Llangyfelach

Swansea Road

2020/21

Newton

Manselfield Road

2020/21

Y Cocyd

Victoria Road

2020/21

West Cross

Mumbles Road

2020/21

Gorseinon

Princess Street

2020/21

Gorseinon

Argyll Avenue

2020/21

Tre-gŵyr

Elba Estate

2020/21

Penclawdd

Y Promenâd

2020/21

Pennard

Southgate Road 

2020/21

Amrywiol

Gwaith Gwella Cyrsiau Dŵr

2020/21

Amrywiol

Gwaith Atgyweirio Cwteri

2020/21

Amrywiol

Gwaith Gwella Draenio Priffyrdd

2020/21

 

ENW'R WARD

ENW'R FFORDD

RHAGLEN BLWYDDYN

St Thomas

Ffordd Pentrechwyth

2021/22

Treforys

Waun Road

2021/22

Gŵyr

Cheriton

2021/22

Llwchwr Isaf

Ffordd Osgoi'r A484

2021/22

Treforys

Ffordd Osgoi'r A4067

2021/22

Amrywiol

Gwaith Gwella Cyrsiau Dŵr

2021/22

Amrywiol

Gwaith Atgyweirio Cwteri

2021/22

Amrywiol

Gwaith Gwella Draenio Priffyrdd

2021/22

ENW'R WARD

ENW'R FFORDD

RHAGLEN BLWYDDYN

Amrywiol

Gwaith Gwella Cyrsiau Dŵr

2024/25

Amrywiol

Gwaith Atgyweirio Cwteri

2024/25

Amrywiol

Gwaith Gwella Draenio Priffyrdd

2024/25

ENW'R WARD

ENW'R FFORDD

RHAGLEN BLWYDDYN

Amrywiol

Gwaith Gwella Cyrsiau Dŵr

2022/23

Amrywiol

Gwaith Atgyweirio Cwteri

2022/23

Amrywiol

Gwaith Gwella Draenio Priffyrdd

2022/23

ENW'R WARD

ENW'R FFORDD

RHAGLEN BLWYDDYN

Amrywiol

Gwaith Gwella Cyrsiau Dŵr

2023/24

Amrywiol

Gwaith Atgyweirio Cwteri

2023/24

Amrywiol

Gwaith Gwella Draenio Priffyrdd

2023/24

 

7. Cynlluniau Adeiledd 

Ward

Lleoliad y Cynllun

Manylion y Cynllun

Blwyddyn

Amrywiol

Amrywiol

Archwilio'r prif bontydd

2020/21

Llansamlet

Pont Reilffordd Nant-yFfin

Cytundeb Railtrack

2020/21

Treforys

Pont Chemical Road

Cytundeb Railtrack

2020/21

Llangyfelach

Pont Felindre Road

Cytundeb Railtrack

2020/21

Llwchwr Isaf

Pont Llwchwr

Cynnal a chadw'r nenbont

2020/21

Llwchwr Isaf

Pont Llwchwr

Gwaith blynyddol i olchi'r bont

2020/21

Amrywiol

Lleoliadau amrywiol

Gwaith Adweithiol

2020/21

Pontarddulais

Pont Parlas

Gwaith Paentio Cynnal a Chadw

2020/21

St Thomas

Pont Baldwin

Atgyweiriadau concrit

2020/21

Clydach

Pont Craig y Pâl

Atgyweiriadau i waith maen/sgwrio

2020/21

Dynfant

Ceuffos Dunvant Road

Ymchwilio i bontydd gwaith maen

2020/21

St Thomas

Pont Sidings

Gwaith Paentio Cynnal a Chadw

2020/21

Mawr

Pont Rhyd-y-Pandy 

Gwaith i'r sylfeini/sgwrio

2020/21

Castle

45 Mount Pleasant

Atgyweiriadau i'r mur cynnal

2020/21

Dynfant

Cwlfert Dynfant

Gosod rhagfur newydd

2020/21

Penclawdd

Cwlfert Rhes yr Eglwys

Gosod cwlfert newydd

2020/21

Tre-gŵyr

Fferm Cefn Gorwydd

Atgyweiriadau i'r mur cynnal

2020/21

 

Ward

Lleoliad y Cynllun

Manylion y Cynllun

Blwyddyn

Amrywiol

Amrywiol

Archwilio'r prif bontydd

2021/22

Llansamlet

Pont Reilffordd Nant-yFfin

Cytundeb Railtrack

2021/22

Treforys

Pont Chemical Road

Cytundeb Railtrack

2021/22

Llangyfelach

Pont Felindre Road

Cytundeb Railtrack

2021/22

Llwchwr Isaf

Pont Llwchwr

Cynnal a chadw'r nenbont

2021/22

Llwchwr Isaf

Pont Llwchwr

Gwaith blynyddol i olchi'r bont

2021/22

Amrywiol

Amrywiol

Archwiliadau plymio dan ddŵr

2021/22

Amrywiol

Lleoliadau amrywiol

Gwaith Adweithiol

2021/22

Glandŵr

Pont Carreg Wen

Paentio Cynnal a Chadw

2021/22

Glandŵr

Pont droed Geblau Morfa 

Atgyweirio Wyneb/cadw'n ddiogel rhag y tywydd

2021/22

Dynfant

Pont Ffordd Ddol

Gosod pont newydd

2021/22

Mawr

Pont Llechart 

Gwaith atgyweirio hyfforddiant ar afonydd

2021/22

Gŵyr

Pont Cartersford

Atgyweiriadau i'r gwaith maen

2021/22

Llansamlet

Pont Reilffordd Felin Fran yr A4067

Gosod chwyddgymalau newydd

2021/22

Llwchwr Isaf

Pont Llwchwr

Atgyweirio Dyfrllyd

2021/22

Clydach /

Mawr

Pont Pont-y-lôn

Newid y bont

2021/22

Y castell 

Pont Droed Trafalgar

Cynnal a chadw - paentio

2021/22

 

Ward

Lleoliad y Cynllun

Manylion y Cynllun

Blwyddyn

Amrywiol

Amrywiol

Archwilio'r prif bontydd

2022/23

Llansamlet

Pont Reilffordd Nant-yFfin

Cytundeb Railtrack

2022/23

Treforys

Pont Chemical Road

Cytundeb Railtrack

2022/23

Llangyfelach

Pont Felindre Road

Cytundeb Railtrack

2022/23

Llwchwr Isaf

Pont Llwchwr

Cynnal a chadw'r nenbont

2022/23

Llwchwr Isaf

Pont Llwchwr

Gwaith blynyddol i olchi'r bont

2022/23

Amrywiol

Lleoliadau amrywiol

Gwaith Adweithiol

2022/23

Llwchwr Isaf

Pont Llwchwr

Cynnal a Chadw Draeniad y Dec

2022/23

Llansamlet

Clôs Clarion 

Paentio Cynnal a Chadw

2022/23

Llansamlet

Pont White Gates 

Atgyweiriadau i'r rhagfur dur

2022/23

Castle

Hwylbont y Marina 

Atgyweirio'r wyneb

2022/23

Pontybrenin

Pont Llewitha

Diddosi'r dec

2022/23

Gogledd Cilâ

Pont Droed Ysgol yr Olchfa

Cynnal a chadw - paentio

2022/23

Pontarddulais

Pont Parlas

Atgyweirio Gwaith Hyfforddi Afonydd

2022/23

Llansamlet

Pont Reilffordd Felin Fran yr A4067

Cynnal a chadw - paentio

2022/23

Treforys

Pont Ffordd Ynystawe

Adnewyddu'r chwyddgymalau

2022/23

 

Ward

Lleoliad y Cynllun

Manylion y Cynllun

Blwyddyn

Amrywiol

Amrywiol

Archwilio'r prif bontydd

2023/24

Llansamlet

Pont Reilffordd Nant-yFfin

Cytundeb Railtrack

2023/24

Treforys

Pont Chemical Road

Cytundeb Railtrack

2023/24

Llangyfelach

Pont Felindre Road

Cytundeb Railtrack

2023/24

Llwchwr Isaf

Pont Llwchwr

Cynnal a chadw'r nenbont

2023/24

Llwchwr Isaf

Pont Llwchwr

Gwaith blynyddol i olchi'r bont

2023/24

Amrywiol

Amrywiol

Archwiliadau plymio dan ddŵr

2023/24

Amrywiol

Lleoliadau amrywiol

Gwaith Adweithiol

2023/24

Pontybrenin

Pont Droed Tir Comin Stafford

Cynnal a chadw -paentio

2023/24

Llangyfelach

Pont Llan Melyn

Atgyweirio Waliau Hyfforddi Afonydd

2023/24

Treforys

Danffordd Wychtree

Cynnal a chadw - paentio

2023/24

Pontybrenin

Pont Llewitha

Cynnal a chadw - paentio

2023/24

Pontybrenin

Pont droed tir comin Stafford

Gwaith gosod wyneb/ Diogelu rhag y tywydd

2023/24

Llansamlet / Treforys

Yr A4067 Pont Afon Ynystawe

Cynnal a chadw - paentio

2023/24

 

Ward

Lleoliad y Cynllun

Manylion y Cynllun

Blwyddyn

Amrywiol

Amrywiol

Archwilio'r prif bontydd

2024/25

Llansamlet

Pont Reilffordd Nant-yFfin

Cytundeb Railtrack

2024/25

Treforys

Pont Chemical Road

Cytundeb Railtrack

2024/25

Llangyfelach

Pont Felindre Road

Cytundeb Railtrack

2024/25

Llwchwr Isaf

Pont Llwchwr

Gwaith blynyddol i olchi'r bont

2024/25

Llwchwr Isaf

Pont Llwchwr

Cynnal a chadw'r nenbont

2024/25

Amrywiol

Amrywiol

Gwaith Adweithiol

2024/25

Sgeti

Pont Droed Prifysgol Abertawe

Cynnal a chadw - paentio

2024/25

Treforys

Pont Tircanol

Cynnal a chadw - paentio

2024/25

Penyrheol

Waun-gron 1 Bont

Atgyweiriadau concrit

2024/25

Llansamlet

Pont afon Tawe 

Atgyweiriadau concrit

2024/25

Penderi

Pont Cadle 

Gwaith i'r sylfeini/sgwrio

2024/25

Llwchwr Isaf

Pont Llwchwr

Gosod cynheiliad newydd i'r bont

2024/25

Castle

Hwylbont y Marina

Cynnal a chadw - paentio

2024/25

8. Amser y Gwaith

Mae'r rhaglenni uchod wedi'u trefnu yn seiliedig ar wybodaeth bresennol.  Fodd bynnag, gallant gael eu diwygio gan ddibynnu ar nifer o ffactorau nad ydynt yn gyfyngedig i:

 • Gydlynu â chwmnïau cyfleustodau
 • Ariannu diffygion neu wargedau
 • Anawsterau technegol a/neu atebion brys  
 • Tywydd annisgwyl
 • Covid-19 
 • Fodd bynnag, mae'r awdurdod yn hyderus yr ymgymerir â'r rhan fwyaf o gynlluniau sy'n cael eu hariannu ar hyn o bryd erbyn 2025.

9. Caffael a'r dull cyflwyno

Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith cynnal a chadw yn cael ei wneud gan Bartneriaeth Priffyrdd Abertawe sy'n cynnwys consortiwm o Gontractwyr Alun Griffiths a Hanson ynghyd â SGU mewnol.

Mae gwaith arbenigol yn cael ei gaffael drwy dendro yn y fan a'r lle neu'n flynyddol yn ôl y gofyn.

Close Dewis iaith