Chwilio'r wefan
English

Diogelu Plant - Yn pryderu am blentyn neu berson ifanc?

Mae pawb yn gyfrifol am sicrhau bod plant yn ddiogel ac yn cael eu hamddiffyn diogelu plant yw'r enw am hyn.

Os ydych yn meddwl bod plentyn - sef unrhyw un dan 18 oed - yn cael ei niweidio neu ei esgeuluso neu os ydych yn credu ei fod mewn perygl, dylech gysylltu â Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Abertawe neu'r heddlu.

Os ydych yn pryderu bod plentyn mewn perygl uniongyrchol o niwed, dylech ffonio'r heddlu ar unwaith ar 01792 456999 neu 999.

I adrodd am bryderon neu geisio cyngor am faterion amddiffyn plant, gallwch gysylltu â'r Gwasanaethau Plant a Theuluoedd naill ai trwy ffonio neu e-bostio:

Tîm Canolog Cynghori, Cyfeirio ac Asesu Plant

Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth i Blant a Theuluoedd
Ffôn:  01792 635700
E-bost: tccacb@abertawe.gov.uk

Tîm Dyletswydd Brys (y tu allan i oriau swyddfa arferol)
Ffôn:  01792 775501
E-bost:  edt@swansea.gov.uk 

Mae'n rhwymedigaeth gyfreithiol o dan Ddeddf Plant 1989 i'r Gwasanaethau Cymdeithasol gymryd camau gweithredu ar ôl derbyn unrhyw wybodaeth y gallai plentyn fod mewn perygl o gael ei niweidio neu ei esgeuluso.


Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth am ddiogelu ac amddiffyn plant, gallwch lawrlwytho ein taflenni

PDF Document Gofidio am Blentyn (PDF, 109KB)Yn agor mewn ffenest newydd (ar gyfer y cyhoedd) ac

PDF Document /opt/www/content/media/pdf/Gadewch i ni amddiffyn ein plant (PDF, 162KB)Yn agor mewn ffenest newydd (ar gyfer darparwyr gofal plant a sefydliadau gwirfoddol)

Gwybodaeth am Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Abertawe'n rhan o Bwyrdd Diogelu Plant Bae'r GorllewinYn agor mewn ffenest newydd. Mae eu gwefan yn rhoi gwybodaeth ar gyfer plant a phobl ifanc, teuluoedd/gofalwyr ac unrhyw un sy'n gweithio gyda phlant.


Mewn argyfwng, cysylltwch â'r Heddlu ar 01792 456999 neu ffoniwch 999.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM