Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyrbau isel

Cerrig cwrbyn is sy'n caniatáu i gerbydau gael mynediad i'w dreif a ffyrdd mynediad eraill i dai yw cyrbau isel neu groesiad cerbydau.

Efallai bydd angen caniatâd cynllunio os yw'r groesfan arfaethedig ar ffordd ddosbarthedig (Ffyrdd A, B neu C/Prif Ffyrdd) a/neu os ydych yn bwriadu adeiladu rhodfa neu ardal barcio yn eich eiddo. Cysylltwch â'r Adran Gynllunio os yw hyn yn berthnasol cyn cyflwyno cais am groesfan i gerbydau.

Sylwer, rhaid cael ardal barcio 5 metr o ddyfnder x 2.5 metr o led, neu 8 metr o led x 2.6 metr o led os ydych yn parcio'n baralel i'r eiddo. Ni ddylai eich cerbyd fod ar y briffordd pan fydd wedi'i barcio. Bydd ceisiadau nad ydynt yn bodloni'r gofynion hyn yn cael eu gwrthod.

 

Unwaith i ni dderbyn eich cais bydd arolygwr yn ymweld â'r safle. Caiff caniatâd ffurfiol a dyfynbris sefydlog eu hanfon ymlaen atoch. Rydym yn bwriadu gwneud hyn o fewn 8 wythnos, ond gall gymryd mwy o amser yn ystod cyfnodau prysur.

Bydd gwaith adeiladu'r croesiad fel arfer yn cael ei gwblhau o fewn wyth wythnos i dderbyn y taliad (a wnaed ymlaen llaw) ar gyfer cost llawn y gwaith.

Sylwer, nad yw'r cyngor yn caniatáu adeiladu mannau croesi gan gontractwyr preifat nac unigolion.

Gwneud cais ar lein Vehicular crossover application

Pa waith fydd yn cael ei wneud

Pan fyddwn yn creu croesiad byddwn yn

  • gostwng y cwrbyn o flaen eich dreif.
  • symud neu'n diogelu celfi'r briffordd, pibellau a cheblau
  • cryfhau'r llwybr troed a'r ymyl laswellt bresennol rhwng ffin yr eiddo ac ymyl y ffordd
  • ailwynebu neu ail-osod y ffordd yn ôl yr angen.

Beth yw manteision gwneud cais am groesiad i gerbydau?

  • Lleihau tagfeydd ar y ffordd.
  • Gwella diogelwch i ddefnyddwyr ffyrdd eraill a cherddwyr.
  • Llai o risg o ddifrod i'ch cerbyd a phremiwm yswiriant llai o bosib.
  • Llai o ddifrod i balmentydd ac ymylon glaswellt
  • Cynnydd posib yng ngwerth eich eiddo o ganlyniad i gyfleuster parcio oddi ar y ffordd.

 

Nodiadau arweiniol ar fannau croesi i gerbydau

Bydd angen i gynnig am fan croesi newydd fodloni gofynion cynllunio a phriffyrdd cyn y gall fynd yn ei flaen. Dylai'r nodiadau hyn eich arwain drwy'r gweithdrefnau angenrheidiol.

Ffurflen gais am groesiad i gerbydau

Cerrig cwrbyn is sy'n caniatau i gerbydau gael mynediad i'w dreif a ffyrdd mynediad i'w dreif a ffyrdd mynediad eraill i dai yw cyrbau isel neu groesiad cerbydau.

Cwestiynau cyffredin am gyrbau isel

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am gyrbau isel.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 18 Gorffenaf 2022