Chwilio'r wefan
English
Warning triangle with !

Diogelu a cham-drin

Sut mae ysgolion, yr heddlu, y Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwasanaethau Iechyd a'r cyhoedd yn gweithio gyda'i gilydd i gadw plant ac oedolion sy'n wynebu risg yn ddiogel rhag y perygl o esgeulustod neu gam-drin.

Diogelu Oedolion

Mae Diogelu Oedolion yn derm sy'n cael ei ddefnyddio i esbonio sut mae asiantaethau (fel yr heddlu, y Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gwasanaeth Iechyd) yn ogystal â'r gwaith cyhoeddus cyffredinol yn gweithio gyda'i gilydd i gadw oedolion sy'n wynebu risg yn ddiogel rhag perygl esgeulustod neu gam-drin.

Diogelu Plant - Yn pryderu am blentyn neu berson ifanc?

Mae pawb yn gyfrifol am sicrhau bod plant yn ddiogel ac yn cael eu hamddiffyn diogelu plant yw'r enw am hyn.

Trais yn y Cartref

Cam-drin yn y cartref yw pan fo unigolyn yn dioddef cam-drin corfforol, seicolegol, emosiynol, rhywiol neu ariannol gan bartner presennol, partner blaenorol neu aelod o'r teulu sy'n oedolyn.

Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant

Camfanteisio'n rhywiol ar blant yn cam-drin plant

Adolygiadau Arfer Plant

Ymgymerir ag adolygiadau arfer plant amlasiantaeth pan geir 'achos difrifol' lle bo cam-drin neu esgeuluso plentyn yn hysbys neu caiff ei amau.

Gweithred dwyllodrus

Os ydych yn gofalu am rywun gall fod yn agored i niwed mae yna bethau y gallwch eu gwneud i'w diogelu rhag twyllwyr.

Atal Cam-drin Plant yn Rhywiol - Popeth rydym angen ei wybod

Cynhelir ymgyrch atal camfanteisio'n rhywiol ar blant, Stop It Now, ledled Cymru ar hyn o bryd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM